Foras na Mara

Gradam Platanam ‘Scothsheirbhís ó Scothfhostaithe’ bronnta ar Fhoras na Mara

Bronnadh an gradam is airde do Scothsheirbhís ó Scothfhostaithe ar Fhoras na Mara, gníomhaireacht náisiúnta na hÉireann le cúramaí taighde mara, forbairt teicneolaíochta agus nuálaíochta, ag ócáid a bhí ar siúl le gairid in Ionad Comhdhála Bhaile Átha Chliath faoi stiúir an Údaráis um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann.  

Is é Scothsheirbhís ó Scothfhostaithe (ETP) an t-aon chaighdeán náisiúnta cáilíochta um bainistiú acmhainní daonna in Éirinn atá tiomanta go hiomlán do ról na ndaoine agus dá dtionchar ar chúrsaí ghnó.    

Dúirt an Dr Peter Heffernan, Príomhfheidhmeannach Fhoras na Mara, “Tugann an Gradam Platanam ETP aitheantas tábhachtach don infheistiú atá déanta ag an bhForas ina fhoireann féin agus aitheantas chomh tábhachtach céanna don tsár-iarracht atá déanta ag ár bhfoireann seirbhís den scoth a chur ar fáil dár gcustaiméirí. Taispeánann sé go bhfuil ár bhfoireann chomh maith céanna le heagraíochtaí atá ag feidhmiú ar ardchaighdeán san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach araon.”  

Aistríodh an scéim seo ó FÁS go dtí an tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann le gairid. Soláthraíonn sí samhail feabhais ghnó d’eagraíochtaí chun cur lena bhfeidhmiú agus chun straitéisí a fhíorú trí fhorbairt a bhfoirne atá insroichte ag gach eagraíocht san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach araon, beag beann ar chomh beag nó chomh mór is atá siad. Ó cuireadh tús le Scothsheirbhís ó Scothfhostaithe sa bhliain 1996 bronnadh teastas Scothsheirbhís ó Scothfhostaithe ar 800 eagraíocht in Éirinn.  
Ag glacadh le Gradam Platanam ETP, nár bronnadh ach trí cinn díobh ar chomhlacht poiblí go dtí seo, dúirt Catherine Johnston, Bainisteoir Acmhainní Daonna Fhoras na Mara, “Bíonn Scothsheirbhís ó Scothfhostaithe mar bhonn agus thaca ag éiteas an oideachais leanúnaigh i bhForas na Mara.  Agus muid páirteach sa chlár ó 2005, cuidíonn na próisis ETP linn feabhas leanúnach a chur ar ár ngnó agus ar na seirbhísí a chuirimid ar fáil dár gcustaiméirí, dár dtionscail agus dár bpáirtithe leasmhara – go háirithe agus muid ag obair i dtreo théarnamh geilleagrach na hÉireann trí nuálaíocht agus trí fhorbairt.”

Tá Foras na Mara fiche bliain ar an bhfód anois, agus leanann sé ar aghaidh ag lorg, ag meas agus ag fíorú an chumais gheilleagraigh atá sa 220 milliún acra d’acmhainní mara na hÉireann.  Cuireann an Foras forbairt inbhuanaithe an tionscail mhara chun cinn trí chláir straitéiseacha chistithe agus trí sheirbhísí eolaíochta bunriachtanacha.  Cosnaíonn sé ár dtimpeallacht mhara freisin trí thaighde agus monatóireacht a dhéanamh ar an gcomhshaol.  

An Deireadh   

Le tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil leis an duine a leanas:
Lisa Fitzpatrick – Bainisteoir Cumarsáide, Foras na Mara
ríomhphost: lisa [dot] fitzpatrick [at] marine [dot] ie
fón póca:  087 2250871