Foras na Mara

Scoláire Cullen – Aileen Kennedy

Tá Foras na Mara ag cur béime ar na mic léinn iarchéime atá ag cur tionscadal i gcrích mar chuid de Chlár Scoláireachta Cullen. Cuireann an clár seo le cumas agus acmhainn taighde mara náisiúnta agus tugann sé scileanna agus saineolas do chéimithe chun feasacht a ardú faoinár n-aigéan, chomh maith le bithéagsúlacht agus éiceachórais mhuirí saibhre na hÉireann.

Aileen Kennedy - Photo credit Andrew Downes, Xposure

Aileen Kennedy

Teideal an Taighde: Comhtháthú Sonraí agus Anailísíocht Iascaigh
Institiúid Ard-Oideachais: Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Maoirseoirí: Jim Duggan (OÉ Gaillimh), Enda Howley (OÉ Gaillimh) agus David Currie (Foras na Mara)

Réimse Taighde
Tá mo chuid taighde dírithe ar shonraí a bhaineann leis an bhfearann iascaigh a anailísiú agus a chomhtháthú. Áirítear i measc sonraí san fhearann iascaigh toirt agus luach na n-iasc gafa ag iascairí agus na sonraí samplacha agus suirbhé. D’fhéadfaí go n-áireofaí i measc sonraí samplacha agus suirbhé sonraí cosúil le líon, fad, meáchan, inscne agus aois speicis i suíomh ar leith. Tá níos mó agus níos mó sonraí á gcur i dtoll a chéile agus tá gá le modhanna nua chun na sonraí a bhainistiú go héifeachtúil agus go héifeachtach chun faisnéis úsáideach a bhaint astu. Ag tús m’aistir thaighde, dhírigh mé ar bhealaí difriúla chun na sonraí a bhainistiú, trí úsáid a bhaint as forbairtí ar thús cadhnaíochta i dteicneolaíochtaí sonraí. Nascfar foinsí sonraí difriúla chun foinse faisnéise agus eolais níos saibhre a chur ar fáil d’eolaithe muirí agus d’úsáideoirí eile. Ciallóidh na teicneolaíochtaí nua go mbeidh sé níos éasca agus níos iomasaí d’úsáideoirí deiridh an fhaisnéis a rochtain agus a úsáid. Chomh maith leis sin, tá mé ag díriú ar thairbhe a bhaint as cumhacht teicnící meaisínfhoghlama chun anailís a dhéanamh ar shonraí agus léargais nua a aimsiú. Is é an aidhm atá leis an taighde seo ar fad tacú le cinnteoirí agus cur ar a gcumas cinntí níos eolasaí a dhéanamh.

Cén tábhacht a bhaineann le do thaighde i gcomhthéacs earnáil mhuirí na hÉireann?
Is é an aidhm atá leis an taighde seo uirlisí comhtháthaithe agus anailísíochta sonraí a sholáthar ionas gur féidir sonraí iascaigh a úsáid ar bhealach níos inniúla chun breis léargas a sholáthar. Baineann tábhacht leis seo i gcomhthéacs earnáil mhuirí na hÉireann de bhrí go soláthróidh sé deiseanna chun tacaíocht níos fearr a chur ar fáil do chinnteoirí, i ndáil le stoic éisc a bhainistiú. D’fhéadfaí go n-áireofaí anseo cinneadh a dhéanamh maidir leis an ngabháil iomlán is incheadaithe, uastoradh inbhuanaithe agus réamh-mheas mhéid an daonra.

Cén tairbhe a bhain le páirt a ghlacadh i gClár Scoláireachta Cullen Fhoras na Mara?
Bhain mé tairbhe ar roinnt bealaí as páirt a ghlacadh i gClár Scoláireachta Cullen Fhoras na Mara. Is ag obair san earnáil TF a bhí mé agus deis ba ea an clár seo idirghníomhú le mic léinn PhD eile ar spéis leo réimsí difriúla den fhearann mhuirí.

Chomh maith leis sin, deis ba ea an clár seo freastal ar chomhdhálacha agus ar sheisiúin oiliúna eile. I rith na chéad bhliana, d’fhreastail mé ar chomhdháil idirnáisiúnta in Barcelona, áit a raibh deis agam mo chuid oibre a chur i láthair. Chomh maith leis sin, bhí deis agam mo chuid oibre a chur i láthair ag comhdháil ar líne. Trí pháirt a ghlacadh i gclár Scoláireacht Cullen, bhí ar mo chumas freastal ar roinnt seisiún oiliúna i bhForas na Mara.

Soláthraíonn Clár Scoláireachta Cullen go leor tacaíochta dá mhic léinn. Reáchtáil Foras na Mara Laethanta Oscailte bliantúla agus tugtar deis do gach mac léinn a gcuid oibre a chur i láthair. Is deis iontach é seo léargas a fháil ar thaighde eile atá ar siúl i bhForas na Mara agus bualadh le taighdeoirí Cullen eile.

Céard iad na rudaí is mó a chuaigh i bhfeidhm ort fad is a bhí Scoláireacht Cullen agat?
Ba é an t-eispéireas ba spéisiúla agus ba dhúshlánaí fós cur i láthair a dhéanamh ag comhdháil in Barcelona. Ba é sin an chéad chomhdháil ar fhreastail mé uirthi, agus deis iontach ba ea é mo chuid oibre a chur i láthair agus bualadh le saineolaithe eile atá ag obair sa réimse céanna.

CRÍOCH

Nótaí an Eagarthóra:

Chuir Clár Scoláireachta Cullen cúnamh deontais ar luach €3 mhilliún ar fáil ag tacú le 31 mac léinn PhD agus trí mhac léinn MSc ó 2014 go 2020. Pléann an taighde le roinnt de na 15 théama taighde a sainaithníodh sa Straitéis Náisiúnta um Thaighde agus Nuálaíocht Mara 2017-2021. Tá an scéim seo maoinithe ag Foras na Mara faoin gClár Taighde Mara le tacaíocht ó Rialtas na hÉireann.