Foras na Mara

Cód Iompair

Déantar cur síos ar Chód Iompair Ghnó d'Fhostaithe agus do Chomhaltaí Boird Fhoras na Mara thíos.

Cód Iompair Foirne

Cuspóir an Chóid
 • Leagtar amach sa chód seo sraith de phrionsabail eiticiúla lenar comhaontaíodh ar cheart do gach fostaí d'Fhoras na Mara cloí leo.
 • Tá de chuspóir ag an gcód coimeád an iontaobhais agus na muiníne i measc comhghleacaithe, an Bhoird, ár gcustaiméirí agus an Phobail a chur chun cinn.
 • Tá de chuspóir ag an gcód chun cosc a chur ar fhorbairt nó ar ghlacadh le haon chleachtais neamheiticiúla.
Iomláine
 • Ní bheidh baint ag an mbainistíocht ná ag fostaithe i leas seachtrach fostaíochta/gnó gan cead scríofa a bheith faighte acu ón Institiúid, agus i gcás ar bith sa chás go mbeidís i gcoimhlint nó i gcoimhlint fhéideartha le gnó na hInstitiúide;
 • Ba cheart don fhoireann a sheachaint bronntanais chorparáideacha, fáilteachas, caitheamh fabhrach nó sochair a thabhairt nó a fháil a d'fhéadfadh tionchar nó ar dealraitheach go bhféadfaidís tionchar a imirt ar chumas an deontóra nó an fhaighteora chun breithiúnas neamhspleách a dhéanamh ar idirbhearta gnó.
 • Níor cheart glacadh le bronntanais ghnó, seachas earraí ar a bhfuil luach an-íseal intreach, ar nós dialanna gnó nó féilirí.
 • Tabharfaidh an fhoireann faoi iomaíocht bhríomhar agus fhuinniúil ach ar bhealach eiticiúil agus ionraic;
 • Tá tabhairt faoi ghníomhaíochtaí ceannaigh earraí/sheirbhísí i gcomhréir le treoirlínte soláthair agus dea-chleachtais Fhoras na Mara;
 • Cinnteoidh an fhoireann go léiríonn cuntais/tuarascálacha Fhoras na Mara a bhfeidhmíocht ghnó go cruinn agus nach bhfuil siad míthreorach nó in ainm is bheith míthreorach;
 • Seachnóidh an fhoireann acmhainní nó am an Fhorais a úsáid ar mhaithe le gnóthachan pearsanta, ar mhaithe le daoine/eagraíochtaí nach bhfuil nasctha leis an gcomhlacht nó lena ngníomhaíochtaí nó ar mhaithe le hiomaitheoirí;
 • Tugann an fhoireann faoi gan faisnéis nó rúin ghnó a fháil ar bhealaí míchearta.
 • Spreagann an Foras duine ar bith ag a bhfuil amhras i leith calaoise, neamhrialtacht airgeadais nó iompar nó cleachtas míchuí eile, le hintinn mhaith agus seo a thuairisciú i gcomhréir leis na nósanna imeachta a leagtar amach i Nós Imeachta Nochta Rúnda an Fhorais ar féidir teacht air ar an Inlíon nó trí theagmháil a dhéanamh le hAcmhainní Daonna.
Faisnéis
 • Tacaíonn Bord na Stiúrthóirí leis an mbainistíocht agus le fostaithe Fhoras na Mara agus rochtain á soláthar ar fhaisnéis ghinearálta a bhaineann le gníomhaíochtaí Fhoras na Mara ar bhealach atá oscailte agus a fheabhsaíonn a bhfreagracht don phobal mór, agus meas á léiriú, i gcomhthráth, ar rúndacht faisnéise íogaire atá á coimeád ag Foras na Mara. Is éard a bheadh i gceist leis seo ná ábhar ar nós faisnéis atá íogair i dtaobh cúrsaí tráchtála de, lena n-áirítear pleananna nó sonraí amach anseo maidir le mórathruithe eagraíochtúla nó mórathruithe eile, faisnéis phearsanta a thugann an comhlacht poiblí faoi rún.
 • Léireoidh an fhoireann meas ar na nósanna imeachta ábhartha réamhchomhairliúcháin le tríú páirtithe sa chás, go heisceachtúil, go mbeartaítear chun faisnéis íogair a scaoileadh ar mhaithe le leas an phobail.
 • Comhlíonfaidh an fhoireann na forálacha ábhartha reachtúla (e.g. an reachtaíocht um chosaint sonraí, an tAcht um Shaoráil Faisnéise, 2014).
 • Beidh meas ag an bhfoireann ar cheanglais neamhnochta faisnéise faoi phribhléid nó faoi rún d'aon tríú páirtí. Leanann seo a bheith i gceist sa chás gur cuireadh deireadh le fostaíocht le Foras na Mara.
Dualgais
 • Comhlíonfaidh an fhoireann gach dualgas rialála agus reachtúil a leagann Foras na Mara orthu tar éis go ndearna Bord Fhoras na Mara comhaontú air.
 • Comhlíonfaidh an fhoireann nósanna imeachta mionsonraithe soláthair, mar aon le leibhéil fhorordaithe údaráis chun aon chaiteachas ábhartha a cheadú.
 • Oibreoidh an fhoireann le Coiste Iniúchta an Bhoird chun rialuithe leordhóthanacha a chur i bhfeidhm le comhlíonadh na ndea-chleachtas a chinntiú i nósanna imeachta agus i dtuairisciú airgeadais.
 • Ní mór dóibh siúd a bhfuil poist ainmnithe acu, faoi mar a dtugtar breac-chuntas air san Acht um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus san Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, 2001 aon leas seachtrach fostaíochta/gnó a nochtadh a thagann salach nó a d'fhéadfadh teacht salach ar ghnó Fhoras na Mara.
 • Ba cheart a sheachaint glacadh le breis fostaíochta, sa chás go bhféadfadh coimhlint leasa teacht chun solais, le linn tréimhse réasúnta ama tar éis gur cuireadh deireadh le cleachtadh fostaíochta Fhoras na Mara.
Dílseacht
 • Aithníonn an fhoireann an fhreagracht atá orthu a bheith dílis d'Fhoras na Mara agus a bheith go hiomlán tiomanta dá ngníomhaíochtaí agus an gá a aithint, i gcomhthráth, chun cloí leis na caighdeáin is airde d'eitic ghnó.
Cothroime
 • Tugann an Foras agus a bhfoireann faoin reachtaíocht um chomhionannas fostaíochta agus um chomhionannas stádais a chomhlíonadh.
 • Tugann an fhoireann faoi chothroime i ngach déileáil gnó.
 • Beidh luach ag an bhfoireann ar chustaiméirí agus caithfidh siad le gach custaiméir go cothrom.
An Timpeallacht Oibre
 • Tugann an Foras an tús áite is airde do shláinte agus sábháilteacht fostaithe a chur chun cinn agus a chaomhnú.
 • Cloífidh na fostaithe le beartais uile Fhoras na Mara a bhaineann leis an timpeallacht oibre, lena n-áirítear beartais a bhaineann le bulaíocht agus ciapadh.

Cód Iompair na Stiúrthóirí

Cuspóir an Chóid
 • Leagtar amach i gCód Iompair na Stiúrthóirí sraith de phrionsabail eiticiúla ar cheart go gach comhalta d'Fhoras na Mara cloí leo.
 • Tá de chuspóir ag an gcód coimeád an iontaobhais agus na muiníne i measc comhghleacaithe, an Bhoird, ár gcustaiméirí agus an Phobail a chur chun cinn.
 • Tá de chuspóir ag an gcód chun cosc a chur ar fhorbairt nó ar ghlacadh le haon chleachtais neamheiticiúla.

Iomláine

 • Nochtfaidh Comhaltaí Boird aon leas seachtrach fostaíochta/gnó a thagann salach nó a d'fhéadfadh teacht salach ar ghnó Fhoras na Mara.
 • Seachnóidh Comhaltaí Boird bronntanais chorparáideacha, fáilteachas, caitheamh fabhrach nó sochair a thabhairt nó a fháil a d'fhéadfadh tionchar nó ar dealraitheach go bhféadfaidís tionchar a imirt ar chumas an deontóra nó an fhaighteora chun breithiúnas neamhspleách a dhéanamh ar idirbhearta gnó.
 • Níor cheart glacadh le bronntanais ghnó, seachas earraí ar a bhfuil luach an-íseal intreach, ar nós dialanna gnó nó féilirí. Tabharfaidh siad faoi iomaíocht bhríomhar agus fhuinniúil ach ar bhealach eiticiúil agus ionraic.
 • Cinnteoidh Comhaltaí Boird go bhfuil tabhairt faoi ghníomhaíochtaí ceannaigh earraí/seirbhísí i gcomhréir leis an dea-chleachtas gnó.
 • Cinnteoidh Comhaltaí Boird go léiríonn cuntais/tuarascálacha an chomhlachta a bhfeidhmíocht ghnó go cruinn agus nach bhfuil siad míthreorach nó in ainm is bheith míthreorach.
 • Seachnóidh Comhaltaí Boird acmhainní nó am Fhoras na Mara a úsáid ar mhaithe le gnóthachan pearsanta, ar mhaithe le daoine/eagraíochtaí nach bhfuil nasctha leis an gcomhlacht nó lena ngníomhaíochtaí nó ar mhaithe le hiomaitheoirí;
 • Tugann Comhaltaí Boird faoi gan faisnéis nó rúin ghnó a fháil ar bhealaí míchearta.
 • Beidh meas ag Comhaltaí Boird ar cheanglais neamhnochta faisnéise faoi phribhléid nó faoi rún d'aon tríú páirtí. Leanann seo a bheith i gceist sa chás gur cuireadh deireadh lena gceapadh le Foras na Mara.

Faisnéis

 • Tacaíonn Comhaltaí Boird leis an mbainistíocht agus le fostaithe Fhoras na Mara agus rochtain á soláthar ar fhaisnéis ghinearálta a bhaineann le gníomhaíochtaí Fhoras na Mara ar bhealach atá oscailte agus a fheabhsaíonn a bhfreagracht don phobal mór, agus meas á léiriú, i gcomhthráth, ar rúndacht faisnéise íogaire atá á coimeád ag Foras na Mara. Is éard a bheadh i gceist leis seo ábhar ar nós faisnéis atá íogair i dtaobh cúrsaí tráchtála de, lena n-áirítear pleananna nó sonraí amach anseo maidir le mórathruithe eagraíochtúla nó mórathruithe eile, faisnéis phearsanta a fuair an comhlacht poiblí faoi rún.
 • Threoraigh Comhaltaí Boird foireann Fhoras na Mara chun na forálacha ábhartha reachtúla (e.g. an reachtaíocht um chosaint sonraí, an tAcht um Shaoráil Faisnéise, 2014) a chomhlíonadh go hiomlán.
 • Spreagann an Foras Comhaltaí Boird ar bith ag a bhfuil amhras i leith calaoise, neamhrialtacht airgeadais nó iompar nó cleachtas míchuí eile, le hintinn mhaith agus seo a thuairisciú i gcomhréir leis na nósanna imeachta a leagtar amach i Nós Imeachta Nochta Rúnda an Fhorais a soláthraíodh do Chomhaltaí Boird agus ar féidir teacht air ar ó Rúnaí an Bhoird.

Dualgais

 • Cinnteoidh Comhaltaí Boird go gcomhlíonfar gach dualgas rialála agus reachtúil a ghearrann Foras na Mara.
 • Déanfaidh Comhaltaí Boird dícheall réasúnta chun freastal ar gach cruinniú Boird.
 • Ní mór dóibh siúd a bhfuil poist Stiúrthóra acu, faoi mar a dtugtar breac-chuntas air san Acht um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus san Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, 2001 aon leas seachtrach fostaíochta/gnó a nochtadh a thagann salach nó a d'fhéadfadh teacht salach ar ghnó Fhoras na Mara.
 • Ba cheart a sheachaint glacadh le ceapachán, sa chás go bhféadfadh coimhlint leasa teacht chun solais, le linn tréimhse réasúnta ama tar éis gur cuireadh deireadh le ceapachán Fhoras na Mara.

Dílseacht

 • Aithníonn Comhaltaí Boird an fhreagracht atá orthu a bheith dílis d'Fhoras na Mara agus a bheith go hiomlán tiomanta dá ngníomhaíochtaí agus an dualgas a aithint, i gcomhthráth, atá ar Chomhaltaí Boird, chun cloí leis na caighdeáin is airde d'eitic ghnó.

Cothroime

 • Tugann Comhaltaí Boird faoina chinntiú go gcomhlíonann an Foras leis an reachtaíocht um chomhionannas fostaíochta agus um chomhionannas stádais; go dtugann siad faoi chothroime i ngach déileáil gnó; agus go mbíonn luach acu ar chustaiméirí agus go gcaitheann siad le gach custaiméir go cothrom.

An Timpeallacht Oibre

 • Tugann Comhaltaí Boird an tús áite is airde do shláinte agus sábháilteacht fostaithe a chur chun cinn agus a chaomhnú.