Foras na Mara

Tairiscintí

Tairiscintí

Foilsítear gach Tairiscint de chuid Fhoras na Mara ar an láithreán gréasáin soláthair phoiblí.
Má bhíonn aon fhiosrúcháin agat, seol ríomhphost, le do thoil, chuig tenders [at] marine [dot] ie.

Soláthar

'Bunphrionsabal sholáthar an Rialtais is ea gur cheart go n-úsáidfí tairiscint iomaíocht de shíor, mura mbíonn cúinsí eisceachtúla i gceist, agus sa chás sin, is gá faomhadh Choiste Conarthaí an Rialtais a fháil'. (Na Treoirlínte maidir le Soláthar Poiblí, 1994, Athchló i 1999)

Cloíonn Foras na Mara go hiomlán leis na treoirlínte seo, agus cloíonn siad le prionsabail cheannaigh na hearnála poiblí, faoi mar atá siad leagtha amach ag Fiontraíocht Éireann, agus déantar cur síos mionsonraithe orthu thíos.

Prionsabail Cheannaigh na hEarnála Poiblí

Mar bhall den Aontas Eorpach, rialaíonn conarthaí Eorpacha agus treoirlínte Eorpacha agus rialacha náisiúnta conarthaí earnála poiblí a bhronnadh in Éirinn. Osclaíonn seo an margadh soláthair phoiblí do go leor de gheilleagair mhóra an domhain. Bunaítear rialacha soláthair phoiblí ar cheithre phrionsabal:

  • Caitheamh Comhionann

Ní féidir le soláthraí ar bith bheith thíos le hidirdhealú mar gheall ar láthair nó náisiúntacht nó claontacht d'aon saghas.

  • Trédhearcacht

Ba cheart go mbeadh fáil gan stró ar fhaisnéis a bhaineann le conarthaí a bheidh ag teacht aníos agus na rialacha a chuirfear i bhfeidhm orthu ag gach iarrthóir ar spéis leo. Ní féidir conradh a bhronnadh gan phoiblíocht nó in éagmais critéir bhronnta a bheith ar fáil ag forthairgeoir.

  • Comhréireacht

Ní féidir le ceannaitheoir coinníollacha iomarcacha a leagan ar sholáthraithe – e.g. ní féidir le ceannaitheoir a chur faoi deara ar láimhdeachas íosta €10m nuair a bhíonn conradh á bhronnadh aige/aici le haghaidh €10,000.

  • Comhaitheantas

Ba cheart comhaitheantas a thabhairt do na caighdeáin, sonraíochtaí agus na cáilíochtaí atá in úsáid ar fud an AE ar an gcoinníoll go n-oireann na táirgí nó na seirbhísí dá gcuspóir beartaithe. Ní féidir soláthraithe seirbhíse a bhain na cáilíochtaí cuí amach a dhiúltú mar gheall ar neamhaitheantas a thabhairt dá gcáilíochtaí.