Foras na Mara

Na hAmharcealaíona

 Tá pleananna ceachta agus gníomhaíochtaí Amharcealaíon a bhaineann le cúrsaí mara ar fáil sna snáitheanna seo a leanas:

Na hAmharcealaíonaRang na Naíonán Sóisearach agus na Naíonán Sinsearach 

Snáithe: Prionta
Snáithaonad: Priontaí a Dhéanamh. Breathnú agus Freagairt.
Lámhphriontaí faoi Uisce a Chruthú d’Ainmhithe Mara faoin bhFarraige
Is é aidhm an phlean ceachta ná go ndéanfaidh na leanaí cruthanna simplí agus uigeacht shimplí d’ainmhithe mara san fharraige ach lámhphriontaí úsáid. Cuirfear ar a gcumas triail a bhaint as lámhphriontaí agus as priontaí ordóige agus iad a dhéanamh arís agus arís eile agus a chomhcheangal chun radharc faoi uisce agus ainmhithe mara a chruthú. Freagróidh siad do na priontaí a cruthaíodh sa rang trína bheith ag labhairt faoina s(h)aothar féin agus faoi shaothar na leanaí eile.

Snáithe: Fabraic agus Snáithín
Snáithaonad: Cruthú i bhFabraic agus i Snáithín. Breathnú agus Freagairt.
Feistis Explorer a Dhearadh do Mhurúcha agus do Mhurúcha Fir
Is é aidhm an phlean ceachta ná go gcuirfear ar chumas na leanaí buanna fabraice agus snáithín mar mheáin le haghaidh léiriú samhlaíoch a iniúchadh agus a fhionnachtain, agus iad ag dearadh feisteas mara le haghaidh murúiche nó murúch fir. Freagróidh siad do na priontaí a cruthaíodh sa rang trína bheith ag labhairt faoina s(h)aothar féin agus faoi shaothar na leanaí eile.

 

Na hAmharcealaíonaRang a hAon agus Rang a Dó

Snáithe: Tógáil
Snáithaonad: Tógálacha a Dhéanamh. Breathnú agus Freagairt.
Struchtúr atá bunaithe ar Théama Muirí a dhéanamh – Teach Solais
Is é aidhm an phlean ceachta ná go ndéanfaidh na leanaí airíonna agus tréithe ábhar a iniúchadh agus triail a bhaint astu i ndéanamh struchtúr bunaithe ar théama muirí amhail Tithe Solais. Freagróidh siad do na tithe solais a cruthaíodh sa rang trína bheith ag labhairt faoina s(h)aothar féin agus faoi shaothar na leanaí eile.

Snáithe: Péint agus Dath
Snáithaonad: Péinteáil. Breathnú agus Freagairt.
Pictiúir a Bhreathnú agus a Chruthú d’Fharraigí Garbha agus d’Fharraigí Socra
Is é aidhm an phlean ceachta ná go gcuirfear ar chumas na leanaí bundathanna a mheascadh le chéile agus dathanna nuachruthaithe a úsáid go lánléiritheach chun codarsnacht i réimse nádúrtha na farraige agus an aigéin a léirmhíniú.

 

Na hAmharcealaíonaRang a Trí agus Rang a Ceathair

Snáithe: Péint agus Dath
Snáithaonad: Péinteáil. Breathnú agus Freagairt.
Ealaín Bhoilgeoige - Foghlaim faoi Phéint agus faoi Dhath
Is é aidhm an phlean ceachta ná go n-úsáidfidh na leanaí péint agus go meascfaidh siad dathanna le chéile ionas go bhforbróidh siad tuiscint ar bhundathanna agus ar dhathanna tánaisteacha. Forbróidh na daltaí teicnící freisin chun uigeacht a chruthú le péint agus le boilgeoga – rud ar a dtugtar ealaín bhoilgeoige.
*Tabhair faoi deara: Is féidir an obair ealaíne a dhéanamh thar chúrsa staidéir.

Snáithe: Fabraic agus Snáithín
Snáithaonad: Cruthú i bhFabraic agus i Snáithín. Breathnú agus Freagairt.
Domhan Fomhuirí an Aigéin a Chruthú i gColláis Fabraice agus Snáithín
Is é aidhm an phlean ceachta ná go gcuirfear ar chumas na leanaí buanna fabraice agus snáithín mar mheáin le haghaidh léiriú samhlaíoch a iniúchadh agus a fhionnachtain, agus iad ag dearadh agus ag déanamh colláise atá bunaithe ar an téama “Domhan Fomhuirí an Aigéin”. Freagróidh siad do na tithe solais a cruthaíodh sa rang trína bheith ag labhairt faoina s(h)aothar féin agus faoi shaothar na leanaí eile.

Snáithe: Líníocht
Snáithaonad: Déanamh. Líníocht. Breathnú agus Freagairt.
Míreanna Cladaigh a Líniú mar Nithe Neamhbheo
Is é aidhm an phlean ceachta ná go ndéanfaidh na leanaí líníochtaí de mhíreanna cladaigh mar nithe neamhbheo. Cuirfear ar chumas na leanaí freagairt do shaothar ealaíontóirí eile agus a líníochtaí féin a dhéanamh ach triail a bhaint as marcanna, as línte, as cruthanna, as uigeacht, as patrúin agus as toin is féidir a dhéanamh ar raon de dhromchlaí le huirlisí éagsúla. Freagróidh na leanaí do na pictiúir a cruthaíodh sa rang trína bheith ag labhairt faoina s(h)aothar féin agus faoi shaothar na leanaí eile.

 

Na hAmharcealaíona

Rang a Cúig agus Rang a Sé

Snáithe: Péint agus Dath
Snáithaonad: Péinteáil. Breathnú agus Freagairt.
Léirmheas a dhéanamh ar Ealaíontóirí Éireannacha agus Pictiúir atá bunaithe ar an Aigéan a Chruthú
Is é aidhm an phlean ceachta ná go ndéanfaidh na leanaí staidéar ar ealaíontóirí Éireannacha a ndeachaigh an t-aigéan i gcion orthu agus pictiúir atá bunaithe ar mhothúcháin agus ar eispéiris mheabhraithe a dhéanamh ach téama na mara a úsáid mar fhoinse spreagtha. Ina gcuid pictiúr, déanfaidh na daltaí iniúchadh ar dhath trí fheidhm a bhaint as raon d'uirlisí líníochta, de mheáin agus de theicníochtaí trí theacht ar shlite chun tionchar spásúil a bhaint amach e.g. foirm, cruth, suíomh, méid agus fad. Freagróidh na leanaí do na pictiúir a cruthaíodh sa rang trína bheith ag labhairt faoina s(h)aothar féin agus faoi shaothar na leanaí eile.

Snáithe: Cré
Snáithaonad: Forbairt foirme i gcré. Breathnú agus Freagairt.
Mionsamhail Lánléargais den Aigéan a Thógáil le Cré chun an Tionchar a Imríonn Truailliú Mara a Thaispeáint
Is é aidhm an phlean ceachta ná go gcuirfear ar chumas na leanaí buanna cré mar mheán le haghaidh léiriú samhlaíoch a iniúchadh agus a fhionnachtain. Tógfaidh siad mionsamhail lánléargais den aigéan le cré, rud lena dtaispeánfar an tionchar a imríonn truailliú mara. Freagróidh na leanaí do na mionsamhlacha lánléargais cré a cruthaíodh sa rang trína bheith ag labhairt faoina s(h)aothar féin agus faoi shaothar na leanaí eile.

Snáithe: Líníocht / Péint agus Dath / Fabraic agus Snáithín
Snáithaonad: Déanamh. Líníocht. Breathnú agus Freagairt.
An Póstaer ‘Sábháil na Farraigí’
Is é aidhm an phlean ceachta ná go bhforbróidh na daltaí líníochtaí, péint agus dath agus go n-úsáidfidh siad fabraic, snáithín (lena n-áirítear sliogáin, feamainn, snámhraic agus muirchur ón gcladach) chun póstaer tríthoiseach a chruthú, rud ar a dtaispeánfar conas is féidir le daoine an mhuirthimpeallacht a chosaint agus an fharraige a shábháil.
*Tabhair faoi deara: Is féidir an obair ealaíne a dhéanamh thar chúrsa staidéir.