Foras na Mara

INFOMAR

Comhfhiontar é an clár, Léarscáiliú Comhtháite d'Fhorbairt Inbhuanaithe Acmhainn Mhara na hÉireann (INFOMAR), idir Foras na Mara agus Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann. Tá maoiniú á fháil lena aghaidh ón Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha.
Tagann sé i gcomharbacht ar Shuirbhé Náisiúnta na hÉireann ar Ghrinneall na Farraige (INSS) agus díríonn sé ar chruthú táirgí léarscáilíochta comhtháite do na gnéithe fisiciúla, ceimiceacha agus bitheolaíocha de ghrinneall na farraige amach ón gcósta.
Ón mbliain 1999 i leith, tá uiscí na hÉireann amach ón gcósta agus farraigí cósta na hÉireann faoi réir ceann de na suirbhéanna is mó ar domhan ar ghrinneall na farraige. Bhí léarscáiliú i gceist leis an INSS (1999-2005) ar os cionn 80% de chríoch ghrinneall farraige na hÉireann, rud a thacaigh le rianú an chreasa eacnamaíoch eisiaigh agus a shín an cumhdach cladaigh go dtí comhrian doimhneachta 50 méadar.
Tháinig clár INFOMAR i gcomharbacht ar an INSS a raibh de chúram air na ceantair chósta a bhí fágtha a léarscáiliú. Táthar ag tabhairt faoi sin in dá chéim; Céim a hAon (2006-2016) a dhíríonn ar 26 bá chladaigh thosaíochta agus ar 3 cheantar chósta tosaíochta, agus Céim a Dó (2016-2026) a bhaineann le léarscáiliú na gceantar cósta agus scairbhe a bheidh fágtha gan aon suirbhé déanta orthu.

 

 

Soláthraítear sonraí ríthábhachtacha bonnlíne i gclár INFOMAR chun tacú le forbairt gheilleagrach agus forbairt bonneagair ar an gcósta agus ar an gcladach i mórán earnálacha éagsúla, lena n-áirítear loingseoireacht agus iompar, turasóireacht agus fóillíocht mhara, fuinneamh in-athnuaite mara, agus iascaigh agus dobharshaothrú.

Is ríthábhachtach na sonraí a bhailítear chun taca a chur faoi shamhaltú feachtaí, tonnta, truaillithe agus cumas iompair, chun tacú le gníomhaíochtaí mara atá ann cheana féin agus le cinn atá ag teacht chun cinn.
Ina theannta sin, tá na sonraí luachmhar i gcomhair úsáidí áirithe lena n-áirítear pleanáil spásúlachta mhara, bainistiú na limistéar cósta agus tacaíocht cinntí i dtaobh ceadúnú, chomh maith le hinnealtóireachta chósta agus innealtóireacht amach ón gcósta, ródú cáblaí, bainistíocht iascach agus imscrúduithe ar an tionchar ar an gcomhshaol.
Tá clár INFOMAR tiomanta don acmhainn ollmhór sonraí a bhailítear go forleathan agus go hoscailte a chur ar fáil go leanúnach chun taighde agus forbairt inbhuanaithe ar acmhainní mara na hÉireann a spreagadh, agus chun na buntáistí a d'fhéadfaí a bhaint amach trí infheistíocht an Chláir a chur i gcrích. Tá sonraí faoin gcaoi a dtig leat teacht ar shonraí agus ar tháirgí le fáil ar shuíomh gréasáin INFOMAR.