Foras na Mara

Scoláire Uí Chuilinn - Clement Calvino

Tá Foras na Mara ag cur béime ar na mic léinn iarchéime atá ag cur tionscadal i gcrích mar chuid de Chlár Scoláireachta Cullen. Cuireann an clár seo le cumas agus acmhainn taighde mara náisiúnta agus tugann sé scileanna agus saineolas do chéimithe chun feasacht a ardú faoinár n-aigéan, chomh maith le bithéagsúlacht agus éiceachórais mhuirí saibhre na hÉireann.

Clement CalvinoClement Calvino

Teideal an Taighde: Samhail Chúpláilte Toinne-Aigéin do Chuan na Gaillimhe (‘Coupled Wave-Ocean model for Galway Bay’)
Institiúid Ardoideachais: An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (UCD) 
Maoirseoirí: Frederic Dias (UCD) agus Tomasz Dabrowski (Foras na Mara)

Cad é do limistéar taighde?
Díríonn mo thaighde ar shamhail chúpláilte toinne-aigéin do Chuan na Gaillimhe ar féidir leis na sruthanna aigéin agus paraiméadair na dtonn sa limistéar seo a thuar níos fearr. Tá samhail aigéin oibríochtúil á cur ar siúl cheana féin ag Foras na Mara i réigiún Chuan na Gaillimhe, ach d’fhéadfadh samhail bhreise toinne caighdeán na dtorthaí a fheabhsú.

Chun an t-iarratas cúpláilte seo ar shamhlacha toinne agus aigéin a bhailíochtú, tá torthaí m’ionsamhlúchán á gcur i gcomparáid agam le sonraí allamuigh a glacadh ó thomhsairí taoide agus baoithe toinne. Déanann na hionstraimí seo airde an dromchla, luas agus treo an tsrutha, agus na tréimhsí toinne a thomhas.

Táim ag cur in aghaidh na teoirice freisin maidir leis an idirghníomhú idir tonnta agus an sruth le torthaí m’ionsamhlúchán. Bíonn súil leis go mbíonn roinnt iompar ar leith ar bun ag leathnú na dtonn nuair a chuirtear san áireamh an sruth éagsúil faoi na tonnta. Tá na patrúin siúd á bhfiosrú agam i m’ionsamhlúcháin, agus tá iarracht á déanamh agam a mhíniú cad go díreach is cúis le roinnt patrún atá ag teacht chun cinn agus le measúnú a dhéanamh ar cibé acu an ndéantar nó nach ndéantar an t-idirghníomhú a léiriú i gceart.

Cén fáth go bhfuil do thaighde tábhachtach maidir le hearnáil mhuirí na hÉireann?
Cuireann Foras na Mara samhlacha oibríochtúla aigéin agus toinne ar siúl ar bhonn laethúil, a dhéanann iaraisnéis agus réamhaisnéis araon. Is é an cuspóir bunachar sonraí de shamhlacha sruthanna agus toinne a thógáil agus ar féidir é a úsáid chun taighde nó iarratais mhuirí a dhéanamh. Mar shampla, d’fhéadfaí na samhlacha seo a úsáid le scaipeadh galair i measc feirmeacha dobharshaothraithe a rianú.

Tá súil leis go gcuirfidh an taighde seo samhail chúpláilte toinne agus aigéin ar fáil d’Fhoras na Mara do Chuan na Gaillimhe a d’fhéadfadh bheith réidh lena húsáid, nó a d’fhéadfadh léargas breise a sholáthar, ar a laghad, ar conas is fearr samhail chúpláilte a chur ar bun. Cuirfidh sé feabhas freisin ar an eolas ginearálta ar shruthú an aigéin agus ar leathnú tonn sa limistéar seo.

Cén tairbhe a chruthaigh bheith mar chuid de Chlár Scoláireachta Uí Chuilinn de chuid Fhoras na Mara?
Tá beirt mhaoirseoirí bainteach le Clár Scoláireachta Uí Chuilinn, duine amháin atá sa saol acadúil agus duine eile ó Fhoras na Mara. Is éagsúil agus is comhlántach rannchuidiú gach maoirseora. Tá mo mhaoirseoir acadúil sármhaith ag díriú ar na comhdhálacha cearta agus cuireann sé comhairle an-mhaith ar fáil maidir le léirmheasanna, páipéir nó tuarascálacha a scríobh. Tá comhairle níos praiticiúla á tabhairt ag mo mhaoirseoir ó Fhoras na Mara do mo thaighde, agus tá sé ag cabhrú liom leis na samhlacha uimhriúla.

Cén eispéiris a bhí agat a mbeidh cuimhne agat orthu nó a chruthaigh dúshlán duit i rith Scoláireacht Uí Chuilinn?
Bhí sé fíordhúshlánach dom an cúlra riachtanach a fháil chun tuiscint iomlán a bhaint as gach gné de mo thráchtas, ó pheirspictíocht uimhriúil agus hidridinimice araon, ach is mór an sásamh a thugann sé dom nuair a thosaíonn na míreanna mearaí go léir ag teacht le chéile.

Bhí ag streachailt orm, amanna, an tsamhail uimhriúil a bhunú i gceart atá á húsáid agam, díreach mar gheall nár próiseáladh mo shonraí ionchuir i gceart nó nach raibh siad san fhormáid cheart, nó mar gheall nach ndearnadh cúrsaí fisice a shainiú go maith sa tsamhail. Ní éasca i gcónaí an áit a bhfuil an fhadhb a aimsiú, agus a fhoghlaim conas é a chur ina ceart.

Ba é an rud ba dheacra fad a bhí anailís á déanamh ar na sonraí ná teacht ar mhíniú loighciúil a bhí oiriúnach do na patrúin go léir. Bíonn go leor tástála agus earráide i gceist, ach cuireann sé faoiseamh mór ar fáil agus braitheann tú go bhfuil éacht déanta agat nuair a thagtar ar an míniú ceart agus nuair a bhaintear an toradh dearfach amach sa tástáil.

CRÍOCH

Nótaí an Eagarthóra:

Chuir Clár Scoláireachta Cullen cúnamh deontais ar luach €3 mhilliún ar fáil ag tacú le 31 mac léinn PhD agus trí mhac léinn MSc ó 2014 go 2020. Pléann an taighde le roinnt de na 15 théama taighde a sainaithníodh sa Straitéis Náisiúnta um Thaighde agus Nuálaíocht Mara 2017-2021. Tá an scéim seo maoinithe ag Foras na Mara faoin gClár Taighde Mara le tacaíocht ó Rialtas na hÉireann.