Marine Institute

Níos Mó ná 10,000 Duine i Láthair ag Ócáid Sea2Sky

Tháinig de bhreis ar dheich míle cuairteoir a fhad le Bóthar na Trá i nGaillimh Dé hAoine seo a chuaigh thart (an 23 Meán Fómhair) i gcomhair chéad uair na hÉireann ag glacadh páirte san Oíche um Thaighdeoirí na hEorpa, 'Sea2Sky'. D'eagraigh OÉ Gaillimh an teagmhas i gcomhar le Foras na Mara, le Atlantaquaria na Gaillimhe agus le comhpháirtithe eile nach iad ó réimsí na healaíne agus bainistiú imeachtaí. Bhí an ceiliúradh seo ar an ealaíon, ar an eolaíocht agus ar an taighde ar siúl i gcomhthráth le himeachtaí dá shamhail i 320 cathair ar fud na hEorpa. Thaispeáin na céadta taighdeoir ó eagraíochtaí i gceantar na Gaillimhe a gcuid saothair i réimsí na hEolaíochta Mara, an Aerthormáin agus na Réalteolaíochta ag an ócáid, Sea2Sky.

Thug Coimisinéir na hEorpa um Thaighde, Nuálaíocht agus Eolaíocht, Máire Geoghegan-Quinn, cuairt ar an imeacht tar éis di a bheith i bhForas na Mara in Órán Mór ní ba luaithe an lá sin. I measc na nithe mara a bhí ar taispeáint bhí an comharmhisean VENTuRE chuig Droim an Atlantaigh Láir ar na mallaibh, an Fheithicil Chianoibrithe (ROV), Holland 1, baoi aimsire na linne seo agus taispeántaí d'obair Fhoras na Mara i dtaobh léarscáiliú ghrinneall na farraige, oibríochtaí árthaí taighde, monatóireachta ar bhlás algach díobhálach ón spás, athrú aeráide agus rianú siorcanna in uiscí na hÉireann.

Dúirt an Coimisinéir Geoghegan-Quinn agus í ag trácht ar Sea2Sky, "Tionscadal spreagúil uile-Eorpach í Oíche na dTaighdeoirí a bhfuil mar aidhm aige an t-aos óg a mhealladh chuig draíocht an taighde agus na heolaíochta, agus tá bród orm go bhfuil an Coimisiún Eorpach ag tacú le hOíche na dTaighdeoirí i 320 cathair ar fud na hEorpa i mbliana. Tá na freagraí ar chuid mhór de na mórdhúshláin atá romhainn san Eoraip le fáil i réimsí an taighde agus na heolaíochta, lena n-áirítear athrú aeráide, an gá le bia slán inbhuanaithe agus riachtanais ár ndaonra atá ag dul in aois. Teastaíonn milliún taighdeoir nua uainn san Eoraip má táimid chun na dúshláin seo a shárú. Tá súil agam go mbeidh Oíche na dTaighdeoirí, Sea2Sky, de thoradh beocht a thabhairt don eolaíocht agus don taighde, ina lámh chúnta d'fhonn aos óg na Gaillimhe a spreagadh le machnamh a dhéanamh ar ghairm thaighde nó eolaíochta."

Rinne na cuairteoirí ar Leisureland comhrá le heolaithe faoina gcuid taighde, ghlac siad páirt i dturgnaimh, agus bhreathnaigh siad ar thaispeántaí agus ar ionsamhaltaí. Bhí taispeántais eile ar siúl i gcomhthráth in Atlantaquaria na Gaillimhe i rith na hócáide. Cuireadh fáilte roimh scoileanna teacht chuig an ócáid ní ba luaithe sa lá.

Dúirt an príomheagraí, an Dr Andrew Shearer as OÉ Gaillimh, "Tá cáil na hÉireann mar lárionad na heolaíochta, na fionnachtana agus na nuálaíochta ag dul i méid timpeall na cruinne. B'iontach é an slua mór a fheiceáil le haghaidh chéad iarraidh na hÉireann san Oíche um Thaighdeoirí na hEorpa. Bíonn daoine sa tóir ar an eolas i gcónaí agus is léir go bhfuil an-dúil san eolaíocht sna scoileanna agus i measc an phobail i gcoitinne, agus tá sé sin ar cheann de na cúiseanna gur éirigh lenár n-imeacht."

Thug an lucht eagraithe buíochas freisin don fhoireann de 75 oibrí deonach a d'oibrigh gan staonadh i rith an lae agus na hoíche, agus roimh an imeacht go deimhin.

"Thug Sea2Sky deis iontach d'eolaithe ó roinnt mhaith disciplíní agus eagraíochtaí mórthimpeall na Gaillimhe casadh ar an bpobal mór agus a gcuid saothair a mhíniú dóibh i dtimpeallacht lách gan strus," arsa an Dr Peter Heffernan, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Fhoras na Mara. "Níl amhras ar bith orm gur fhoghlaim pobal na Gaillimhe cuid mhór faoin eolaíocht úrnua atá ar bun mórthimpeall orthu gach lá agus go bhfuair siad blas den sceitimíní agus de dhíograis na dtaighdeoirí óga a ghlac páirt san ócáid."

Fuarthas maoiniú le haghaidh Sea2Sky faoi Chlár Marie Curie de chuid an Aontais Eorpaigh agus faoi chlár Fhorfás, Discover Science & Engineering.