Foras na Mara

Léarscáiliú Ghrinneall na Farraige

Léarscáiliú Ghrinneall na Farraige. Príomhíomhá. INFOMAR. Cóipcheart Foras na Mara

Léargas Ginearálta ar Léarscáiliú Ghrinneall na Farraige

Táimid ag obair go gníomhach ar léarscáiliú ghrinneall farraige na hÉireann ó thaobh comhordú, tacaíochta agus déanta de. Táimid gafa freisin le seirbhísí sonraí a fhorbairt agus a tháirgeadh agus le táirgí a léarscáiliú chun tacú le riachtanais rialtais, le gníomhaíochtaí taighde agus le forbairt tráchtála.

INFOMAR
INFOMAR
Clár léarscáilíochta acmhainn mhara na hÉireann é Léarscáiliú Comhtháite d’Fhorbairt Inbhuanaithe Acmhainn Mhara na hÉireann (INFOMAR). Tá an clár mar bhonn agus taca ag forbairt earnáil na mara tríd an gcúram a shonraítear ann táirgí léarscáilíochta comhtháite a chruthú a rangaíonn agus a dhéanann cur síos ar ghrinneall farraige na hÉireann. Comhfhiontar atá ann idir Foras na Mara agus Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann agus tá maoiniú á sholáthar ag an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha.
Ardseirbhísí Léarscáilíochta. Cóipcheart Marine Institute, GSI, Dept. CENR
Ardseirbhísí Léarscáilíochta
Tá feidhm ríthábhachtach ag an bhFoireann Ardseirbhísí Léarscáilíochta i dtaca le léarscáiliú hidreagrafach, geoifisiceach agus gnáthóg chomh maith le cláir INFOMAR a chur i ngníomh maidir le Malartú Sonraí, Comhtháthú agus Breisluach.