Foras na Mara

Córas Athshruthaithe um Dhobharshaothrú (RAS)

Recirculating Aquaculture System (RAS)

Tá infheistíocht shuntasach déanta ag Foras na Mara, trína Straitéis Bhaile Uí Fhiacháin féin leis na saoráidí gorlainne atá ann cheana a uasghrádú agus shocraigh siad isteach córas nua athshruthaithe um dhobharshaothrú fíoruisce (RAS) i 2019. Cuimsíonn an córas ocht n-umar atá 5.5m3 an ceann agus tá acmhainneacht iomlán de 44,000 L acu agus an cumas suas le 12,000 réamh-bhrainlín Atlantaigh a tháirgeadh. Tá an cumas ag an bhForas anois, trí cheangal a dhéanamh le hIonad Taighde Lochán Mara Leitheanaigh i gCuan na Beirtrí Buí, taighde ildisciplíneach a dhéanamh ar chéimeanna táirgthe bhradán an Atlantaigh fhíoruisce agus mara araon. Is teicneolaíocht chruthaithe é RAS agus baintear níos mó agus níos mó úsáide as sa chéim fhíoruisce de tháirgeadh bhradáin an Atlantaigh. Cuireann sé ar chumas an táirgeora smacht iomlán a choinneáil ar pharaiméadair ar nós, teocht an uisce, leibhéal ocsaigine agus solas, d’fhonn na tosca is fearr agus atá seasta a chur ar fáil don iasc, agus ar an mbealach sin laghdaítear ar an strus agus bíonn tosca leasa níos fearr dá bharr.

Tá sé i gceist go gcuirfidh RAS Fhoras na Mara i mBaile Uí Fhiacháin agus Ionad Taighde Lochán Mara Leitheanaigh deis ar fáil chun comhoibriú a dhéanamh ar éagsúlacht tionscadail taighde agus go mbeidh siad mar ghné bhunúsach de chnuasach taighde mara a thógfaidh isteach Institiúidí Tríú Leibhéal, gníomhaireachtaí stáit eile agus tionscal an dobharshaothraithe in Iarthar na hÉireann.

 Táthar ag baint úsáide as RAS faoi láthair i gcomhair brainlín SALMSON, ar thionscadal ceithre bliana é atá maoinithe faoin gClár um Thairseach Eolais de chuid an EMFF, agus atá á riar ag BIM. Tá an tionscadal taighde seo ag déanamh imscrúdú ar an gcumas atá ag teicneolaíocht RAS réamh-bhrainlíní bradán Atlantaigh a mbeadh méid níos mó ann a tháirgeadh ná na gnáthchórais srutha. Is é an aidhm atá leis ná an t-achar ama a thógann céim mhara an fhás amach a laghdú.