Foras na Mara

Bonneagar & Áiseanna

Bonneagar agus Áiseanna: Príomhíomhá. Grianghrafadóir Jonathan White

Mar gheall ar ár n-áiseanna saotharlainne agus foirgnimh, ár n-árthaí taighde, ár bhfeithicil chianoibrithe (ROV) domhainmhara, ár bhFuinneamh In-athnuaite Mara agus ár n-áiseanna ar leith um thaighde dobharcheantair, cuirtear ardán ríthábhachtach ar fáil le haghaidh taighde mara.


Celtic Explorer
Celtic Explorer. Grianghrafadóir David Brannigan
Árthach taighde ilfheidhmeach atá 65.5 méadar ar fad í an RV Celtic Explorer. Déanann an t-árthach freastal ar 35 pearsanra, lena n-áirítear idir 20 agus 22 eolaí. Tá an Celtic Explorer fóirsteanach le haghaidh taighde fuaimíochta iascaigh, imscrúduithe aigéaneolaíochta, hidreagrafacha agus geolaíochta agus is féidir léi freastal ar an ROV Holland I chomh maith le ROVanna eile freisin. Tig leis an Celtic Explorer suas le 35 lá as a chéile a chaitheamh ar muir.
Celtic Voyager
Celtic Voyager. Grianghrafadóir David Branigan
Is í an RV Celtic Voyager an ceann is lú den dá árthach taighde; tá sí 31.4 méadar ar fad agus tá spás inti le haghaidh idir seisear agus ochtar eolaithe. Tig léir 14 lá as a chéile ar a mhéad a chaitheamh ar muir. Tá an Celtic Voyager fóirsteanach le haghaidh taighde cósta agus oibríochtaí suirbhé amach ón gcósta. Baintear leas aisti i gcomhair úsáidí éagsúla lena n-áirítear taighde iascaigh, monatóireacht chomhshaoil, léarscáiliú ghrinneall na farraige, obair aigéaneolaíochta, cothabháil baoithe agus oiliúint mic léinn.
ROV Domhainmhara
ROV Domhainmhara. Copyright Marine Institute
As John Phillip Holland ó Chontae an Chláir, Éire, a baisteadh an Fheithicil Chianoibrithe (ROV) Holland I. Eisean a cheap an fomhuireán nua-aimseartha. Ceannaíodh Holland I in 2008 a bhuíochas le tacaíocht ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (ERDF). Is féidir leis dul de suas le 3,000 méadar faoin uisce agus tá sé feistithe le físeán agus le ceamaraí grianghraif shocair ardghléine. Is féidir leis samplaí íogaire a thógáil ó ghrinneall na farraige agus tá sé in ann déileáil leis an dúrud trealamh eolaíochta.

 


Fuinneamh In-Athnuaite Mara. Grianghrafadóir Cushla Dromgool Regan
Fuinneamh In-Athnuaite Mara
Cuireann Foras na Mara seirbhísí oibriúcháin ar fáil don earnáil Fuinnimh In-Athnuaite Mhara.

 


Áiseanna Dhobharcheantar Bhaile Uí Fhiacháin. Grianghrafadóir David Branigan
Áiseanna Dhobharcheantar Bhaile Uí Fhiacháin
Áirítear leis na háiseanna taighde dobharcheantair ar leith atá againn i mBaile Uí Fhiacháin, Contae Mhaigh Eo saotharlann, bloc riaracháin, gorlann fionnuisce, áiseanna tógála iasc, stáisiúin ghaisteoireachta um dhaonáireamh iasc, iascach slatiascaireachta salmainidí agus loch fionnuisce agus dobharcheantar a ndéantar monatóireacht chuimsitheach air.

 


Áiseanna Saotharlainne agus Foirgnimh. Grianghrafadóir Andrew Downes
Áiseanna Saotharlainne agus Foirgnimh
Foirgneamh atá 11,000 méadar cearnach é ár gCeanncheathrú in Órán Mór, Contae na Gaillimhe lena ngabhann 54 saotharlann agus áis oifige ar leith atá ar nós corráin.