Foras na Mara

Dírítear ar Gheilleagar Muirí na hÉireann ar Fiú na Billiúin é ag Cruinniú Mullaigh Saibhreas ár nAigéin i gComhar le PwC

Príomhfheidhmeannach Fhoras na Mara, Peter Heffernan, Yvonne Thompson, Comhpháirtí ag PwC agus Jim O'Toole, Príomhfheidhmeannach BIM, Cuideachta Forbartha Bia Mara na hÉireann ag seoladh Chruinniú Mullaigh ar Saibhreas ár nAigéin 2018 urraithe ag PwC, a bheidh ag tarlú ar an 28 agus 29 Meitheamh i nGaillimh. Díreofar ag an gcomhdháil dhá lá ar gheilleagar muirí na hÉireann ar fiú na billiúin euro é, pléifear an tionchar a bheidh ag Brexit ar uiscí na hÉireann, loingseoireacht chliste, lóistíocht mhara agus Le láimhdeachas bliantúil de bhreis is €5.7 billiún, tá geilleagar muirí na hÉireann ag fás go tréan le deich mbliana anuas. Dírítear sa Chruinniú Mullaigh Saibhreas Ár nAigéin atá á urrú ag PwC ar an ngeilleagar gorm seo, ar fiú os cionn €2 bhilliún é go díreach don gheilleagar gach bliain, a bharrfheabhsú, a thráchtálú, a bhainistiú agus a chosaint. Beidh an teacht le chéile ag tarlú ar an 28 agus 29 Meitheamh i nGaillimh.

Beidh cainteoirí ardleibhéil ón earnáil mhuirí ar fud na cruinne ag labhairt ag Cruinniú Mullaigh na bliana seo ina measc léiritheoir Blue Planet Orla Doherty, an Spásaire agus an Muireolaí Kathryn Sullivan, Jose Santos, Cathaoirleach Oceano Azul Foundation (An Phortaingéil), Claire Jolly, Ceann an Gheilleagair Aigéin ag an OECD agus Bainisteoir Infheistíochta le Equinor (Statoil) Jill Tully i measc ceannairí idirnáisiúnta gnó agus muirí. Beidh an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D., Príomhfheidhmeannach Climate Justice Foundation Mary Robinson, Yvonne Thompson, Comhpháirtí ag PwC, Julie Sinnamon as Fiontraíocht Éireann agus Príomhfheidhmeannach BIM Jim O'Toole i measc na gceannairí Éireannacha a thabharfaidh aitheasc ag an gCruinniú Mullaigh maidir le hinfheistíocht a dhéanamh inár ngeilleagar gorm agus na dúshláin atá le sárú aige a bhainistiú.

"Mar náisiún oileánda, tá deis i ndáiríre ag Éirinn a bheith ina ceannaire i dtéarmaí nuálaíochta, buntáiste iomaíoch in earnáil an bhia mara, seirbhísí loingseoireachta, an tionscal muirí, fuinneamh in-athnuaite agus fearais agus réitigh mhuirí nasctha. Tugann an ócáid seo, mar thoradh lárnach ar an straitéis Feidhm a Bhaint as ár nAigéin, na gnéithe riachtanacha agus éagsúla d'earnáil mhuirí na hÉireann le chéile, i dteannta na saineolaithe agus an taithí, a thiocfaidh le chéile chun an t-eolas a theastaíonn chun ár ngeilleagar gorm a thiomáinte chun cinn, líonrú a dhéanamh agus an t-eolas sin a roinnt," a dúirt an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara Michael Creed, T.D.

Ag labhairt dó ag seoladh an Chruinnithe Mullaigh Saibhreas ár nAigéin leis an téama "Ag Infheistiú i gcúrsaí Muirí in Éirinn", dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Mara Peter Heffernan, "Tá deiseanna móra tráchtála le baint as aigéin na hÉireann agus beidh an Cruinniú Mullaigh seo ábhartha d'eagraíochtaí atá ag gabháil d'fhuinneamh in-athnuaite amach ón gcósta, biteicneolaíocht mhuirí, uisceshaothrú agus iascaigh, loingseoireacht, mianadóireacht mhuirí agus taiscéaladh chomh maith le teicneolaíocht fhomhuirí agus cladaí lena n-áirítear róbataic, cumarsáid, braiteoirí agus anailísíocht sonraí. Cuimhnímid freisin ar an ngá atá leis an acmhainn ghorm iontach seo a bhainistiú d'fhonn a hinmharthanacht agus a sláinte a chinntiú sa todhchaí. Is deis iontach é Cruinniú Mullaigh na bliana seo a bheith mar chuid d'imeachtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta áit a mbeidh ceannairí muirí ag tabhairt léargais, ag líonrú agus ag labhairt le toscairí thar dhá lá an Chruinnithe Mullaigh mar chuid den fhéile náisiúnta muirí, SeaFest."

Tá clár plódaithe beartaithe don Chruinniú Mullaigh Saibhreas ár nAigéin ina n-áirítear plé grinn ar earnáil bhia mara na hÉireann agus an tionchar a bheidh ag Brexit, loingseoireacht chliste, cúrsaí farraige agus aerlastais agus lóistíocht don earnáil iascaireachta, seisiún idirghníomhach ar earraí muirí in-athnuaite, chomh maith le léargais agus ceannaireacht ar smaointe maidir le hathrú aeráide. Beidh taighde agus forbairt mhuirí, tráchtáil mhuirí, pleanáil airgeadais le haghaidh léasú muirí agus eitlíochta i measc topaicí a phléifear ag an gCruinniú freisin i mbliana.

Ag labhairt ag seoladh 2018, dúirt Comhpháirtí PwC, Declan McDonald: "Léiríonn téama lárnach na hinfheistíochta ag Cruinniú Mullaigh 2018 an chaoi a bhfuil plean comhtháite muirí d'Éirinn ag bogadh isteach i gcéim nua de rannpháirteachas tráchtála taobh amuigh de mhaoiniú AE agus Rialtais. Is dóigh linn go bhforbróidh an téama seo ar fud an domhain agus go leor bainisteoirí infheistíochta agus infheisteoirí ag gabháil go gníomhach do thionscadail maoinithe ag teacht le spriocanna na NA maidir le forbairt inbhuanaithe. Feicimid gníomhaíocht shuntasach i ngeilleagar na n-aigéan chun infheisteoirí a mhealladh a bheidh ag lorg torthaí seachas daonchairdeas. Leanann PwC in Éirinn agus ar fud an domhain ag ardú feasachta agus ag tacú le forbairt inbhuanaithe gheilleagar an aigéin agus ag aithint go bhfuil sláinte agus saibhreas na n-aigéan fite fuaite ina chéile."

Mar chuid den Chruinniú Mullaigh Saibhreas ár nAigéin freisin beidh Seó Trádála Muirí na hÉireann, áit a dtaispeánfaidh os cionn 60 cuideachta agus eagraíocht san earnáil a gcuid táirgí agus seirbhísí nuálacha muirí.

Ina chúigiú bliain anois, faigheann an Cruinniú Mullaigh Saibhreas ár nAigéin i gcomhar le PwC tacaíocht ó roinnt comhpháirtithe lena n-áirítear IDA Éireann, Fiontraíocht Éireann, Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI), Fondúireacht Eolaíochta Éireann, Fáilte Éireann, Bord Iascaigh Mhara (BIM) agus Oifig Forbartha Muirí na hÉireann. Is de bharr plean comhtháite an Rialtais Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin d'earnáil mhuirí na hÉireann atá an Cruinniú Mullaigh seo ann anois, agus é mar aidhm luach chion an gheilleagair mhuirí don Olltáirgeacht Intíre a dhúbailt faoin mbliain 2030.

Féach www.ouroceanwealth.ie chun tuilleadh sonraí a fháil.

CRÍOCH