Foras na Mara

Creidiúnú agus Gradaim

Feabhsú Cáilíochta agus Creidiúnú i bhForas na Mara

Tá soláthar na sármhaitheasa inár seirbhísí do chomhaltaí foirne inmheánacha agus do chustaiméirí seachtracha araon mar bhunchloch luacha agus chuspóirí Fhoras na Mara. Cuireann seo ar ár gcumas againn ár gcuspóirí straitéiseacha a sholáthar agus díriú ar fhoghlaim agus feabhsú leanúnach.

Tá Plean um Fheabhsú Cáilíochta i bhfeidhm ag Foras na Mara, a thacaíonn le sraith cláir cháilíochta agus chreidiúnaithe atá i bhfeidhm faoi láthair.

Acmhainní Daonna – Sármhaitheas trí Chreidiúnú Daoine i bhForas na Mara

Is í Sármhaitheas Trí Dhaoine (ETP) an Scéim Bhainistíochta Acmhainní Daonna Náisiúnta, a chreidiúnaigh an tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann ó 2012 i leith. Caitear leis mar Uirlis um Fheabhsú Gnó, a dhíríonn ar "...fheabhas a chur ar fheidhmíocht agus straitéisí a fhíorú trí bhainistíocht agus forbairt daoine". Soláthraíonn sí creatlach d'fheabhsú leanúnach, rannpháirtíocht fostaithe, cumarsáid fheabhsaithe agus meicníocht chun nuálaíocht a spreagadh.

Bhí baint ag Foras na Mara sa Chlár ETP ón gcéad uair ar bronnadh an Caighdeán orthu in 2005 agus caithimid leis an rath a bhí orainn sa chlár mar léiriú ar dhúthracht gach uile fhostaí chun sármhaitheas a bhaint amach.

Is éard a dhéanann an Caighdeán Sármhaitheasa Trí Dhaoine 1000:2012 ná "eagraíochtaí agus fostaithe a spreagadh chun oibriú as lámh a chéile i dtreo dea-chleachtas a bhunú trí scileanna agus saintréithe na sócmhainne is tábhachtaí a úsáid, na Daoine".

Chabhraigh an tsamhail ETP leis an bhForas chun díriú ar ár bhfostaithe, go háirithe rannpháirtíocht agus aitheantas agus na sochair a bhaineann le foghlaim feadh an tsaoil. D'éascaigh sí pleanáil níos fearr agus an tábhacht a bhaineann le hailíniú soiléir a thaispeáint idir cleachtais daoine agus cuspóirí na heagraíochta.

Chun creidiúnú ETP a bhaint amach agus a choimeád, rinneadh measúnú gach bliain ar Fhoras na Mara i measc sé phríomhlimistéar, lena n-áirítear: pleanáil gnó agus feabhsú leanúnach; cumarsáid éifeachtach agus rannpháirtíocht daoine; bainistíocht ceannaireachta agus daoine; pleanáil foghlama agus forbartha; measúnacht ar fhoghlaim agus ar fhorbairt; córais acmhainní daonna agus folláine fostaithe.

ISO 17025 – Arna chreidiúnú ag an mBord Náisiúnta Creidiúnaithe (INAB)

Tugann ár ngrúpa Seirbhísí Timpeallachta Muirí agus Sábháilteacht Bia (MEFSS) faoi réimse tástálacha chun tacú le tionscal bia mara na hÉireann agus faoi chláir mhonatóireachta comhshaoil, agus chun ceanglas na reachtaíochta sonraí Eorpaí a chomhlíonadh. Le cáilíocht ár dtorthaí a chinntiú agus chun ceanglais reachtúla a chomhlíonadh, bhaineamar creidiúnú amach ón mBord Náisiúnta Creidiúnaithe (INAB) i dtaobh ISO 17025 (Eagraíocht Idirnáisiúnta na gCaighdeán). Tugann caighdeán ISO17025 breac-chuntas ar gach ceann de an ceanglais nach mór do shaotharlanna tástála a léiriú lena chruthú go bhfuil siad inniúil go teicniúil agus go gcruthaíonn an tsaotharlann torthaí atá bailí i dtaobh cúrsaí teicniúla de. Mar chuid de chreidiúnú an INAB, déanann saineolaithe neamhspleácha teicniúla iniúchadh ar chóras tástála agus modhanna tástála MEFSS le comhlíonadh an chaighdeáin a chinntiú.

Bronnadh creidiúnú an INAB orainn an chéad uair mar gheall ar scagadh ceimiceach agus ar a dheimhniú go raibh fuíll i bhfíochán éisc in 2002 (Uimh. Chláraithe 130T). Ó shin i leith, fairsingíodh scóip an chreidiúnaithe gach bliain agus d'éirigh linn creidiúnú a bhaint amach i mbreis agus 40 modh tástála.

Cuimsíonn an Córas Cáilíochta réimse fairsing de dhisciplíní/anailís, lena n-áirítear víreolaíocht, baictéareolaíocht, seadeolaíocht, histeolaíocht, micribhitheolaíocht, bitheolaíocht mhóilíneach, áireamh fíteaplanctón, anailís bitocsaine agus réimse de thástálacha anailíseacha ceimice i dtaobh fuíoll agus éilleáin chomhshaoil. Tá sé mar chuspóir againn creidiúnú a choimeád dár scóip reatha agus é a shíneadh do na príomhlimistéir san MEFSS agus i limistéir eile sheirbhíse de chuid FM.