Foras na Mara

Oideachas agus For-Rochtain

Oideachas agus For-Rochtain: Príomhíomhá. Grianghrafadóir Cushla Dromgool Regan

Léargas Ginearálta ar Oideachas agus For-Rochtain

Sprioc in Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin atá inár n-aitheantas muirí a neartú, feasacht mhéadaithe a bheith againn ar luach, deiseanna agus tairbhe shochaíoch ár n-aigéan, anuas ar idirchaidreamh a mhúscailt leis an aigéan. Trí thionscnaimh rialtais, ar nós Fhéile na Mara, féile náisiúnta mhuirí na hÉireann, agus gníomhaíochtaí eile for-rochtana agus oideachais, oibríonn Foras na Mara i gcomhar le ranna rialtais, gníomhaireachtaí eile agus eagraíochtaí áitiúla chun saibhreas ár n-aigéin a chur chun cinn agus cur amach ar an aigéan a mhéadú i measc ár saoránach.

Clár Oideachais na dTaiscéalaithe
Clár Oideachais na dTaiscéalaithe
Cuirtear neart ar fáil i gClár Oideachais na dTaiscéalaithe, lena n-áirítear pleananna ceachta, acmhainní agus gníomhaíochtaí taitneamhacha do mhúinteoirí bunscoile chun spéis agus eolas a ndaltaí inár n-aigéan, sa mhuirthimpeallacht, i speicis agus i gcladaí a spreagadh.
Tacaíonn Foras na Mara le Clár Oideachais na dTaiscéalaithe, agus tá sé á mhaoiniú faoi Chlár Taighde na Mara ag Rialtas na hÉireann.
Idirchaidreamh a dhéanamh leis an bhFarraige
Idirchaidreamh a dhéanamh leis an bhFarraige
Baineadh litearthacht agus idirchaidreamh leis an aigéan trí roinnt tionscadail spreagúla faoinar thug eolaithe muirí, ealaíontóirí, grúpaí pobail agus scoileanna. Rinneadh é seo trí chur lenár n-oidhreacht mhuirí, ár n-aitheantas muirí a neartú; ár bhfeasacht ar an luach, na deiseanna agus na tairbhí sochaíocha a mhéadú; anuas ar idirchaidreamh agus rannpháirtíocht i measc gach duine a chur chun cinn.
Eolaíocht na Mara – Taispeántas an Atlantaigh Fhiáin
Eolaíocht na Mara – Taispeántas an Atlantaigh Fhiáin
Is é Eolaíocht na Mara – Taispeántas an Atlantaigh Fhiáin an chéad dánlann eolaíochta muirí in Éirinn. Tá sé ar oscailt don phobal agus saor in aisce agus cuireann sé taispeántas idirghníomhach ar fáil a dhíríonn ar na rudaí iontacha inár ndomhan muirí. Comhoibriú idir Foras na Mara, Músaem Cathrach na Gaillimhe agus OÉ, Gaillimh atá sa taispeántas agus tá de chuspóir ag Taispeántas an Atlantaigh Fhiáin feasacht agus tuiscint an phobail a mhéadú ar ár dtimpeallacht mhuirí. Chun teacht ar bhreis faisnéise, tabhair cuairt ar láithreán gréasáin Mhúsaem Cathrach na Gaillimhe.
Féile na Mara
Féile na Mara
Is é Féile na Mara féile náisiúnta mhuirí na hÉireann agus is príomhchuid é de Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin: Plean Comhtháite Muirí d’Éirinn. Féile saor in aisce shamhraidh is ea Féile na Mara a chuirtear ar siúl sna príomhchathracha cósta in Éirinn gach bliain. Déantar ceiliúradh san fhéile náisiúnta ar oidhreacht bhródúil mhuirí na hÉireann agus ar an iomaí bealach a imríonn ár bhfarraigí agus aigéin tionchar ar ár saol agus é a shaibhriú. Cuirtear clár imeachtaí ar fáil ann do dhaoine ar gach aois agus é ina sprioc rannpháirtíocht agus idirchaidreamh leis an bhfarraige a mhéadú. Chun teacht ar bhreis faisnéise, féach www.seafest.ie.
Saibhreas ár nAigéin
Saibhreas ár nAigéin
D’fhoilsigh an Rialtas Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin - Plean Comhtháite Muirí d’Éirinn in 2012. Tionscnamh leis an nGrúpa Comhordaithe Muirí Idir-Rannach atá sa Phlean a bhfuil an tUasal Michael Creed, T.D., an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, ina chathaoirleach air. Scaiptear an fhreagracht as ceisteanna muirí trasna roinnt Ranna agus gníomhaireachtaí Rialtais, Foras na Mara ina measc. Chun teacht ar bhreis faisnéise faoi Shaibhreas ár nAigéin, féach www.ouroceanwealth.ie.
Oideachas Muirí. Big Stock Image.
Oideachas Muirí
Tá deiseanna ann chun foghlaim faoi thionchar an tionscail mhuirí ar an ngnáthshaol in Éirinn agus chun gairm a chleachtadh sa tionscal muirí freisin trí oiliúint agus fostaíocht.