Foras na Mara

Féile Náisiúnta Mhuirí na hÉireann, Féile na Mara, seolta ag an Aire Creed

Minister Creed Launches SeaFest, Ireland's National Maritime Festival. Photo Andrew Downes, XposureInniu, sheol an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed, TD, Féile na Mara, ar féile náisiúnta mhuirí na hÉireann í.

Sheol an tAire Creed an fhéile i Músaem Chathair na Gaillimhe, agus an chéad ghailearaí eolaíochta in Éirinn, "An tAtlantach Fiáin – Eolaíocht na Mara", á oscailt go hoifigiúil aige freisin mar chuid den ócáid chéanna.

Beidh Féile na Mara ar siúl i nGaillimh don dara bliain as a chéile ón 30 Meitheamh go dtí an 2 Iúil 2017, agus is ceann de na féilte samhraidh is mó ráchairt in Éirinn anois í. Tagann réimse leathan gníomhaireachtaí, comhpháirtithe agus gnólachtaí de chuid earnála na muirí le chéile mar chuid den fhéile.

"Tá lúcháir orm Féile na Mara, 2017, a sheoladh go hoifigiúil" arsa an tAire. "Is féile uathúil í a chruthaíonn feasacht ar ár n-oidhreacht mhuirí, agus a dhéanann ár bhfarraigí agus na deiseanna ar fad atá againn dá mbarr, a cheiliúradh."

"Imeacht trí lá a bheidh i gceist le féile na bliana seo, agus beidh a lán rudaí iontacha ar siúl lena linn, mar shampla, lucht PowerFly, ar seaimpíní domhanda clármharcaíochta eitilte iad; an long ard "The Pheonix"; turais bháid; sárthaispeántas Bhord Iascaigh Mhara agus Bhord Bia den chuid is fearr de bhia mara na hÉireann; agus taispeántais agus réimse gníomhaíochtaí a thógfaidh cuairteoirí ar aistear aeir agus iontais maidir le dúrúin na n-aigéan.Minister Creed Launches SeaFest, Ireland's National Maritime Festival. Photo Andrew Downes, Xposure Bainfidh gach aon duine taitneamh as an bhféile seo, gan aon dabht ar bith."

"Tá ról lárnach ag Féile na Mara maidir leis an bpríomhchuspóir 'Leas a Bhaint as Saibhreas Aigéin na hÉireann' a bhaint amach, trí ár gcuid rannpháirtíochta agus ár gcaidreamh gníomhach le cúrsaí mara a chothú. Cuireann an fhéile leis an eolas agus leis an meas atá againn ar chúrsaí mara, agus cuireann sí freisin leis na slite inar féidir linn oibriú chun ár n-acmhainní fairsinge a chosaint, agus leas á bhaint againn astu ag an am céanna."

Mheall Féile na Mara breis agus 60,000 cuairteoir chun na Gaillimhe in 2016 agus, i mbliana, tiocfaidh níos mó daoine fós. Tá sé beartaithe go mbeidh Cuan agus Dugaí na Gaillimhe ina 'mara beo faoin aer' i rith na féile saor in aisce seo a mhairfidh trí lá, agus a bheidh réimse leathan siamsaíochta agus rudaí suimiúla eile ar siúl ar an uisce lena linn.

Beidh an-chuid rudaí nua ar siúl le linn fhéile na bliana seo, ar nós an taispeántais "An tAtlantach Fiáin – Eolaíocht na Mara", an chéad ghailearaí eolaíochta in Éirinn ina bhfuil ábhar gach taispeántas le fáil i dtéacs agus i bhfuaim Béarla agus Gaeilge araon. Cuirtear bunphrionsabail eolaíocht na mara in iúl ar bhealach atá spraíúil, idirghníomhach agus mealltach i Músaem na cathrach.

Chomh maith leis na gníomhaíochtaí a bheidh ar siúl thart timpeall ar Chuan agus ar Dhugaí na Gaillimhe, beidh imeachtaí ar siúl in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, i mBóthar na Trá agus sa Cheathrú Mheánaoiseach. Foilseofar eolas faoi ghníomhaíochtaí eile roimh an fhéile.

Is é Foras na Mara a dhéSeaFest, Friday 30th June - Sunday 2nd July. Picture Andrew Downes, Xposureanann an fhéile a chomhordú, ar son an Ghrúpa Comhordaithe Muirí.

Dúirt an Dr Peter Heffernan, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Fhoras na Mara, "Táimid ag súil go mór le Féile na Mara, 2017 – bhí tarraingt ollmhór ar fhéile na bliana seo caite i measc mhuintir na Gaillimhe agus i measc na gcuairteoirí a tháinig ó áiteanna i bhfad i gcéin chun taitneamh a bhaint as an gceiliúradh."

Mhol sé na comhpháirtithe ar fad a oibríonn i gcomhar le chéile chun Féile na Mara a eagrú, agus a dhéanann cinnte i gcónaí gur féile den scoth a bheidh inti.

"Is gné ar leith é d'Fhéile na Mara an líon gníomhaireachtaí agus eagraíochtaí áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta a thagann le chéile chun an t-imeacht seo a phleanáil", arsa an Dr Heffernan. Dúirt sé freisin go mbíonn ról lárnach inti ag gnólachtaí, ag lucht meán agus ag oibrithe deonacha áitiúla freisin.

Mar chuid d'Fhéile na Mara, bíonn réimse imeachtaí ar siúl a bhaineann le tionscal na mara, agus a chuireann an fócas ar chúrsaí taighde, ar thionscal na mara agus ar theicneolaíocht na mara freisin. Beidh toscairí náisiúnta agus idirnáisiúnta i láthair ag an tríú Cruinniú Mullaigh Bliantúil um Shaibhreas Ár nAigéin, ócáid a bheidh ar siúl ar an 30 Meitheamh in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Beidh An tAigéan Digiteach: Comhdháil maidir le hInnealtóireacht agus Teicneolaíocht Muirí na hÉireann, chomh maith le Dámhachtainí Thionscal na Mara, ar siúl ar an 29 Meitheamh. Beidh Seó Trádála Muirí ar siúl ar an 29 Meitheamh agus ar an 30 Meitheamh in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus reáchtálfaidh Bord Iascaigh Mhara a chomhdháil náisiúnta bia mara 'An Lámh in Uachtar a fháil i gCúinsí a bhíonn ag Síorathrú" ar an 29 Meitheamh ag an Óstán Radisson Blu.

Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh chuig www.seafest.ie agus www.ouroceanwealth.ie agus lean Féile na Mara ar Twitter agus ar Facebook.

For more images of yesterday's SeaFest launch click here.