Foras na Mara

Uisceadán na dTaiscéalaithe sa Seomra Ranga

Explorers Aquarium in Class. Photographer Jason Clarke photography.

Tugann an modúl ar uisceadán sáile Explorers sa rang deis do mhúinteoirí an cladach a thabhairt chomh fada leis an seomra ranga agus múineadh dá gcuid daltaí faoi nithe beo na mara agus faoi fheasacht agus cúram an chomhshaoil. Tabharfar an trealamh agus an stoc do mhúinteoirí chun uisceadán sáile a reáchtáil le speicis dhúchasacha ón gcladach agus iad acu ar feadh suas le ceithre seachtaine ina seomra ranga agus tabharfaidh Oifigeach Oideachais na dTaiscéalaithe tacaíocht dóibh. Cuirfear treoir do mhúinteoirí ar fáil do na múinteoirí mar aon le hacmhainní oideachais agus pleananna ceachta a mholfar dóibh chun obair thionscadail traschuraclaim a dhéanamh bunaithe ar a n-uisceadán. Tá an modúl sin oiriúnach le haghaidh rang 5 agus 6. Ní féidir ach le 30 dalta ar a mhéad a bheith sa seomra ranga.

Áirítear leis an modúl uisceadán sáile sa rang dhá chuairt leathlae (thart ar dhá uair an chloig in aghaidh na cuairte) a thabharfaidh oifigeach oideachais na dTaiscéalaithe ar an rang. Ar an gcéad chuairt tabharfar réamheolas spraíúil ar litearthacht maidir leis an aigéan, déanfar cur i láthair ar nithe muirí beo agus tabharfar treoracha maidir le haire a thabhairt do na hainmhithe san uisceadán.   Ar an dara cuairt tabharfaidh an rang cur i láthair agus pléifidh siad a n-obair thionscadail a bhaineann leis an uisceadán sa rang.  Beidh gníomhaíochtaí spraíúla ar siúl i rith an dá chuairt ina ndéanfar measúnú ar litearthacht aigéin na ndaltaí agus bronnfar Deimhniú Rannpháirtíochta na dTaiscéalaithe orthu nuair a chuirfidh siad an modúl i gcrích. 

Ní mór do mhúinteoirí a bheidh rannpháirteach sa mhodúl seo freastal ar cheardlann réamheolais sula gcuirfear an t-uisceadán ar fáil don rang.

Le tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil leis an ionad for-rochtana i do cheantar:  Teagmhálaithe Explorer

Tacaíonn Foras na Mara le The Explorers Education Programme™, agus tá sé á mhaoiniú faoi Chlár Taighde na Mara ag Rialtas na hÉireann.