Foras na Mara

Scéim na mBreathnóirí ar Árthaí Eachtracha

View through Celtic Voyager Port HoleDe réir Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige (UNCLOS), tá an t-údarás againn breathnóirí Éireannacha a chur ar árthaí eachtracha a thugann faoi shuirbhéanna taighde in uiscí na hÉireann. Tá sonrú oifigiúil ag na breathnóirí sin faoi UNCLOS agus gníomhaíonn siad mar ionadaí an Stáit.  

Chun iarracht a dhéanamh taighdeoirí Éireannacha a spreagadh chun leas a bhaint as an deis seo le breathnú ar thaighde mara ardleibhéil agus a bheith rannpháirteach ann, déanaimid Scéim na mBreathnóirí ar Árthaí Eachtracha a bhainistiú.  Tugtar tacaíocht airgeadais agus cúnamh praiticiúil sa Scéim dóibh siúd ar mian leo páirt a ghlacadh i suirbhéanna eachtracha in uiscí na hÉireann.  

Is é ról an bhreathnóra: 
  • Tuairisc a thabhairt ar ghníomhaíochtaí taighde a dhéantar ar an árthach taighde agus é sin a dhoiciméadú trí achoimre chúrsála a chur isteach.
  • A chinntiú go gcloíonn an cineál taighde agus an limistéar faoi imscrúdú leis na cáipéisí oifigiúla fógra a thug an tír sin do Rialtas na hÉireann.  
  • Gníomhú mar bhealach oifigiúil i gcás cumarsáide idir an t-árthach agus Rialtas na hÉireann, más gá.
  • Páirt ghníomhach a ghlacadh sa taighde trí réamhchaidreamh leis an bpríomheolaí agus an deis a thapú chun an oiread agus is féidir a fhoghlaim faoi obair eolaíochta.  
Seo a leanas na tairbhí a bhaineann le rannpháirtíocht i Scéim na mBreathnóirí:
  • Rachaidh an taithí ar an bhfarraige mhór chun leasa do na heolaithe mara atá le teacht.  
  • D’fhéadfadh tionscadail chomhoibríocha eascairt as rannpháirtíocht na n-eolaithe Éireannacha i gcláir thaighde eachtracha. 
  • Nuair is cuí, íocfar na costais taistil agus chothaithe uile chomh maith le liúntas laethúil mara. 
Riachtanais:
  • Tá sé den riachtanas go bhfuil roinnt taithí agat ar thaighde ar an bhfarraige.
  • Caithfidh gach breathnóir teastas bailí Marthana ar Muir agus teastas bailí dochtúra ENG 11 a thaispeáint. Caithfidh na teastais sin a bheith cothrom le dáta. 
  • Ba chóir go mbeadh cúlra ag na breathnóirí maidir le taighde mara agus ba chóir go mbeidís ag plé leis go gníomhach. 

Más rud é go mbainfeá féin, nó aon cheann de do chuid cúntóirí taighde nó mic léinn, tairbhe as rannpháirtíocht in aon cheann de na cúrsálacha eachtracha eolaíochta mara, déan teagmháil le hOibríochtaí na nÁrthaí Taighde agus déan cur síos ar do rogha shuirbhé agus cuir CV san áireamh mar cheangaltán. Cliceáil anseo chun amharc ar na Suirbhéanna Taighde Eachtracha 2015. (Tabhair faoi deara go ndéantar nuashonrú ar an liosta sin go rialta de réir mar a fhaighimid na fógraí suirbhé).