Foras na Mara

An Fhoireann Ard-Cheannaireachta

An Dr Paul Connolly - POF Fhoras na Mara

Dr Paul Connolly, CEO of the Marine Institute

Tá PhD ag Paul ó Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath (1986), chomh maith le Máistreacht sa Riarachán Gnó ó Ollscoil na hÉireann Náisiúnta na Gaillimhe (2006) agus chríochnaigh sé Ardchlár Ceannaireachta Timoney in 2016. Ceapadh Paul mar POF ar Fhoras na Mara i mí Dheireadh Fómhair 2019 agus roimhe sin bhí sé ina Stiúrthóir ar Sheirbhísí Comhairleacha Éiceachórais Iascaigh (FEAS) san Fhoras.

Tá saineolas suntasach aige ar chomhairle eolaíoch a thabhairt don Rialtas ar raon de shaincheisteanna a bhaineann le cúrsaí muirí, agus iascaigh, an dobharshaothrú agus an maolú aeráide ina measc. Tá taithí fhairsing aige ar a bheith ag obair i gcomhar le páirtithe leasmhara agus bhí sé ina chathaoirleach ar Chomhpháirtíocht Taighde Eolaíochta Iascaigh na hÉireann (IFSRP) ó 2008 go dtí 2019. Tá Paul oilte freisin sa cheapadh straitéisí d’eagraíochtaí idirnáisiúnta, don Rialtas agus d’Fhoras na Mara.

Bhí ról ceannaireachta glactha ag Paul ar an mbonn idirnáisiúnta. Toghadh é ina Uachtarán ar an gComhairle Idirnáisiúnta um Thaiscéalaíocht na Mara (ICES) ar feadh téarma trí bliana (2013 go 2015). Eagraíocht idir-rialtasach is í an ICES, a bhfuil 20 tír a bhfuil teorainn acu ar an Atlantach Thuaidh ina mball uirthi. Is éard is aidhm ag an ICES ná an tuiscint eolaíoch ar éiceachórais mhuirí a chur ar aghaidh agus comhairle eolaíoch neamhchlaonta a sholáthar chun cuspóirí caomhnaithe aigéin, bainistíochta aigéin agus inbhuanaitheachta aigéin a bhaint amach. Tá na saincheisteanna seo an-tábhachtach don obair a dhéantar i bhForas na Mara.

I mí Dheireadh Fómhair 2020, rinne Ballstáit an ICES Paul a thofa ar Bhord (Biúró) an ICES le haghaidh téarma thrí bliana (2020 go dtí 2022).

Faoi cheannaireacht Paul, tá Foras na Mara i riocht maith anois chun tacú leis na gnéithe muirí de Chláir an Rialtais lena n-áirítear an geilleagar gorm, an fuinneamh in-athnuaite amach ón gcósta, Limistéir faoi Chosaint Mhuirí (MPAanna), an Phleanáil Spásúlachta Mhuirí (MSP) agus an chomhairle eolaíoch maidir le húsáid inbhuanaithe ár n-acmhainní aigéin, go háirithe maidir le hiascaigh agus an dobharshaothrú.

Patricia Orme - Stiúrthóir na Seirbhísí Corparáideacha (SC)

Patricia Orme, Director of Corporate Services

Tá Patricia ina Comhalta de chuid Chuntasóirí Cairte na hÉireann agus tá Céim Baitsiléara Chéadonóracha sa Tráchtáil (Dlí agus Cuntasaíocht) aici ó Ollscoil na hÉireann Gaillimh. Chuir Patricia tús lena gairm ag obair leis an ngnólacht cuntasaíochta idirnáisiúnta Mazars, i mBaile Átha Cliath.

Sula ndeachaigh sí le isteach i bhForas na Mara, bhí Patricia ina Stiúrthóir i KPMG, ceann de na soláthraithe seirbhíse gairmiúla is mó in Éirinn. Bhí níos mó ná 20 bliain taithí aici ann ag soláthar seirbhísí airgeadais, iniúchóireachta, bainistíochta riosca, rialachais agus comhairleacha do chliaint phoiblí, phríobháideacha, dhúchasacha agus idirnáisiúnta. Bhí róil cheannaireachta aici agus freagracht aici as an straitéis agus as an mbainistíocht caidrimh le cliaint, chomh maith leis an bhfeidhmíocht airgeadais agus Acmhainní Daonna.

Tá léachtóireacht déanta ag Patricia ar an gclár Máistreachta sa Chuntasaíocht in OÉ Gaillimh, tá taithí aici sa teagasc agus tá cuir i láthair déanta aici os comhair Boird um Rialachas Corparáideach i measc grúpaí eile. Ó 2011 go dtí 2018, d’fhóin sí ar an mBord Stiúrthóirí san Fhondúireacht Croí Heart and Stroke Foundation, agus mar Rúnaí Cuideachta ann, freisin.

Agus í ag feidhmiú mar Stiúrthóir Seirbhísí Corparáideacha, tá Patricia freagrach as an Rialachas Corparáideach, as an Airgeadas agus Acmhainní Daonna, chomh maith le hÁiseanna agus Seirbhísí Leabharlainne. D’fhóin sí mar an tOifigeach Cosanta Sonraí san Fhoras suas go dtí mí na Nollag 2020 agus is Comhoifigeach Riosca í faoi láthair.

Michael Gillooly - Stiúrthóir ar Sheirbhísí Aeráide agus Faisnéise Aigéin (OCIS)

Michael Gillooly, Director of Ocean Climate and Information Services

Tá Céim Baitsiléara Eolaíochta (Coláiste na hOllscoile, Gaillimh) ag Michael, chomh maith le Máistreacht in Eolaíocht an Chomhshaoil (Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath) agus Dioplóma Náisiúnta sa Bhitheolaíocht Uisceach (Coláiste Teicniúil Réigiúnach na Gaillimhe, Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Mhaigh Eo anois).

Tá Michael freagrach as seirbhísí a threorú, a bhainistiú agus a fhorbairt agus as cláir a sholáthar lena n-áirítear Oibríochtaí Árthaigh Taighde, Ardseirbhísí Mapála, Seirbhísí Aigéaneolaíochta agus Aeráide, Seirbhísí Forbartha Faisnéise agus Córais, Bonneagair Mhuirí agus an Fuinneamh Aigéin.

Tá taithí ardbhainistíochta 30 bliain ag Michael sa taighde teicniúil mhuirí agus i dtionscadail oibríochta agus bhonneagair, i líonraí baoi aimsire agus breathnóireachta m.sh., chomh maith le réadlann eolaíochta cáblaithe Chuan na Gaillimhe. Tá taithí aige chomh maith le cláir oibriúcháin, mar shampla mhapáil INFOMAR, cláir RV agus ROV, an aigéaneolaíocht oibríochtúil agus an t-athrú aeráide. I measc na taithí straitéisí pleanála atá aige, áirítear an plean muirí náisiúnta (Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin), clár Comhtháite an Aigéin Dhigitigh agus an phleanáil ghnó i dtionscadail iolrach.

Bhí Michael ina chomhúdar le togra INFOMAR 2005/2006 a fuair tacaíocht ón Rialtas mar chlár 20 bliain (a bhfuil sé beartaithe dó críochnú in 2026), bhí Michael ina thoscaire náisiúnta chun Comhairle Stiúrtha na Comhairle Idirnáisiúnta um Thaiscéalaíocht na Mara (ICES ) idir 2016 agus 2018. Faoi láthair, tá sé ina thoscaire náisiúnta ar Thionól Chomhaltaí EMSO agus ar ERICanna ARGO EURO, agus tá sé ina Chomhalta Boird Feidhmiúcháin ar EurOcean chomh maith.

Bhí Michael ina bhainisteoir tionscadail ar na cláir chun dhá árthach taighde Fhorais a thógáil, an RV Celtic Voyager agus an RV Celtic Explorer, agus is é an Stiúrthóir atá freagrach as an gclár an soitheach ionaid a thógáil don Celtic Voyager (2018-2022)

An Dr Niall McDonough - Stiúrthóir um Nuálaíocht Beartais agus Seirbhísí Tacaíochta Taighde (PIRS)

Dr. Niall McDonough, Director of Policy Innovation and Research Support Services

Is mar bhitheolaí muirí a bhí oiliúint ar Niall McDonough ar dtús, agus leasanna taighde aige sa dobharshaothrú muirí agus san athshlanú stoc sliogéisc. Tá BA Modúlach Céadonórach aige sa Zó-eolaíocht ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath (1993) agus PhD aige, leis, ó Ollscoil na Banríona, Béal Feirste (1998).

Tar éis dó dhá bhliain a chaitheamh san Institiúid um an Athrú Comhshaoil in Ollscoil Náisiúnta na hÉireann, Gaillimh, caith Niall cúig bliana ag fónamh mar Bhainisteoir ar CMar, ionad nuálaíochta agus for-rochtana in Ollscoil na Banríona, Béal Feirste, ag soláthar seirbhísí taighde, oiliúna agus comhairleacha don earnáil dobharshaothraithe mhuirí. In 2009, ceapadh é mar Rúnaí Feidhmiúcháin ar Bhord Muirí na hEorpa (EMB), eagraíocht bheartais eolaíochta muirí na hEorpa lena dtugtar ionadaíocht ar 35 institiúid taighde agus gníomhaireacht maoinithe as 19 tír éagsúla.

In 2015, rinne sé maoirseacht ar bhunaíocht aonáin dlíthiúil neamhspleách do EMB, chun an scaradh cairdiúil dó ón bhFondúireacht Eolaíochta Eorpach a bhainistiú agus tharla gurbh eisean chéad Stiúrthóir Feidhmiúcháin an EMB. D’fhill sé ar Éirinn in 2017 chun an ról atá aige faoi láthair i bhForas na Mara a ghlacadh.

Tá Niall ina bhall de chuid Ghrúpa Comhairleach Nuálaíochta 2020 Rialtas na hÉireann agus de chuid an Ghrúpa Ardleibhéil ar Fhís 2020. Comhordaíonn sé cur i bhfeidhm na Straitéise Náisiúnta um Thaighde agus Nuálaíocht Mara (2017-2021) agus is eisean an Chéad Chathaoirleach ar an bhFóram Náisiúnta um Maoinitheoirí don Taighde Muirí. I mí na Samhna 2020, toghadh é ina Chathaoirleach ar an gComhthionscnamh Eorpach um Muir agus Aigéin Shláintiúla agus Tháirgiúla.

Joe Silke - Stiúrthóir Seirbhísí Timpeallachta Mara agus Sábháilteachta Bia (MEFSS)

Joe Silke, Director of Marine Environment and Food Safety Services

Rinne Joe staidéar in Institiúid Teicneolaíochta Mhaigh Eo (GMIT) agus i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, agus is ann ar cháiligh sé le Céim Mháistir in Eolaíocht an Chomhshaoil. Ba sa tionscal dobharshaothraithe a thosaigh sé amach ar a shlí bheatha, nuair ar oibrigh sé i ngorlanna sliogéisc agus áiseanna fásaithe, chomh maith le modhanna táirgeachta nuálacha, i rith na 1980idí.

Ina dhiaidh sin, thug sé faoi ghníomhaíochtaí taighde i bhfíteaplanctón agus san aigéaneolaíocht, agus rinne sé roinnt tionscadal i réimse na forbartha dobharshaothraithe mara agus na suirbhéireachta comhshaoil. Tá taithí fhairsing ag Joe sna réimsí a bhaineann leis an measúnú riosca, an rialú cáilíochta agus an mhonatóireacht bhitheolaíoch agus chomhshaoil.

Tá sé aitheanta ar an mbonn idirnáisiúnta freisin tar éis dó freastal ar raon grúpaí oibre, agus cigireachtaí AE ar thríú tíortha mar shaineolaí tocsain sliogéisc, grúpa oibre Codex ina measc, agus tá ceannaireacht tugtha aige ar ghníomhaíochtaí taighde idirnáisiúnta éagsúla. Roimhe seo, bhí sé ina chathaoirleach ar, agus ina bhall de, roinnt Grúpa Oibre de chuid na Comhairle Idirnáisiúnta um Thaiscéalaíocht na Mara (ICES) agus faoi láthair tá sé ina Chathaoirleach ar Phainéal Idir-Rialtasach IOC um an Blás Algach Díobhálach.

Mar Stiúrthóir an MEFSS, tugann Joe ceannaireacht don fhoireann atá freagrach as príomhsheirbhísí eolaíochta don Rialtas mar thacaíocht do chomhairle beartais atá bunaithe ar an fhianaise agus ár gcuspóirí maidir leis an mbia mara sábháilte, an fhorbairt inbhuanaithe ar thimpeallacht na mara, folláin na n-iasc agus an clár farraigí glana.

An Dr Ciaran Kelly – Stiúrthóir Sheirbhísí Comhairleacha Um Éiceachórais Iascaigh (FEAS)

Dr Ciaran Kelly, Director of Fisheries and Ecosystem Advisory Services

Is mar bhitheolaí muirí a cuireadh oideachas ar Chiaran agus ina dhiaidh sin mar eolaí iascaigh, agus fuair sé céim ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath agus PhD ó Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath. Bhí baint aige leis an soláthar comhairle do bhainisteoirí rialtais agus don lucht ceaptha beartas le breis is 20 bliain, ag obair ar an mbonn náisiúnta agus trí eagraíochtaí idirnáisiúnta, leithéidí na Comhairle Idirnáisiúnta um Thaiscéalaíocht na Mara (ICES) agus an Choiste Eolaíochta, Teicniúil agus Eacnamaíochta Iascaigh (STECF).

D'oibrigh Ciaran roimhe seo mar bhainisteoir ar an gcomhairle chomhtháite, agus mar bhainisteoir ar an Oifig Taighde agus Forbartha i bhForas na Mara, ról ina raibh sé freagrach as clár Náisiúnta Infheistíochta um an Taighde Muirí i bhForas na Mara a phleanáil agus a reáchtáil.

Tá sé ina Stiúrthóir ar Sheirbhísí Comhairleacha Éiceachórais Iascaigh (FEAS) san Fhoras, a dhéanann measúnuithe acmhainní ar stoic éisc tráchtála, a sholáthraíonn comhairle agus tacaíocht bheartais don Roinn Talmhaíochta Bia agus Mara (DAFM) agus don Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta. (DHLGH), agus ina ndéantar taighde chomh maith ar éiceachórais mhuirí, stoic éisc agus an dobharshaothrú.

Liam Lacey - Stiúrthóir Oifig Forbartha Muirí na hÉireann (IMDO)

Liam Lacey, Director of the Irish Maritime Development Office

Tá Liam ina Chomhalta de chuid Institiúid na gCuntasóirí Deimhnithe Poiblí in Éirinn agus tá Céim Máistir aige sa bhainistíocht ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Roimh dó dul isteach san IMDO, bhí Liam ag léachtóireacht i réimse na bainistíochta straitéisí agus na nuálaíochta straitéisí in Ollscoil Náisiúnta na hÉireann, Maigh Nuad.

Roimhe seo, d'oibrigh sé le Irish Continental Group mar Stiúrthóir Bainistíochta ar an Rannán Coimeádán agus Críochfort ann. Tá taithí fhairsing aige ar an loingeas, ar an gcairtfhostú agus ar fhorbairt calafoirt. Bhí Liam ina bhall de chuid Chomhairle Iompair IBEC, comhlacht a léiríonn tuairimí an tionscail i réimse an iompair agus na lóistíochta araon.