Foras na Mara

Téann an t-árthach taighde muirí Éireannach nua san uisce den chéad uair

RV Tom Crean, Ireland’s new marine research vessel makes its first splash19 Samhain 2021: seoladh an soitheach taighde muirí Éireannach is nua úrscothaí, an RV Tom Crean, ag longchlós Astilleros Armon in Vigo na Spáinne inniu.

Ba gharsprioc shuntasach sa phróiseas tógála é seoladh an chabhail, agus tá sé beartaithe go mbeidh an t-árthach críochnaithe le linn an tsamhraidh in 2022. Fuarthas maoiniú de €25 milliún ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, mar atá formheasta ag Rialtas na hÉireann, chun an RV Tom Crean a thógáil.

Dúirt an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Charlie McConalogue T.D.,

“Tá áthas orm a fheiceáil an dul chun cinn suntasach atá déanta go dtí seo chun an t-árthach taighde mara Éireannach nua, an RV Tom Crean, a thógáil agus táim an-sásta leis go bhfuil an gharsprioc shuntasach seo sa tionscadal tógála bainte amach. Beidh an t-árthach taighde nua seo (nuair atá sé críochnaithe, in 2022) ina uirlis bhonneagair thábhachtach chun sonraí agus faisnéis a bhailiú a thacaíonn le bainistíocht agus forbairt inbhuanaithe na hacmhainne muirí luachmhaire atá againn in Éirinn. Tacóidh an t-árthach le cláir náisiúnta agus idirnáisiúnta príomhacha chun stoic éisc a mheasúnú, sa taighde a bhaineann leis an athrú aeráide, sa mhonatóireacht ar an gcomhshaol, sa mhapáil ar ghrinneall na farraige agus sa phleanáil spásúlachta mara, agus cuirfidh sé le cur i bhfeidhm an Chomhbheartais Iascaigh agus seachadadh an Chreat Náisiúnta um Pleanáil Mara agus ábhair thábhachtacha eile a bhaineann le gníomhaíochtaí muirí.”

Chuaigh a Oirircigh Frank Smyth, Ambasadóir na hÉireann chun na Spáinne agus Andóra, i gcuideachta le Cathaoirleach Fhoras na Mara an Dr John Killeen agus leis an bPríomhfheidhmeannach Eatramhach Michael Gillooly chun féachaint ar chabhail an tsoithigh 52.8 méadar dul san uisce den chéad uair.

Dúirt Michael Gillooly, POF Eatramhach Fhoras na Mara, “Is iontach an rud é seoladh chabhail an RV Tom Crean a fheiceáil inniu, eachtra a léiríonn céim thábhachtach i dtógáil an tsoithigh ilchuspóirigh nua-aimseartha seo. Déanfar raon leathan gníomhaíochtaí taighde mara leis, agus suirbhéanna iascaigh breisithe ina measc, chomh maith le breis mapála ar ghrinneall na farraige agus níos mó pleanála spásúlachta mara, taighde a bhaineann leis an athrú aeráide, monatóireacht ar an gcomhshaol, suirbhéanna ar an domhainuisce, agus anuas air sin beidh sé de thacaíocht le haghaidh na taighde méadaithe san Aigéan Atlantach. Leis an RV Tom Crean, cuirfear Foras na Mara ar a chumas leanúint de bheith ag tabhairt ceannaireachta agus tacaíochta I dtaca le suirbhéanna eolaíochta ríthábhachtacha a chuireann le seasamh na hÉireann mar cheannaire san eolaíocht mhuirí."

RV Tom Crean at Astilleros Armon shipyard in Vigo, Spain

Leis an RV Tom Crean, a bheidh ag teacht isteach in ionad an RV Celtic Voyager atá 31 méadar ar fad, soláthrófar seirbhís ó cheann ceann na bliana, éascófar 300 lá oibríochta ar muir in aghaidh na bliana, agus suas le 3,000 lá taighde in aghaidh na bliana. Árthach ciúin is ea an t-árthach taighde nua, agus beidh sé in ann oibriú ar fud Chrios Limistéar Eisiach Eacnamaíochta na hÉireann (EEZ). Beidh an RV Tom Crean in ann dul 21 lá a chaitheamh ar muir ag an am agus tá sé deartha chun oibriú i bhfarraigí garbha.

Beidh Foras na Mara, gníomhaireachtaí stáit agus ollscoileanna eile ag úsáid an t-árthach, a bheidh lonnaithe i nGaillimh, chun suirbhéanna ildisciplíneacha a dhéanamh. Beidh baoithe aimsire, bonneagar breathnóireachta agus ár bhFeithicil Cian-Oibrithe (ROV) Holland I á gcothabháil agus á imscaradh uaidh freisin.

Is as an mairnéalach agus an taiscéalaí iomráiteach Tom Crean atá an t-árthach taighde muirí Éireannach nua ainmnithe, duine a thug faoi thrí mhór-thuras ceannródaíocha chuig an Antartach i luathbhlianta an 20ú hAois; duine a rinne iarracht chun cur leis an eolas eolaíoch agus chun na críocha den domhan nach raibh aimsithe fós ag an am sin a fhionnachtain.

Bronnadh an conradh chun an t-árthach taighde mara nua-aimseartha in Éirinn a thógáil ar an gclós loinge Spáinneach Astilleros Armon Vigo S.A. in 2019, tar éis do na saincomhairleoirí dearaidh loinge ón Iorua Skipsteknisk AS dearadh na loinge a chríochnú. Tá an chuma fós ar an scéal go mbeidh an t-árthach taighde náisiúnta nua críochnaithe faoin am atá beartaithe in 2021 agus laistigh den bhuiséad atá curtha leis.

CRÍOCH

Tá na físeáin seo a leanas ar fáil:

• Seoladh chabhail RV Tom Crean: https://vimeo.com/647834957

https://vimeo.com/647823989

https://vimeo.com/647821050

• Gearrthóga agallaimh ó Aodhán Fitzgerald, Stiúrthóir Eatramhach Sheirbhísí Aigéan, Aeráide agus Faisnéise Fhoras na Mara agus Bainisteoir Tionscadail thógáil an tsoithigh nua:  https://vimeo.com/644072238/b3d190d8d4

• Spól Físeáin RV Celtic Explorer: https://vimeo.com/644150730/f9d538a9a1

• Spól Físeáin RV Celtic Voyager: https://vimeo.com/644148198/a3fc7aa586

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le:
Sheila Byrnes r. sheila [dot] byrnes [at] marine [dot] ie f.p. +353 (0)87 225 0871
Sinéad Coyne r. sinead [dot] coyne [at] marine [dot] ie f.p. +353 (0)87 947 7090

Nótaí an Eagarthóra:

Tá na Sonraíochtaí Teicniúla a bhaineann le cuairt TV Tom Crean le fáil ag: https://www.marine.ie/Home/site-area/infrastructure-facilities/research-vessels/tom-crean-specification?language=en

Foras na Mara
Is é Foras na Mara an ghníomhaireacht stáit in Éirinn atá freagrach as an taighde mara, agus as forbairt teicneolaíochta na mara agus as an nuálaíocht mhuirí. Cuireann an Foras raon seirbhísí forbartha eolaíochta, comhairleacha agus eacnamaíocha ar fáil don rialtas, do ghníomhaireachtaí poiblí agus don tionscal muirí, a threoraíonn an ceapadh beartas, an rialánú agus bainistíocht agus fás inbhuanaithe acmhainní mara na hÉireann. www.marine.ie.