Foras na Mara

Freagracht Shóisialta Chorparáideach

An Ráiteas ar Fhreagracht Shóisialta Chorparáideach

Léirítear tiomantas Fhoras na Mara d'Fhreagracht Shóisialta Chorparáideach sna beartais agus na nósanna imeachta atá i bhfeidhm ar fud ár n-eagraíochta.

Is iad na príomhlimistéir ar a mbunaítear ár mbeartas:

  • An pobal áitiúil agus domhanda
  • Oideachas
  • An t-ionad oibre
  • An comhshaol
An Pobal Áitiúil agus Domhanda

Áirítear lenar dtiomantas don phobal mór tacú le gníomhaíochtaí pobail agus carthanacha, agus fáil a chur ar ár bhfoirgnimh don phobal áitiúil agus do ghnólachtaí lena n-úsáid. Mar shampla, imeachtaí a chur ar bun le grúpaí pobail, scoileanna agus institiúidí tríú leibhéal agus tacú le himeachtaí carthanacha a bhunaítear laistigh den eagraíocht.

Trínár bhfreagrachtaí reachtúla a bhaint amach agus glacadh le dea-chleachtas, tá Foras na Mara meáite ar sheirbhís a chruthú ar mhaithe leis an bpobal muirí agus pobal na hÉireann.

Tá de chuspóir againn geilleagar beoga muirí a chur chun cinn lena dtacaíonn soláthar na sármhaitheasa inár gcuid seirbhísí.

Déanaimid teagmháil rialta le gníomhaireachtaí mara eile agus le comhlachtaí rialtais go hidirnáisiúnta chun oibriú i dtreo nuálaíocht leanúnach agus cleachtais fhreagrúla a bhaint amach laistigh den timpeallacht mhuirí.

Oideachas

Creidimid gur toisc ríthábhachtach é an t-oideachas i dtaobh an tsochaí a fhorbairt don rath a bheidh uirthi amach anseo. Soláthraímid agus tacaímid le tionscadail oideachais a thacaíonn le daltaí leibhéal na bunscoile chuig mic léinn leibhéal na hiarchéime.

Ina measc seo tá:

  • Clár Oideachais an Taiscéalaí a dhíríonn ar théamaí muirí a chomhcheangal a dhlúithe is féidir le ceachtanna a múineadh cheana féin i scoileanna náisiúnta tríd an gcuraclam Oideachais Shóisialta, Chomhshaoil agus Eolaíochta (SESE) agus trí ábhair thraschuraclaim eile
  • An Clár 'Lean an Cabhlach' ('Follow the Fleet') a forbraíodh do dhaltaí bunscoile chun léargas a fháil ar an earnáil Mhuirí
  • Taithí oibre a sholáthar do dhaltaí na hidirbhliana.
  • An clár bliantúil spárantacht samhraidh a chuireann ocht seachtaine de thaithí oibre ar fáil d'fhochéimithe agus an clár oiliúna céimithe 50 seachtain a sholáthraíonn taithí oibre do chéimithe a bhain a gcéim amach le déanaí.
  • SMART a chuireann ar chumas mic léinn tríú leibhéal atá ag tabhairt faoi ábhair a bhaineann le cúrsaí Mara, chun tabhairt faoi oibriúcháin amach ón gcósta ar bord shoithí taighde Fhoras na Mara - an RV Celtic Explorer agus an RV Celtic Voyager.
  • Bróisiúr Gairmeacha Muirí a fhorbairt chun an réimse fairsing gairmeacha atá ar fáil san earnáil mhuirí a chur i láthair.
An tIonad Oibre

Is mór againn na daoine mar an tsócmhainn is mó atá againn agus glacaimid le cur chuige dea-chleachtais inár modhanna earcaíochta. Tugaimid faoi earcaíocht ar bhealach cothrom agus éifeachtúil, a thacaíonn le Foras na Mara mar fhostóir comhionannas deiseanna.
Tacaímid lenár bhfostaithe trínár mbeartais agus cleachtais fostaíochta, chun tacú lena bhforbairt agus a bhfolláine phearsanta chun ár gcumas a uasmhéadú.
Tá Cód Iompair i bhfeidhm don fhoireann agus don bhainistíocht go léir. Leagtar amach sa chód seo sraith de phrionsabail eiticiúla lenar comhaontaíodh lena gcloíonn gach comhalta d'Fhoras na Mara. Cuireann an cód coimeád an iontaobhais agus na muiníne i measc comhghleacaithe, an Bhoird, ár gcustaiméirí agus an Phobail chun cinn. Tá de chuspóir ag an gcód chun cosc a chur ar fhorbairt nó ar ghlacadh le haon chleachtais neamheiticiúla.
Tá beartais foghlama agus forbartha, struis, folláine fostaithe agus chairdiúla oibrithe teaghlaigh i bhfeidhm chomh maith, chun cothromaíocht fholláin saoil is oibre a bhaint amach san eagraíocht.

An Comhshaol

Aithnímid na freagrachtaí comhshaoil a bhaineann le gach gné dár monatóireacht, taighde agus cleachtais forbartha. Táimid tiomanta do chinntiú go gcloítear le prionsabail agus caighdeáin dea-chleachtais chomhshaoil agus dramhaíola ar fud na heagraíochta.
Tá sé mar bheartas againn a chinntiú go seachnaíonn cleachtais ár ngnólachta aon drochthionchar féideartha ar an gcomhshaol agus go gcosnaíonn siad leas ár bhfostaithe agus ár bpobal ina n-oibrímid.
Tugaimid faoinár ról, a ndéantar cur síos air san Acht um Fhoras na Mara, 1991, ar bhealach chomh cuimsitheach agus chomh freagrach agus is féidir linn:
"chun taighde agus forbairt mhuirí a ghabháil de láimh, a chur chun cinn agus a chuidiú agus na seirbhísí sin a bhaineann le taighde agus forbairt a chur ar fáil ar bhealach, i dtuairim na hinstitiúide, a chuirfidh forbairt gheilleagrach chun cinn agus a chruthóidh fostaíocht agus a chosnóidh an timpeallacht mhuirí."