Foras na Mara

Eolaíocht

 Tá pleananna ceachta agus gníomhaíochtaí Eolaíochta a bhaineann le cúrsaí mara ar fáil sna snáitheanna seo a leanas:

EolaíochtRang na Naíonán Sóisearach agus na Naíonán Sinsearach


Snáithe: Ábhair

Snáithaonad: Ábhair agus Athrú
Culaith Thirim a Dhearadh agus a Dhéanamh do Scuba Steve
Is é aidhm an phlean ceachta ná go n-aithneoidh na leanaí roinnt ábhar atá uiscedhíonach.

 

EolaíochtRang a hAon agus Rang a Dó

Snáithe: Ábhair
Snáithaonad: Ábhair agus Athrú
Tuáillí Trá - Cad é an tÁbhar is Fearr?
Is é aidhm an phlean ceachta ná go n-aithneoidh na leanaí ábhair a ionsúnn uisce agus go ndéanfaidh siad imscrúdú orthu.

Snáithe: Fuinneamh agus Fórsaí
Snáithaonad: Maighnéadas agus Leictreachas
Iniúchadh a dhéanamh ar ábhair a thabharfaidh cosaint do Scuba Steve ar Iasc Leictreach
Is é aidhm an phlean ceachta seo ná go n-aithneoidh na leanaí ábhair a ligeann leictreachas tríothu. Is é an múinteoir a dhéanfaidh na turgnaimh agus na taispeántais. Forbróidh daltaí feasacht ar na contúirtí a ghabhann le leictreachas agus foghlaimeoidh siad faoi ainmhithe san aigéan atá in ann leictreachas a sheoladh.

 

EolaíochtRang a Trí agus Rang a Ceathair


Snáithe: Fuinneamh agus Fórsaí

Snáithaonad: Maighnéadas agus Leictreachas
Compás a Dhearadh agus a Dhéanamh
Is é aidhm an phlean ceachta ná go ndéanfaidh na leanaí iniúchadh ar an ngaol idir maighnéid agus compáis.

 

EolaíochtRang a Cúig agus Rang a Sé


Snáithe: Fuinneamh agus Fórsaí

Snáithaonad: Fuaim
Iniúchadh a dhéanamh ar Chumarsáid agus ar Aimsiú ó Mhacalla i measc Céiticeach
Is é aidhm an phlean ceachta ná go ndéanfaidh na leanaí iniúchadh ar an dóigh a dtaistealaíonn fuaim trí ábhair.

Snáithe: Dúile beo
Snáithaonad: Plandaí agus Ainmhithe
Plandaí agus Ainmhithe ar an gCladach
Is é aidhm an phlean ceachta ná go bhfoghlaimeoidh na leanaí faoin gcladach, faoi thaoidí agus faoi chriosanna na taoide; faoi dhálaí éagsúla maireachtála na n-ainmhithe; agus faoi na cineálacha éagsúla ainmhithe agus plandaí atá le fáil ar an gcladach agus faoi na saintréithe a bhaineann leo. Cruthóidh na leanaí a dtreoirleabhar féin don chladach trí thaighde a dhéanamh ar fhaisnéis faoin gcladach, faoi chineálacha cladach, faoi chriosanna cladaigh, faoi phlandaí agus faoi speicis agus tríd an bhfaisnéis sin a thuairisciú.
* Tabhair faoi deara: Is féidir na gníomhaíochtaí atá ar áireamh sa phlean ceachta a dhéanamh thar chúrsa staidéir.

Snáithe: Ábhair
Snáithaonad: Ábhair agus Athrú
Ábhair agus Athrú – Iniúchadh a dhéanamh ar Sháile a Dhíshalannú
Is é aidhm an phlean ceachta ná go ndéanfaidh na leanaí iniúchadh ar an tionchar a imríonn téamh ar leachtanna agus ar ábhair atá i leachtanna. Úsáidtear díshalannú sáile chun fionnuisce a chruthú mar shampla.