Foras na Mara

Straitéis an Atlantaigh

Leagtar tosaíochtaí amach sa cháipéis, Action Plan for a Maritime Strategy in the Atlantic area– Delivering smart, sustainable and inclusive growth (Bealtaine 2013), le haghaidh taighde agus infheistíochta chun an 'geilleagar gorm' a bhrú chun tosaigh i limistéar an Atlantaigh.

De réir phleananna an Choimisiúin Eorpaigh go bhfuil sé de chumas ag na hearnálacha mara agus muirí, atá i gceist leis an 'ngeilleagar gorm', seacht milliún post a chruthú san Eoraip faoin mbliain 2020. Beidh na poist sin le sonrú sna hearnálacha atá ag teacht chun cinn, fearacht fuinnimh in-athnuaite amach ón gcósta. Beidh siad le feiceáil sna tionscail mhuirí thraidisiúnta fosta ach na tionscail sin a athbheochan. Féadfaidh limistéar an Atlantaigh cur go mór leis an 'bhfás gorm' sin. Ag an am céanna, ní mór cobhsaíocht chomhshaoil agus éiceolaíochta an éiceachóras is mó agus is tábhachtaí san Eoraip a chosaint do na glúine atá le teacht.

Sainaithnítear tosaíochtaí muirí sa Phlean Gníomhaíochta nach mór aghaidh a thabhairt orthu sna seacht mbliana aníos go dtí an bhliain 2020, lena n-áirítear taighde agus nuálaíocht, iascaigh agus dobharshaothrú, athrú aeráide, léarscáiliú agus breathnóireacht aigéin, fuinneamh in-athnuaite mara, biteicneolaíocht ghorm, Creat-Treoir na Straitéise Mara/Pleanáil Spásúlachta Mara/Limistéir Mhuirí faoi Chosaint, oidhreacht agus cultúr muirí, etc.

Is féidir le hÉirinn, agus gach ceann de na cúig bhallstát Atlantacha (an Fhrainc, Éire, an Phortaingéil, an Spáinn agus an Ríocht Aontaithe) leas a bhaint as an bPlean Gníomhaíochta chun fás inbhuanaithe cuimsitheach a chruthú i gceantair chósta.

Síniú Ráiteas na Gaillimhe, an 24 Bealtaine 2013

Ráiteas na Gaillimhe ar Chomhar an Aigéin Atlantaigh

I mí na Bealtaine 2013 freisin, shínigh ionadaithe ón Aontas Eorpach, ó na Stáit Aontaithe agus ó Cheanada a chomhaontaigh teacht le chéile i dtaca le Taighde an Aigéin Atlantaigh, 'Ráiteas na Gaillimhe ar Chomhar an Aigéin Atlantaigh' ag Foras na Mara (an 24 Bealtaine 2013). Is é an sprioc mhór tuiscint níos fearr a fháil ar an Aigéan Atlantach agus bainistiú inbhuanaithe a chuid acmhainní a chur chun cinn.

Tá sé mar aidhm ag an gComhaontú iarrachtaí breathnóireachta aigéin na dtrí chomhpháirtí a chomhcheangal. Déanfar staidéar san obair freisin ar idirghníomhú an Aigéin Atlantaigh leis an Aigéan Artach, go háirithe maidir le hathrú aeráide.

Síníodh Ráiteas na Gaillimhe ar Chomhar an Aigéin Atlantaigh, 2013 le linn imeacht dhá lá, The Atlantic - A Shared Resource, arna chomheagrú ag Foras na Mara (Éire) thar ceann Uachtaránacht na hÉireann agus an Coimisiún Eorpach, Ard-Stiúrthóireacht an Taighde agus na Nuálaíochta i ndlúthchomhar le hArd-Stiúrthóireacht na nGnóthaí Muirí agus na hIascaireachta agus an tIonad Comhpháirteach Taighde.