Foras na Mara

Beidh séadchomharthaí tíre ar fud na hÉireann ag glacadh páirt sa tionscnamh ‘Go Atlantic Blue’ chun ár nAigéan Atlantach a cheiliúradh

RV Celtic Explorer lit up blue in the Port of Cork, for SeaFest 2019. Photo Gerard McCarthy.

Beidh breis is 50 séadchomharthaí tíre agus foirgnimh ar fud oileán na hÉireann ag lasadh suas i ngorm an deireadh seachtaine seo (7-10 Meitheamh) mar chuid den tionscnamh ‘Go Atlantic Blue’ chun ár nasc leis an Aigéan Atlantach a cheiliúradh agus chun comóradh a dhéanamh ar Lá Domhanda na nAigéan (8 Meitheamh). Nascann an lá domhanda seo daoine ar fud an domhain ag ceiliúradh an aigéin, a tábhacht inár saolta agus an caoi inar féidir le ceachtar againn í a chosaint, pé áit a bhfuil cónaí orainn.

Ina bliain tionscnaimh, tá freagra dochreidte faighte ag an bhfeachtas ‘Go Atlantic Blue’, le breis is 50 séadchomharthaí tíre agus foirgnimh ag glacadh páirt ann. Áirítear leo siúd aerfoirt (Aerfort na Sionainne, Aerfort Chorcaí agus Aerfort Bhaile Átha Cliath), ollscoileanna agus coláistí (Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, Ollscoil Luimnigh, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Ollscoil Náisiúnta na hÉireann Gaillimh, GMIT Gaillimh & Leitir Fraic, Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí, Coláiste Ealaíne agus Deartha Crawford, agus Coláiste Náisiúnta Muirí na hÉireann), Foirgnimh stáit (Teach Uíbh Eachach agus Foirgnimh Rialtais) agus tithe solais (Teach Solais Dhún Criofainn, Rinn an Róistigh agus ‘The Great Light’).

Beidh caisleáin ag lasadh suas i ngorm chomh maith (Caisleán Dhún Guaire i nGaillimh agus Caisleán Rí Eoin i Luimneach) maraon le hardeaglaisí (Ardeaglais Cholmáin, An Cóbh), uisceadáin (Uisceadán Oceanworld sa Daingean agus Atlantaquaria sa Ghaillimh) agus muileann gaoithe fiú (Muileann Gaoithe Chathair Uí Mhóráin i dTrá Lí, Contae Chiarraí). Féach thíos le haghaidh liosta iomlán de shéadchomharthaí tíre agus foirgnimh a bheidh ag glacadh páirt.

Beidh gnóanna, scoileanna agus tithe ar fud an oileáin ag glacadh páirt ann freisin trí mhaisiúcháin ghorma a chur in airde, éadaí gorma a chaitheamh, a n-aghaidheannna a phéinteáil gorm, a ngrá don Atlantach a roinnt agus go leor eile freisin. Cuirfidh rannpháirtíocht gach duine béim ar an nasc láidir atá ag muintir na hÉireann leis an Aigéan Atlantach agus na hiliomad bealaí a bhíonn tionchar ag an Atlantach ar ár saolta laethúla agus ina shaibhríonn sí iad. 

Tá an tionscnamh ‘Go Atlantic Blue’ á chur chun cinn ag AORA-CSA atá faoi stiúir Fhoras na Mara (Comhghuaillíocht um Thaighde, Comhordú & Gníomh Tacaíochta an Aigéin Atlantaigh) i gcomhthéacs SeaFest 2019 (7-9 Meitheamh) agus Cruinniú Mullaigh Saibhreas ár nAigéin (9-10 Meitheamh). Beidh an dá eachtra ag tarlú i gCorcaigh. Is é SeaFest féile náisiúnta mhuirí na hÉireann agus ís é Cruinniú Mullaigh Saibhreas ár nAigéin an phríomhócáid d’earnáil na mara, ag tabhairt eagraíochtaí Éireannacha agus idirnáisiúnta le chéile chun réitigh nuálacha agus inbhuanaithe a chruthú chun Eacnamaíocht na Mara a spreagadh.  

Is í seo an chéad bhliain don tionscnamh ‘Go Atlantic Blue’ leis an aidhm chun daoine a chur ar an eolas faoin ról lárnach a imríonn an tAigéan Atlantach i saolta mhuintir na hÉireann, is cuma cé chomh gar nó fada a mhaireann siad ó imeallbhord an Atlantaigh.

Dúirt an Dochtúir Peter Heffernan, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin d’Fhoras na Mara:

Is í ár n-aigéan ár n-acmhainn nádúrtha is suntasaí agus feicimid é seo go díreach in Éirinn leis an tábhacht fíorluachmhar atá ag an Aigéan Atlantach inár saolta laethúla – ón tionchar atá aici ar an aimsir go tionscal na trádála a éascú agus ó bhia mara go surfáil amach ón gcósta. Is ábhar bróid é  d’Fhoras na Mara tacú leis an tionscnamh ‘Go Atlantic Blue’ ó 7-10 Meitheamh, go háirithe ag SeaFest agus Cruinniú Mullaigh Saibhreas ár nAigéin, agus tá áthas an domhain orainn a fheiscint go bhfuil go leor séadchomharthaí tíre, foirgnimh, gnóanna, scoileanna agus teaghlaigh ag glacadh páirt ann.”

Dúirt an Stiúrthóir de Comhghuaillíocht um Thaighde, Comhordú & Gníomh Tacaíochta an Aigéin Atlantaigh, an Dochtúir Margaret Rae, go dtugann an tionscnamh an deis do dhaoine mórthimpeall na tíre a n-ómós a chur in iúl don Aigéan Atlantach.

“In Éirinn, tá Aigéan an Atlantaigh fíorthábhachtach dúinn. Is í ár n-acmhainn nádúrtha is mó agus bainimid a lán tairbhe aisti – ár slite beatha, bia, saibhreas, áilleacht, samhlaíocht, inspioráid, amhránaíocht, filíocht, sláinte agus folláine agus go leor leor eile,” a dúirt sí. Bealach chun aird a tharraingt ar an eispéireas atá ag gach duine againn leis an Atlantach, ar cad is aoibhinn linn faoinár nAigéan agus conas is féidir linne a bheith mar an nglúin a dhéanann difríocht isea “Going Atlantic Blue”.

I measc na ngníomhaíochtaí a chuireann AORA (www.atlanticresource.org) chun cinn trína obair, tá forbairt ‘Pobal Atlantach’, atá déanta suas de shaoránaigh as tíortha atá cois le hÁigéan an Atlantaigh, agus atá ag cuardach, ag breathnú ar agus ag léarscáiliú an chuid eile d’urlár Aigéan an Atlantaigh (ar a ghlaonn AORA “an Mórfheachtas Taiscéalaíochta Deireanach ar Domhan”).

Cuid de na Séadchomharthaí tíre mórthimpeall na hÉireann a bheidh ag glacadh páirt sa tionscnamh “Go Atlantic Blue”

         Aerfort Bhaile Átha Cliath

         Aerfort na Sionainne

         Aerfort Chorcaí

         An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara

         Caisleán Rí Eoin, Luimneach

         Ollscoil Luimnigh

         Coláiste Ealaíne agus Deartha Crawford, Corcaigh

        Ardeaglais Cholmáin, An Cóbh

         Ollscoil Náisiúnta na hÉireann, Gaillimh

         Coláiste na hOllscoile, Corcaigh

         Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath

         Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

        Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

          Teach Uíbh Eachach, Baile Átha Cliath (An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála)

          Foirgnimh Rialtais (Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath)

         GMIT, Leitir Fraic
         Turais Bháid Bhá na Gaillimhe
         Caisleán Dhún Guaire i gCinn Mhara, An Ghaillimh
         Atlantaquaria na Gaillimhe, Uisceadán Náisiúnta na hÉireann
         Institiúid Náisiúnta Tyndall, Corcaigh
         Cuan na Gaillimhe
         Halla na Cathrach, Corcaigh
         Scairdeán Uisce Berwick (An Pharáid Mhór), Corcaigh
         Páirc an Easpaig Uí Luasa, Corcaigh
         St Peter’s, An Phríomhshráid Thuaidh, Corcaigh
         St. Luke’s, Corcaigh
         Teach Solais Rinn an Róistigh, Corcaigh
         Teach Solais Dhún Criofainn, Baile Átha Cliath

         ‘The Great Light’ (Ceantar an Titanic, Béal Feirste)
         Cuan Chorcaí
         Coláiste Náisiúnta Muirí na hÉireann (NCMI)
         Ionad Fuinnimh In-Athnuaite Mhuirí na hÉireann (MaREI), Corcaigh
         Foras na Mara
         Oifig ‘One’ Cé Ailbhe, Corcaigh
         An Capitol, Corcaigh
         Coimisiún Forbartha Iartharach
         XOCEAN, Contae Lú
         Folcadáin Feamainne ‘VOYA and VOYA’, Contae Shligigh

         Uachtar Reoite ‘Murphys’, Forleitheadach

         Uisceadán Oceanworld sa Daingean, Contae Chiarraí

         Muileann Gaoithe Chathair Uí Mhóráin, Trá Lí, Contae Chiarraí

         Seavite

         Fondúireacht Eolaíochta na hÉireann

          Údarás na Gaeltachta

          Met Éireann

          CBE, Chlainne Mhuiris, Co. Maigheo

          Martina Hamilton Jewellery and the Cat & the Moon

 

Conas is féidir leat glacadh páirt i ‘Go Atlantic Blue’

  • Maisigh do ghnó/teaghlach/scoil le dath gorm an Atlantaigh – úsáid scagairí gorma dorcha, soilse sí nó bolgáin ghorma gheala i soilse lasmuigh
  • Gléas in éadaí i ndath gorm an Atlantaigh m.sh. T-léinte, caith folt bréige nó péinteáil d’aghaidh gorm dorcha 
  • Eagraigh d’imeacht féin leis an téama ‘Gorm an Atlantaigh’

 

Roinn conas a ghlac tú páirt i ‘Go Atlantic Blue’

  • Tóg grianghraf nó físeán de conas a ghlac tú páirt i “Go Atlantic Blue” agus roinn é ar ardáin na meán sóisialta. Tóg an deis chun roinnt le daoine cén fáth go bhfuil an tAigéan Atlantach speisialta duit.
  • Clibeáil do phostálacha meán sóisialta le #WorldOceansDay agus #GoAtlanticBlue chun nascadh le pobal de dhíograiseoirí aigéin eile!
  • Clibeáil AORA i do thvuíteanna (@AtlanticAll) agus clibeáil @Seafest_ie freisin agus @OurOceanWealth má tá spás agat! 

 

Críoch.

 

Le haghaidh tuilleadh eolais,

Déan teagmháil le do thoil le Sinead Coyne, Bainisteoir Cumarsáide, Foras na Mara, teileafón 087 947 7090 nó ríomhphost sinead [dot] coyne [at] marine [dot] ie

 

Nótaí do na hEagarthóirí:

Faoi AORA

Is é an cuspóir atá ag AORA ná chun an fhís roinnte d’Aigéan Atlantach atá sláintiúil, láidir, sábháilte, táirgiúil, a bhfuil tuiscint agus luach uirthi d’fhonn folláine, rathúnas agus slándáil na glúine seo agus glúnta atá le teacht a chur chun cinn. Togra maoinithe de chuid Creatchlár an AE do Thaighde agus do Nuálaíocht (“Horizon 2020”) isea AORA-CSA chun tacú le cur i bhfeidhm Ráiteas na Gaillimhe, a síníodh ag Foras na Mara, Gaillimh, i mBealtaine 2013.

Bhunaigh an Ráiteas comhoibriú taighde foirmeálta don Aigéan Atlantach idir an AE, a ballstáit, na SA, Ceanada agus tíortha compháirtíochta a chuireann le tionscnaimh agus cláracha atá ann faoi láthair chun comhordú a mhéadú maidir le comhoibriú ar thaighde an aigéin.

Féach www.atlanticresource.org agus an físeán ar  https://www.youtube.com/watch?v=uktwQre4O2M