Foras na Mara

Comhaltaí Boird

Photo of Chairman Jim Fennell.

An Dr John Killeen (2014-2019)

Is innealtóir é an Dr John Killeen. Is as Contae Ros Comáin é ó dhúchas ach rinneadh Saor Oinigh Chathair na Gaillimhe de in 2012. Maidir lena ghairmréim, d'oibrigh sé i réimse an Rialtais Áitiúil le cuideachta ilnáisiúnta tógála (a thóg tollán na Canálach Móire i mBaile Átha Cliath i 1973) agus chaith sé seacht mbliana le Shell International. Príomhoifigeach Feidhmiúcháin ar scor é ar an Colas Group in Éirinn agus is stiúrthóir bainistíochta ar scor é ar Cold Chon Galway Ltd. Ceapadh John ar Bhord Ghrúpa Ospidéal an Iarthair/an Iarthuaiscirt in 2013 agus tá sé ag feidhmiú faoi láthair mar Chathaoirleach Eatramhach. Sa bhliain 2009 bhí sé ina chathaoirleach ar Rás Aigéin Volvo i nGaillimh agus in 2012 b'uachtarán chríoch agus fhéile Rás Aigéin Volvo é. Sháraigh an fhéile sin na taifid freastail uile le haghaidh imeacht spóirt in Éirinn agus b'fhiú thart ar €80m don chathair é ó thaobh ioncam gnó agus turasóireachta de.

 

Photo of board member Prof. Patricia Barker.

An tOllamh Patricia Barker (2013-2018)

Comhalta í an tOllamh Patricia Barker d'Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn, tar éis gur bhain sí a cáilíocht amach i 1973. Chríochnaigh an tOllamh Barker MPhil i Staidéir Inscní i gColáiste na Tríonóide. D'fhorbair a PhD paraidím de nochtadh faisnéis airgeadais d'fhostaithe in eagraíochtaí. Rinne sí a hairteagail a sheirbheáil le Stokes Bros. & Pim i mBaile Átha Cliath agus d'oibrigh sí in Peat, Marwick Mitchell i Manchain. Rinneadh comhpháirtí den Ollamh Barker, ansin, i gcleachtas cuntasaíochta i Manchain ar feadh sé bliana agus d'oibrigh sí in Ollscoil Mhanchain mar phríomhléachtóir.

Ceapadh an tOllamh Barker ina léachtóir in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU) i 1980 agus bhain sí léachtóir sinsearach, Comh-Dhéin (Scoil an Ghnó) agus Leas-Uachtarán Ollscoil (Acadúil) DCU amach. D'oibrigh sí mar ollamh cuairte in ollscoileanna i Nua-Eabhrac, Bostún, Angers, an Mhaláiv, Dárasalám, Sydney agus Cape Town agus bhí sí ina scrúdaitheoir seachtrach d'ollscoileanna agus do chomhlachtaí gairmiúla. Chaith sí seal mar Chathaoirleach ar Choiste Cuntasaíochta Institiúid na gCuntasóirí Cairte ar feadh ocht mbliana agus ar Chomhairle Institiúid na gCuntasóirí Cairte ar feadh ceithre bliana sna 1990idí. Comhalta den Chomhairle atá inti faoi láthair. Rinne sí ionadaíocht d'Éirinn ar an mBord um Chaighdeáin Chuntasaíochta i Londain ar feadh naoi mbliana. Bhí sí ina cathaoirleach ar an sainghrúpa a thuairiscigh don Aontas Eorpach ar ról, struchtúr agus feidhmeanna Chúirt Iniúchóirí na hEorpa. Chaith sí roinnt sealanna dualgais mar Mhaoirseoir Toghcháin don OSCE sa Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, Republica Serpska, an Afraic Theas, an Chosaiv, an Chasacstáin agus an Bhealarúis.

 

D'oibrigh an tOllamh Barker mar Mhonatóir um Chearta an Duine san Iosrael agus sa Phalaistín. Bhí sí ina comhalta de Bhoird um Chúnamh Ban, Comhlachas Tithíochta Sonas, an Cór Náisiúnta Aireagail agus an tÚdarás um Ard-Oideachas (agus í ina cathaoirleach ar an gCoiste Iniúchta), agus bhí sí ina Cathaoirleach ar Sheirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann ar feadh trí bliana.

 

Stiúrthóir ar Bhus Átha Cliath Teo. agus ar Veritas Ltd. atá san Ollamh Barker faoi láthair (agus í ina cathaoirleach ar Choistí Iniúchta sa dá chomhlacht). Comhairleoir agus oiliúnóir deonach atá inti faoi láthair le haghaidh Ionad Éigeandála um Éigniú Bhaile Átha Cliath. Scríobh sí leabhair ar Ghrúpchuntasaíocht, Oibriú Solúbtha sa Ghairm agus ní ba dhéanaí, ar mhná ar éirigh leo i ngairm na Cuntasaíochta agus ar Rialachas Corparáideach agus Eitic Ghairmiúil.

 

 

Photo of board member Francis Coyle

An tUasal Francis Coyle (2010-2015)

Bhí gairm fhada ag an Uasal Francis Coyle le Comhairle Contae Dhún na nGall i bpoist éagsúla idir 1974 agus 2010. Ó 2001 i leith, bhí sé ina Stiúrthóir Seirbhísí do Phleanáil agus Forbairt Gheilleagrach. D'oibrigh sé le Comhairle Baile Leitir Ceanainn agus bhí sé ina Bhainisteoir ar Chomhairle Baile Bhéal Átha Seanaidh ó 2005 go 2010 freisin. Ba é Oifigeach Idirchaidrimh Eorpaigh na Comhairle le Comhdháil na Réigiún Muirí Forimeallach (CPMR) ar feadh 16 bliana.
Le linn na tréimhse 1995-1999, rinne sé bainistiú ar mhaoiniú ilmhilliúin Síochána agus Athmhuintearais de chuid na Comhairle agus bhí sé ina Rúnaí do Thascfhórsa Dhún na nGall um Shíocháin agus Athmhuintearas. D'oibrigh an tUasal Coyle go dlúth leis an gCiste idirnáisiúnta d'Éirinn agus le meicníochtaí cistithe eile, amhail Clár Comhoibrithe Idir-Réigiúnaigh an AE (INTERREG), agus Peace III chun forbairt a dhéanamh ar thionscadail ilghnéitheacha pobail agus athbheochana a bhí ceaptha chun feabhas a chur ar bhailte agus ar shráidbhailte, i nDún na nGall agus ar bhonn trasteorann araon. Is Iar-Stiúrthóir é le Cuideachta Aerfort Dhún na nGall Teo. agus tá sé i mbun bainistíocht agus comhordú tionscadal faoi láthair.

 

Photo of board member Donal Kelly. An tUasal Donal Kelly (2013-2018)

Stiúrthóir Bainistíochta é an tUasal Donal Kelly ar Fast Fish Ltd, gnólacht rathúil díolachán iasc agus soláthair ola atá bunaithe i mBaile Chaisleáin Bhéarra.

 

D'fhóin an tUasal Kelly ar Choiste Bainistíochta Scadán na Mara Ceiltí ar feadh 10 mbliana agus ar Choiste Peiligeach an Iarthair ar feadh 3 bliana.

 

D'fhóin an tUasal Kelly ar líon bord san earnáil phríobháideach agus dheonach araon. Bhí sé ar Fhóram Deonach Pobail Chontae Chorcaí, Bord Forbartha Contae Chorcaí agus ghníomhaigh sé mar Chathaoirleach ar CLG Bhaile Chaisleáin Bhéarra, Coiste Bainistíochta Chlub Gailf Chuan Bhaile an Chaisleáin agus Cumann Forbartha Pobail Bhaile Chaisleáin Bhéarra.

 

 

Lorcán Ó Cinnéide (2010 - 2015)

Photo of board member Lorcán Ó Cinnéide.

Is Iar-Phríomhfheidhmneannach é Lorcán Ó Cinnéide (B.A.) d'Eagras Táirgeoirí Éisc na hÉireann, príomhchomhlacht ionadaíoch de chuid thionscal na hiascaireachta. Bhain sé céim amach san Eacnamaíocht agus sa Pholaitíocht i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath agus bhíodh sé ina úinéir ar bhád iascaireachta freisin.

Ba bhall gníomhach Lorcán de Chomhairle Chomhairleach Réigiúnach Uiscí Iar-Thuaiscirt an Aontais Eorpaigh agus réimse leathan de bhainistíocht iascaigh agus chomhlachtaí comhairleacha eile in Éirinn agus ar leibhéal an Aontais Eorpaigh. Thug sé sainchomhairle don AE ar mheasúnú cláir thaighde mara agus bhí baint aige le forbairt agus ionadaíocht thionscal na hiascaireachta le 20 bliain anuas.

Is comhalta é freisin den Bhord Achomhairc um Cheadúnais Dobharshaothraithe, de Chomhairle Raidió na Gaeltachta agus d'Fhondúireacht an Bhlascaoid.

Photo of board member David Owens.

An tUasal David Owens (2013-2017)

Is é an tUasal David Owens (A.C.A) an Leas-Uachtarán, faoi láthair, ar Airgeadas agus Oibríochtaí do SolarWinds (NYSE: SWI). Sula ndeachaigh sé le SolarWinds, d'oibrigh an tUasal Owens le Red Hat, Inc., cuideachta bhogearraí fiontair, ar feadh breis agus seacht mbliana, áit ar fhóin sé i dtosach báire mar Stiúrthóir Lóistíochta agus Táirgthe Dhomhanda agus ansin mar Stiúrthóir Airgeadais – EMEA. Bhain an tUasal Owens cáilíocht amach mar chuntasóir le Ernst & Young agus is comhalta é d'Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn.