Foras na Mara

Tionscadal Mara na dTaiscéalaithe

Explorers Education Programme project on marine technology and pressure.  Photograph copyright Marine Institute

Tugann an modúl Tionscadal Mara na dTaiscéalaithe sa rang deis do mhúinteoirí an tábhacht atá lenár dtimpeallacht mhuirí agus lenár n-acmhainn aigéin a mhúineadh dá rang.

D’fhéadfaí raon topaicí a áireamh leis na tionscadail lena n-áirítear:

  • Bithéagsúlacht mhuirí - nithe beo
  • Cúram dár muirthimpeallacht - an tionchar a bhíonn ag bruscar muirí
  • Teicneolaíocht mhara - ag taiscéaladh inár n-aigéan
  • Saibhreas ár n-aigéin - an post is fearr liom
  • Tionscadal eolaíochta agus ealaíon ar Litearthacht maidir leis an Aigéan.  

Tabharfaidh Oifigeach Oideachais na dTaiscéalaithe liosta de na tionscadail atá á gclúdach acu gach téarma. Tabharfar scéimeanna ranga do mhúinteoirí, molfar acmhainní oideachais agus pleananna ceachta dóibh chun obair thionscadail thraschuraclaim a dhéanamh bunaithe ar an tionscadal a roghnaíodh.  Tá an modúl oiriúnach le haghaidh rang 3 agus 4 nó rang 5 agus 6.  Ní féidir ach le 30 dalta ar a mhéad a bheith sa seomra ranga.

Áireofar leis an modúl tionscadail mhuirí sa rang dhá chuairt leathlá (thart ar 2 uair an chloig in aghaidh na cuairte) a thabharfaidh Oifigeach Oideachais na dTaiscéalaithe ar an rang.  Ar an gcéad chuairt beidh gníomhaíocht spraíúil ar bun ina dtabharfar réamheolas ar litearthacht aigéin, déanfar cur i láthair maidir le topaic an tionscadail roghnaithe agus / nó cuirfidh an rang turgnamh idirghníomhach i gcrích.   Ar an dara cuairt tabharfaidh an rang cur i láthair agus pléifidh siad a n-obair thionscadail leis an oifigeach Oideachais.  Beidh gníomhaíochtaí spraíúla ar siúl i rith an dá chuairt ina ndéanfar measúnú ar litearthacht aigéin na ndaltaí agus bronnfar Deimhniú Rannpháirtíochta na dTaiscéalaithe orthu nuair a chuirfidh siad an modúl i gcrích. 

Féadfar iarraidh ar mhúinteoirí a bheidh rannpháirteach sa mhodúl seo freastal ar cheardlann réamheolais sula dtabharfaidh oifigeach for-rochtana cuairt ar an rang.

Le tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil leis an ionad for-rochtana i do cheantar:  Teagmhálaithe Explorer

Tacaíonn Foras na Mara le The Explorers Education Programme™, agus tá sé á mhaoiniú faoi Chlár Taighde na Mara ag Rialtas na hÉireann.