Foras na Mara

Scoláire Cullen - Luke Batts

Tá Foras na Mara ag cur béime ar na mic léinn iarchéime atá ag cur tionscadal i gcrích mar chuid de Chlár Scoláireachta Cullen. Cuireann an clár seo le cumas agus acmhainn taighde mara náisiúnta agus tugann sé scileanna agus saineolas do chéimithe chun feasacht a ardú faoinár n-aigéan, chomh maith le bithéagsúlacht agus éiceachórais mhuirí saibhre na hÉireann.

Luke Batts

Luke Batts

Teideal an Taighde: Éiginnteachtaí lárnacha a thástáil maidir le measúnú agus bainistíocht manach éisc ag úsáid meastóireachtaí straitéise bainistíochta

Institiúid Ardoideachais: Ionad Taighde Mara agus Fionnuisce, Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo (GMIT)

Maoirseoirí: An Dr Cóilín Minto (GMIT), an Dr Deirdre Brophy (GMIT) agus an Dr Hans Gerritsen (Institiúid na Mara)

Cad é do réimse taighde?

Díríonn mo chuid taighde ar cheann de na speicis is luachmhaire i dtionscal iascaireachta na hÉireann - manach, ar a dtugtar slatiascairí freisin. Baineann eolaithe úsáid as raon modhanna chun daonraí éisc a mheas chun stádas stoic éisc roimhe seo agus reatha a chinneadh, chomh maith le tuartha a dhéanamh faoi thodhchaí an stoic. Maidir leis an stoc manach, tá éiginnteachtaí ann maidir le sainaithint speiceas sa ghabháil, meastachán a scriosadh, aosú agus fás, rud a d’fhág go raibh dúshláin ann maidir le stoic manach éisc a mheas agus a bhainistiú in uiscí na hEorpa.

Díríonn mo chuid taighde ar theicnící samhaltaithe a fhorbairt a léiríonn déimeagrafaic an speicis chun comhairle bainistíochta manach a fheabhsú. Is féidir samhlacha dinimic daonra a úsáid chun ár n-eolas ar dhaonraí manach éisc a fheabhsú agus chun dul i ngleic leis na dúshláin a chruthaíonn na neamhchinnteachtaí a bhaineann leis na stoic seo. Áiríodh ar mo chuid taighde modh nua a fhorbairt chun fás in iasc a mheas ó shonraí minicíochta faid suirbhé, chomh maith le measúnuithe stoic malartacha agus creat do Mheastóireachtaí Straitéise Bainistíochta. Straitéis Bainistíochta Is uirlis í an mheastóireacht a úsáideann eolaithe chun oibriú chórais iascaigh a insamhail agus ligean dóibh feidhmíocht straitéisí nó nósanna imeachta bainistíochta éagsúla a thástáil.

Cén fáth a bhfuil do chuid taighde tábhachtach d’earnáil mhuirí na hÉireann?

Is acmhainn thábhachtach iad na stoic éisc timpeall na hÉireann agus tá siad ar chuid de na cinn is táirgiúla san Eoraip. Déanann Institiúid na Mara measúnú ar go leor de na stoic thábhachtacha éisc agus sliogéisc tráchtála timpeall na hÉireann. Ní haon eisceacht iad stoic na manach agus tá tábhacht eacnamaíoch leo do chabhlach iascaireachta na hÉireann agus tábhacht éiceolaíoch i gcoitinne, agus mar sin tá sé tábhachtach feabhas leanúnach a chur ar ár n-eolas ar na stoic seo agus ar ár gcumas iad a bhainistiú go hinbhuanaithe.

Monkfish Cén tairbhe a bhain le bheith mar chuid de Chlár Scoláireachta Cullen Institiúid na Mara?

Bhí an nasc le hInstitiúid na Mara thar a bheith luachmhar le mo chuid taighde. Tá maoirseoirí taighde agam a bhfuil saineolas acu ar na stoic manach, agus tá rochtain agam ar raon tacar sonraí. Ba bhreá freisin bualadh le go leor eolaithe eile atá ag obair laistigh d’fhoireann iascaigh Institiúid na Mara, cibé acu ar muir ar shuirbhéanna iascaigh nó ag áiseanna Institiúid na Mara.

Cad a bhí i gcuid de na heispéiris i gcuimhne le linn do Scoláireachta Cullen?

Ba é an t-eispéireas is mó i gcuimhne dom de mo chuid ama go dtí seo le linn Scoláireacht Cullen ná an deis a thaisteal go Cóbanhávan in 2019 agus a bheith bainteach le tagarmharc measúnaithe stoic na Comhairle Idirnáisiúnta um Thaiscéalaíocht na bhFarraigí (ICES) do stoic manach san Eoraip. Ba mhór an sásamh é sin toisc gur chuidigh cuid de mo thaighde Cullen le measúnú measúnaithe a fhorbairt do cheann de na stoic manach.

 Ba é an ghné is dúshlánaí de mo Scoláireacht Cullen ná m’eolas staidrimh a fheabhsú agus mo scileanna samhaltaithe a fhorbairt. Mar sin féin, d’fhorbair mé na scileanna seo a bhuí le treoir ó mo mhaoirseoirí a bhfuil taithí acu, rud a bhí an-shásúil freisin.

 

CRÍOCH

Nótaí an Eagarthóra:

Chuir Clár Scoláireachta Cullen cúnamh deontais ar luach €3 mhilliún ar fáil ag tacú le 31 mac léinn PhD agus trí mhac léinn MSc ó 2014 go 2020. Pléann an taighde le roinnt de na 15 théama taighde a sainaithníodh sa Straitéis Náisiúnta um Thaighde agus Nuálaíocht Mara 2017-2021. Tá an scéim seo maoinithe ag Foras na Mara faoin gClár Taighde Mara le tacaíocht ó Rialtas na hÉireann.