Marine Institute

Fógraíonn an Taoiseach 92 post in Earnáil na Mara

D’fhógair an Taoiseach, an tUasal Enda Kenny, T.D., inniu (an 6 Deireadh Fómhair) go gcruthófar 92 post in earnáil na mara agus é ar cuairt chuig an árthach taighde náisiúnta, an R.V.Celtic Explorer, i mBaile Átha Cliath. Cruthófar na poist sna réimsí próiseála bia mara agus taighde mara.

Chuir an Taoiseach fáilte chomh maith roimh leathnú acmhainní na hÉireann in earnáil na seirbhísí loingis idirnáisiúnta; táthar ag súil leis go meallfaidh sé seo poist bhreise chuig an tír.

San earnáil bhia mara, fógraíodh tráinse breise infheistíochta faoin Scéim um Infheistiú Gnó i bPróiseáil Bia Mara de chuid Bhord Iascaigh Mhara (BIM). De thoradh na hinfheistíochta seo, déanfar infheistíocht bhreise €3.5 milliún i mbliana agus cruthófar 64 post.

I réimse an taighde mara, cuireadh cistiú €2 mhilliún ar fáil i gcomhair Chlár Idirnáisiúnta Céimithe SmartOcean, a cruthaíodh i gcomhar le IRCSET (Comhairle Taighde na hÉireann um Eolaíocht, Innealtóireacht agus Theicneolaíocht), Foras na Mara, cúig ollscoil Éireannacha agus príomhchuideachtaí ilnáisiúnta agus cuideachtaí FBM um Theicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (TFC) chun maoiniú a chur ar fáil le haghaidh 28 post taighde.

Tá earnáil seirbhísí loingis idirnáisiúnta na hÉireann atá ag teacht chun cinn i mbun fás leanúnach; chuir roinnt infheistíochtaí i longa nua agus i longa athláimhe le dhá mhí dhéag anuas ó chuideachtaí fearacht Arklow Shipping agus Ghrúpa Mainport, mar aon le hinfheistíocht dhíreach eachtrach ó D’Amico agus loingeas Ardmore, buntaca faoi seo. 

“Breathnaítear ar Éirinn anois mar thír atá ag teacht chun cinn i dTaighde agus Nuálaíocht Mhara,” a dúirt an Taoiseach. “Baineadh an méid seo amach trí léarscáiliú a dhéanamh ar 90% de chríoch na hÉireann atá faoin Atlantach, luach ceathrú billiún Euro de bhonneagar taighde mara a chruthú, agus naisc láidre idir tionscail agus ionaid taighde a chothú, rudaí a thacóidh le deiseanna fostaíochta i bpríomhréimsí fáis fhéideartha in earnáil na mara.”  

An Deireadh  

 

Le tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil leo seo a leanas:
Preasoifig an Rialtais: 01-6194033 / 087 2531675

Nótaí don Eagarthóir

Riarann Bord Iascaigh Mhara (BIM) an Scéim um Infheistiú Gnó i bPróiseáil Bia Mara thar ceann na Roinne. Níos túisce i mbliana, d’fhormheas siad de bhreis ar €7 milliún d’infheistíocht chaipitil dheontaschúnta san earnáil um próiseáil bia mara. Seachadfar infheistíocht bhreise €3.5 milliún sa tráinse is déanaí seo in 2011 agus cruthófar 64 post sa bhreis ar an 158 post a d’fhógair an tAire i mí na Bealtaine.

D’oibrigh BIM go dlúth le Fiontraíocht Éireann agus le hÚdarás na Gaeltachta lena chinntiú gur tugadh cúnamh deontais suas le 25% i gcaiteachas caipitiúil do ghnólachtaí a chuir pleananna stuama gnó i láthair a dhíríonn go soiléir ar luach a chur le bia mara na hÉireann. Léirítear sna tionscadail cháilithíocha ar fad smaointe fuinniúla i bhforbairt táirgí nua agus sa nuálaíocht. Meastar go n-ardóidh na díolacháin beagnach €43 milliún faoin mbliain 2014 mar thoradh ar an scéim.

Tugtar aicmí saineolais le chéile i gClár Idirnáisiúnta Céimithe SmartOcean (ISGP) ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU), OÉG, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad (NUIM), Coláiste na hOllscoile, Corcaigh (UCC) agus Ollscoil Luimnigh (UL) atá dírithe ar thaighde mara agus ar thaighde gaolmhar d’ardchaighdeán. Urróidh agus cómhaoineoidh Foras na Mara, Comhairle Taighde na hÉireann um Eolaíocht, Innealtóireacht agus Theicneolaíocht (IRCSET) agus an tionscal an clár.   Soláthrófar cistiú don tréimhse 2011-2015 do 22 dámhachtain PhD agus do shé dhámhachtain iardhochtúireachta dá bharr.  

Is cuideachtaí atá bunaithe in Éirinn a fheidhmíonn go príomha i gcodanna éagsúla nideoige den mhargadh domhanda loingis atá in earnáil seirbhísí loingis idirnáisiúnta na hÉireann atá ag teacht chun cinn. Is iondúil go mbíonn úinéireacht, feidhmiú agus bainistiú longa na gcuideachtaí seo in Éirinn.

Chuir roinnt infheistíochtaí i longa nua agus i longa athláimhe le dhá mhí dhéag anuas buntaca faoin leathnú san earnáil seo. D’fhógair Arklow Shipping go bhfuil conradh déanta acu le tógálaithe long Cóiréacha chun dhá árthach nua 34,500 tonna a sheachadadh – na longa is mó a tógadh riamh don chuideachta sin – agus go nglacfaidh siad le seachadadh den chúigiú long i sraith long 14,000 tonna ón gCóiré i mí na Nollag agus go bhfaighfear an t-árthach deireanach i Meitheamh na bliana 2013. Tá conradh déanta ag an gcuideachta chomh maith faoi choinne sé long eile, 8,800 tonna an ceann, a thógfar san Ísiltír lena seachadadh in 2013 agus in 2014. Seolfaidh an chuideachta an MV Arklow Forest, amárach (an 7 Deireadh Fómhair); is é seo an long deireanach as deich gcinn a fuarthas ar conradh ó longchlós Meureta sa Spáinn. Beidh na hárthaí seo ar fad faoi úinéireacht, faoi bhainistiú agus faoi fheidhmiú cuideachtaí Éireannacha.

Beidh an tÁrthach Taighde, an RV Celtic Explorer, agus a chomhlong, an RV Celtic Voyager, níos gnóthaí ná árthaí taighde náisiúnta ar bith eile san Aontas Eorpach i mbliana. Craolfar don domhan mór an fhionnachtain shuntasach dhomhanda a rinneadh i mí Iúil maidir le craois nua hidriteirmeacha a aimsíodh feadh Dhroim an Atlantaigh Láir (1,500km as baile agus 3km ar doimhneacht) ar mhisean arna chómhaoiniú ag Foras na Mara agus a raibh UCC i gceannas air i gcomhar le OÉ Gaillimh, le Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann agus leis an Ionad Náisiúnta Aigéaneolaíochta (National Oceanographic Centre) in Southampton (an RA). Craolfar an clár mar chuid de shraith theilifíse dar teideal Alien Deep ar an National Geographic Channel go luath in 2012.