Foras na Mara

Tá aigéan sláintiúil tábhachtach do shaoránaigh na hÉireann - Torthaí ó Shuirbhé Saoránach Aigéin na hÉireann

A healthy ocean is important to Irish citizens - Results from Ireland’s Ocean Citizen Survey

Creideann pobal na hÉireann go gcaithfear níos mó gníomhaíochta a dhéanamh chun sláinte an aigéin a fheabhsú, de réir torthaí ón gCéad Suirbhé Saoránach Aigéin na hÉireann.

Chríochnaigh níos má ná 1,000 duine ar fud oileán na hÉireann an Suirbhé Saoránach Aigéin i 2020 agus roinn siad a dtuairimí ar shaincheisteanna agus tosaíochtaí mara reatha maidir le cosaint na timpeallachta mara. D’fhorbair Foras na Mara agus An Coimisiún Eorpach an suirbhé ar líne chun muintir na hÉireann a spreagadh chun cur le Misean an EU um Aigéin, Farraigí, Uiscí Cósta agus Intíre Sláintiúla.

D’aontaigh níos mó ná 90% de fhreagróirí an tsuirbhé go láidir go gcaithfear níos mó gníomhaíochta a dhéanamh chun sláinte an aigéin a fheabhsú. D’aontaigh na freagróirí go láidir (85%) go bhfuil gníomhartha daonna ag déanamh dochair don aigéan agus go bhfuil baint ag sláinte na farraige lena sláinte féin (67%).

“Tá cúram láidir ar phobal na hÉireann faoin aigéan agus is páirtithe leasmhara tábhachtacha iad i bpleanáil dá todhchaí,” a dúirt An Dochtúir Niall McDonough, Stiúrthóir Beartais, Nuálaíochta agus Tacaíocht Taighde ag Foras na Mara. “Is fiú go mbeadh tuiscint reatha againn ar thuiscintí agus ábhair imní phobal na hÉireann ar féidir a úsáid chun gníomhaíochtaí taighde sa todhchaí a bhaineann leis na tionscnaimh agus na forbairtí beartais seo in Éirinn, agus san Eoraip a threorú.”

D’fhiafraigh an suirbhé freisin den phobal cé na 15 shaincheist chomhshaoil mhuirí ba mhó a bhí ag déanamh imní dóibh, agus ba é ‘truailliú ag an gcósta nó san fharraige’ an cheist ba mhinice a roghnaíodh i measc na dtrí cheist is mó. Ó 14 shaincheist maidir le hathrú aeráide agus beartas muirí a mholtar, ba é an réimse beartais a roghnaigh na freagróirí ba mhinice i measc na dtrí chinn is mó a raibh tosaíocht ag An tAontas Eorpach dóibh ná ‘táirgeadh, úsáid agus diúscairt plaisteach a rialáil chun truailliú plaisteach mara a laghdú.’

Tugann torthaí an tsuirbhé le fios freisin gur aontaigh 67% de na freagróirí go láidir gur féidir leis an aigéan, na farraigí agus na huiscí intíre tacú le fás eacnamaíoch agus cruthú post.

Úsáidfear aschuir ón Suirbhé Saoránach Aigéin mar bhonn eolais d’ullmhúchán na chéad Straitéise Náisiúnta um Thaighde agus Nuálaíocht Mara eile, a thosóidh níos déanaí i mbliana. Tá rannpháirtíocht na saoránach ina cuid thábhachtach freisin de Horizon 2020, Creatchlár an AE do Thaighde agus do Nuálaíocht, a chuimsíonn 2021 go 2027. Cuirfidh an fhaisnéis ón suirbhé seo le pleanáil bhreise an Mhisin ar Aigéin Shláintiúla, Farraigí, Uiscí Intíre agus Cósta.

Dúirt An Dochtúir McDonough freisin, “Tá saoránaigh ríthábhachtach do dhearadh agus do chur i gcrích Mhisean an AE chun cuidiú le cuspóirí agus spriocanna a leagan síos agus chun a chinntiú go ndéantar misin mar an gceann seo fíordhifríocht i saol gach duine.”

Is féidir an tuarascáil iomlán ó Shuirbhé Saoránach Aigéin na hÉireann a fheiceáil ar líne ag [nasc OAR ag teastáil].

Príomhthorthaí ó Shuirbhé Saoránach Aigéin na hÉireann:

  • D’aontaigh 85% go bhfuil gníomhartha daonna ag déanamh dochair don aigéan.  
  • D’aontaigh níos mó ná 90% go láidir go gcaithfear níos mó gníomhaíochta a dhéanamh chun sláinte an aigéin a fheabhsú.
  • D’aontaigh 67% go láidir go bhfuil baint ag sláinte an aigéin lena sláinte féin.
  • Dúirt 61% gurb é truailliú mara an imní ba mhó a bhí orthu.
  • Dúirt 42% go raibh ‘rialáil a dhéanamh ar tháirgeadh, úsáid agus diúscairt plaisteach chun truailliú plaisteach mara a laghdú’ mar shaincheist le bheith ina tosaíocht ag An tAontas Eorpach.
  • D’aontaigh 67% go láidir gur féidir leis an aigéan tacú le fás eacnamaíoch agus cruthú post.
  • D’aontaigh 88% go láidir go bhfuil bailiú sonraí comhshaoil mara tábhachtach.
  • Measann 46% go bhfuil léarscáil ardtaifigh de ghrinneall na farraige an-tábhachtach don tsochaí.
  • Shíl 89% gur smaoineamh maith é Gníomhaireacht Aigéin Eorpach a bhunú.

CRÍOCH

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le do thoil le:
Sheila Byrnes r-phost. sheila [dot] byrnes [at] marine [dot] ie uimhir ghutháin +353 (0)87 815 5271
Sinéad Coyne r-phost. sinead [dot] coyne [at] marine [dot] ie uimhir ghutháin +353 (0)87 947 7090