Foras na Mara

Faisnéis Fúinn

Is sinne an ghníomhaireacht Stáit atá freagrach as taighde mara, forbairt teicneolaíochta agus nuálaíocht in Éirinn.

Tugaimid faoi shuirbhéanna comhshaoil, iascaigh agus dobharshaothraithe agus cláir mhonatóireachta chun freastal ar riachtanais dhlíthiúla náisiúnta agus idirnáisiúnta na hÉireann. Cuirimid comhairle eolaíochta agus theicniúil ar fáil don Rialtas chun cabhrú le faisnéis a sholáthar do bheartas agus chun tacú le forbairt inmharthana acmhainn mhara na hÉireann.

Tá sé de chuspóir againn oidhreacht uathúil mhara na hÉireann a chosaint trí thaighde agus monatóireacht comhshaoil. Tacaíonn ár gcláir thaighde, chistithe straitéisigh, agus ár n-ardáin náisiúnta taighde mara le forbairt gheilleagar muirí na hÉireann.

Bunaíodh Foras na Mara faoin Acht um Fhoras na Mara, 1991:

"chun taighde agus forbairt mhuirí a ghabháil de láimh, a chur chun cinn agus a chuidiú agus na seirbhísí sin a bhaineann le taighde agus forbairt a chur ar fáil ar bhealach, i dtuairim na hinstitiúide, a chuirfidh forbairt gheilleagrach chun cinn agus a chruthóidh fostaíocht agus a chosnóidh an timpeallacht mhuirí."

Ó shin i leith, tháinig borradh ar ár líon foirne ó dhuine amháin go 170 duine agus is í ár bhfís ná

"geilleagar muirí a mbeidh borradh gan dochar don éiceachóras agus a mbeidh ár gcuid sársheirbhísí mar thaca aige."