Marine Institute

Straitéis Taighde & Nuálaíochta Muirí - Síneadh leis an spriocdháta le haghaidh aighneachtaí

Straitéis Taighde & Nuálaíochta Muirí. Copyright Tom SzumskiTá plean úr ina leagtar amach Straitéis Taighde & Nuálaíochta Muirí na hÉireann don tréimhse 2016 - 2021 ar fáil anois le haghaidh comhairliúchán poiblí go dtí an Aoine, an 30 Nollaig, 2016.

Is é atá sa dréachtstraitéis, arna hullmhú ag Foras na Mara, ná forbhreathnú aontaithe ar na riachtanais maoinithe a bhaineann le cúrsaí mara, rud a chuimsíonn réimse dúshlán sochaíoch amhail cúrsaí iompair, bia, fuinneamh agus bithéagsúlacht. Is é is aidhm leis ná tógáil ar an dul chun cinn suntasach a rinneadh le linn chur i bhfeidhm na Straitéise Taighde, Eolais agus Nuálaíochta Muirí a bhí ag Éirinn roimhe seo – Casadh na Taoide 2007-2013.
Rinneadh an straitéis a fhorbairt tar éis athbhreithniú mionsonraithe ar fheidhmíocht taighde muirí in Éirinn, mar aon le hathbhreithniú ar na mórspreagthóirí beartais agus earnála. Tá sé mar phríomhaidhm sa straitéis go soláthrófaí treoir don rialtas agus do ghníomhaireachtaí maoinithe i dtaca le bearnaí ar bith sa taighde muirí d'fhonn freastal a dhéanamh ar riachtanais na sochaí de réir mar atá sonraithe i straitéisí náisiúnta amhail Nuálaíocht 2020, an straitéis náisiúnta taighde agus nuálaíochta.

Arsa an Dr Peter Heffernan, Príomhfheidhmeannach Fhoras na Mara, "Táthar tar éis dul chun cinn suntasach a dhéanamh ó thaobh taighde muirí de agus tá sé soiléir go bhfuil an taighde muirí in Éirinn tar éis a fhorbartha ó rud, dar le roinnt daoine, ar réimse nideoige é, go dtí téama a ritheann trí chroí fhorbairt an iliomad earnálacha, amhail fuinneamh, iompar, bia agus bithéagsúlacht".

Is é is aidhm leis an straitéis ná an acmhainneacht taighde a ardú ar fud roinnt téamaí sainaitheanta agus a chinntiú go ndéantar maoiniú a spriocdhíriú le go gcomhlíonfar na riachtanais atá aibhsithe i mbeartais stáit agus i bpleananna earnála. Arsa an Dr Heffernan, leis, "Tá leibhéal ard comhordaithe le sonrú i gcur chuige an Stáit i leith maoiniú taighde, mar atá feicthe againn tríd an ngníomh náisiúnta beartaithe tosaíochtaí taighde a rinneadh agus, níos déanaí, le foilsiú Nuálaíocht 2020. Tá súil againn go gcuirfidh an Straitéis Taighde agus Nuálaíochta Muirí leis an gcur chuige comhordaithe sin trí léargais thábhachtacha a thabhairt do ghníomhaireachtaí maoinithe maidir leis an gcaoi is fearr a n-acmhainní a spriocdhíriú ar shainréimse leathan an taighde mhuirí."
Tá fáilte roimh gach saoránach agus roimh gach eagras a bheith rannpháirteach sa chomhairliúchán.

Ag labhairt dó maidir leis an gComhairliúchán Poiblí, arsa an Dr Heffernan: Tá sé socraithe againn an cháipéis a chur ar fáil d'oiread daoine agus is féidir tríd an gcomhairliúchán poiblí i gcomhréir le spiorad 'dhul i ngleic leis an bhfarraige', eochairsprioc de chuid Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin, plean comhtháite muirí na hÉireann. Tá súil againn go gcuirfidh a oiread daoine agus is féidir leis an bpróiseas comhairliúcháin". Is é is cuspóir leis an gcomhairliúchán poiblí ná dearcthaí agus barúlacha a bhailiú i leith straitéis, raon, aidhmeanna agus tionchair ionchais na Straitéise.

Is féidir breathnú ar an dréacht-Straitéis Taighde agus Nuálaíochta Muirí ar www.marine.ie agus d'aiseolas a chur isteach chugainn an 30 Nollaig 2016 nó faoin dáta sin. Déanfaidh Foras na Mara anailís agus breithniú ar an aiseolas ón gcomhairliúchán roimh chur i gcrích na Straitéise.

Conas a bheith rannpháirteach - Líon isteach an suirbhé
Tá deich gceist deartha againn chun do chuid tuairimí a fháil.
Is féidir an suirbhé ar line a chomhlánú ar shuíomh gréasáin Fhoras na Mara: Mar is féidir ról a bheith agatsa

Nó, féadfaidh tú do chuid freagraí a sheoladh ar ríomhphost chuig stakeholders [at] marine [dot] ie

Tá an dréachtstraitéis a bhfuil barúlacha á lorg ina leith, na ceisteanna comhairliúcháin agus na cáipéisí faisnéise cúlra ar fáil thíos:
- Dréacht-Straitéis Taighde agus Nuálaíochta Muirí 2016-2021
- Ceisteanna Comhairliúcháin
Ta an cáipéis seo ar fáil as Béarla amháin.
-Cáipéisí Faisnéise Cúlra (Béarla)

Ba cheart aon bharúlacha i dtaca leis an gcomhairliúchán poiblí a chur isteach ar líne nó ar ríomhphost tráth nach moille ná 5pm, Dé hAoine, an 30 Nollaig 2016.