Marine Institute

Lá Oscailte Fhoras na Mara

At the event were Vanessa Dinan, Aileen Molloy, Alembh Heffernan and Aileen Fox Colaiste Baile Chlair . Photo:Andrew Downes, XPOSUREAt the event were Vanessa Dinan, Aileen Molloy, Alembh Heffernan and Aileen Fox Colaiste Baile Chlair . Photo:Andrew Downes, XPOSUREChuir Foras na Mara, gníomhaireacht náisiúnta na hÉireann do thaighde, teicneolaíocht, forbairt agus nuálaíocht mhuirí, fáilte roimh bhreis agus 250 cuairteoir ag a cheanncheathrú in Órán Mór dá Lá Oscailte bliantúil an 23 Samhain, 2016.

Mheall an Lá Oscailte, a eagraíodh mar chuid d'Fhéile Eolaíochta agus Theicneolaíochta na Gaillimhe, cuairteoirí ó gach cearn den tír, ó Chiarraí agus go Cinn Mhara agus ó Bhaile Átha Cliath go dtí an Dún Mór! Dearadh an lá go príomha do scoláirí na hIdirbhliana agus rinne Foras na Mara an cinneadh i mbliana chun a dhoirse a oscailt do chách. B'iontach an fhreagairt seo, agus anuas ar roinnt grúpaí de scoláirí na hidirbhliana, bhí gliondar croí ar Fhoras na Mara chun fáilte a chur roimh scoláirí na hardteistiméireachta, grúpaí ollscoile, múinteoirí, tuismitheoirí, agus grúpaí pobail ó áiteanna ar fud na tíre.
Bhí an deis ag cuairteoirí chun dul ar turas timpeall scoth na n-áiseanna atá ar fáil i bhForas na Mara in Órán Mór agus chun casadh le taighdeoirí agus le heolaithe agus eolas a fháil faoina ngairmeacha beatha i gcúrsaí mara. Chomh maith leis sin, d'eagraigh an Foras sraith taispeántais idirghníomhacha a bhí in ainm is blaiseadh a thabhairt do chuairteoirí de roinnt d'obair nuálach Fhoras na Mara sna limistéir a leanas: léarscáiliú ghrinneall na farraige, oibríochtaí árthach taighde agus aigéaneolaíocht, anuas ar iascaigh agus an timpeallacht mhuirí.

Is iomaí rogha atá ar fáil sa lá atá inniu ann i dtaobh gairmeacha beatha muirí agus cuireann an Foras ionchais spreagúla ar fáil amach anseo laistigh de na tionscail ghaolmhara. Tacaíonn an geilleagar muirí in Éirinn, go deimhin féin, le breis agus 30,000 post díreach agus indíreach agus, is í fírinne an scéil ná go bhfuil an fhéidearthacht ag an líon seo dul i méid go mór, a bhuíochas leis an mborradh atá tagtha ar an tionscal agus ar an tacaíocht a thugtar don tionscal, ina iomláine.At the event were Dania Dail Srabani Duvbada Katie Hennessy and Maeve Farrell from Roscommon . Photo:Andrew Downes, XPOSURE

Ag labhairt dó ag an imeacht, dúirt POF Fhoras na Mara, an Dr Peter Heffernan, an méid a leanas: Is iontach an deis é Lá Oscailte Fhoras na Mara chun teacht ar níos mó faisnéise faoin réimse leathan de ghairmeacha beatha muirí agus chun casadh le heolaithe, taighdeoirí, innealtóirí agus saineolaithe éagsúla atá ag oibriú san earnáil cheana féin.

Tá Foras na Mara freagrach as forbairt inbhuanaithe ollacmhainn mhuirí na hÉireann a chur chun cinn trí thaighde comhordaithe agus dírithe, trí theicneolaíochtaí nua a chur i bhfeidhm, agus trí chomhairle inchreidte eolaíochtbhunaithe a sholáthar don tionscal, don Rialtas agus don AE. Mar chuid dá shainchúram, tá Foras na Mara meáite ar idirchaidreamh a dhéanamh le luAt the event were Callum Ashton, Noel Finan, and Joe Charles from the Jes Galway City. Photo:Andrew Downes, XPOSUREcht féachana níos fairsinge chun feabhas a chur ar eolas na hÉireann ar ár n-ollacmhainn mhuirí agus ar na tairbhí agus na deiseanna a chuireann sí ar fáil dúinn. Dar leis an Dr Heffernan "Léiríonn an obair a dhéanaimid tábhacht Straitéis an Rialtais chun Feidhm a bhaint as Saibhreas ár nAigéin. Tá de chuspóir againn cur le hoidhreacht mhara agus mhuirí na hÉireann tríd an bhfeasacht a mhéadú atá ar luach, deiseanna agus tairbhí sóisialta shaibhreas agus aitheantas ár n-aigéin. Déanaimid seo trí chláir oideachais agus rannpháirtíochta, ár gClár Taiscéalaithe i scoileanna náisiúnta ar fud na tíre nó ár gClár Intéirneachtaí do scoláirí na hIdirbhliana, ár bhFaireachlann Fomhara, a thugann radharc uathúil faoi bhun Shlí an Atlantaigh Fhiáin, agus Féile na Mara ('Seafest'), féile náisiúnta mhuirí na hÉireann, ina measc siúd. "

Fillfidh Féile na Mara ar Ghaillimh Dé hAoine, an 30 Meitheamh ar aghaidh go dtí Dé Domhnaigh, an 2 Iúil 2016.

Idir an dá linn, agus ar mhaithe leis na daoine ar spéis leo teacht ar bhreis faisnéise faoi Fhoras na Mara, féadfaidh tú casadh linn fós féin ag Taispeántas Fhéile Eolaíochta agus Theicneolaíochta na Gaillimhe Dé Domhnaigh, an 27 Samhain ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh ó 10am go dtí 6pm. Chun teacht ar bhreis sonraí, féach http://www.galwayscience.ie/2016-festival-exhibition/