Foras na Mara

Aigéan Comhroinnte Amháin, Todhchaí Comhroinnte Amháin

One Shared Ocean, One Shared Future

22 Iúil 2020:Tá comhoibriú agus taighde eolaíoch níos tábhachtaí anois ná riamh agus muid ag obair le chéile chun ár “Aigéan Comhroinnte Amháin, Todhchaí Comhroinnte Amháin” a thuiscint agus a chosaint. Díríonn ábhar Aigéin Foghlama na seachtaine seo, an ceann deireanach sa tsraith 10 seachtaine ó Foras na Mara, ar chomhpháirtíochtaí idir eolaíocht mhara, tionscal agus oideachas agus ar an gcaoi a neartaíonn na comhoibrithe seo ár gcuspóir chun todhchaí sláintiúil agus inbhuanaithe ár n-aigéin a chinntiú.

Dúirt an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara Dara Calleary, “Mar náisiún oileáin, tá caidreamh speisialta ag Éirinn leis na farraigí agus na haigéin. Braithfidh todhchaí Earnáil Bia Mara na hÉireann agus pobail chósta ar bhainistíocht inbhuanaithe na hacmhainne luachmhara seo. Mhéadaigh plean mara comhtháite na hÉireann atá ann cheana féin a d’fhorbair cur chuige tras-Rialtais, i gcomhpháirtíocht leis an tionscal, an fócas ar luach ár ngeilleagair mhara. Faoin gClár nua Rialtais - Ár dTodhchaí Roinnte, forbróimid plean nua comharba inbhuanaithe a dhíreoidh ar mhóiminteam a choinneáil agus ár n-acmhainní mara a chosaint ag an am céanna. Cuid dhílis dár ngeilleagar aigéin is ea bia mara agus tá an Clár Rialtais tiomanta do chuspóirí inbhuanaitheachta an Chomhbheartais Iascaigh a chur chun cinn. Trí chuótaí a shocrú de réir phrionsabail an Toradh Uasta Inbhuanaithe agus forbairtí ar mhodhanna iascaireachta a chur chun cinn, oibreoimid chun todhchaí inbhuanaithe a chinntiú d’earnáil na hiascaireachta, agus do na pobail chósta atá ag brath uirthi. Oibreoimid freisin chun an earnáil dobharshaothraithe a fhorbairt ar bhealach inbhuanaithe lena n-áirítear dobharshaothrú sliogéisc ag úsáid speicis dhúchasacha. Aithníonn an Rialtas freisin an poitéinseal ollmhór atá le tairiscint ag an aigéan chun dul i ngleic leis an athrú aeráide agus an gá le tuilleadh taighde eolaíoch chun an acmhainn seo a thuiscint agus a fhorbairt”.

Tá an comhoibriú ar cheann de chroíluachanna obair Foras na Mara agus tá sé mar bhonn agus taca le gach a ndéanann sí, ar fud réimsí seirbhíse uile na heagraíochta. Cuimsíonn an obair leathan agus éagsúil seo grinneall na farraige a mhapáil, tacaíocht bheartais agus comhairle eolaíoch a sholáthar don earnáil mhuirí, tabhairt faoi sheirbhísí monatóireachta sábháilteachta bia mara, oibriú lenár ngeallsealbhóirí agus maoiniú a dhéanamh ar thionscadail taighde mara i gcomhar le hinstitiúidí ardoideachais. Bíonn Foras na Mara i gceannas agus rannpháirteach i go leor tionscadal eolaíochta náisiúnta agus idirnáisiúnta atá ailínithe go straitéiseach lenár seirbhísí eolaíochta a fheabhsú.

 “Tá sé ríthábhachtach go mbeadh cultúr cumarsáide oscailte agus meon comhoibritheach socraithe leis an rialtas, leis an tionscal agus le heagraíochtaí eile in Éirinn, chun fócas a choinneáil ar réimsí bearna eolais agus riachtanais nua taighde a ligfidh dúinn ár n-acmhainn aigéin a úsáid agus a chosaint go hinbhuanaithe.,” a dúirt an Dr Paul Connolly, POF Foras na Mara. “Tá obair ar an stáitse idirnáisiúnta an-tábhachtach freisin agus tá sé ríthábhachtach chun cláir thaighde a fhorbairt a dhoimhníonn ár dtuiscint ar an aigéan agus a thuar conas a d’fhéadfadh sé athrú agus tionchar a imirt ar náisiún ár n-oileán."

 Tá maoiniú taighde lárnach i ngníomhaíochtaí Foras na Mara. Spreagtha go páirteach ag uaillmhian Apollo 11 fear a chur ar an ngealach, tá sé mar aidhm ag Misin taighde agus nuálaíochta na hEorpa réitigh a sholáthar ar na dúshláin is mó atá os comhair ár domhain. Sna 10 mbliana atá romhainn, tá an AE tiomanta taighde a mhaoiniú a thabharfaidh aghaidh ar dhúshláin mhóra shochaíocha trí thionscnamh trom, réamhbhreathnaitheach ar a dtugtar Misin ‘Horizon’ na hEorpa.

 Díríonn Mission Ocean ar shláinte ár n-aigéan, ár bhfarraigí, ár n-aibhneacha agus ár lochanna a athbhunú agus ar an acmhainn is luachmhaire dár bpláinéid a cheiliúradh. Is é aidhm Mission Ocean ná go mbeimid dírithe faoi 2030 ar uiscí mara agus fionnuisce a ghlanadh, éiceachórais agus gnáthóga díghrádaithe a athbhunú, an geilleagar gorm a dhícharbónú d’fhonn leas inbhuanaithe a bhaint as na ‘hearraí agus seirbhísí’ riachtanacha atá ag ár n-aigéan, farraigí, aibhneacha agus soláthraíonn lochanna.

 “Is í an aigéan an acmhainn nádúrtha is mó atá againn. Soláthraíonn sé an ocsaigin a análaimid dúinn, soláthraíonn sé bia dúinn, bíonn tionchar aige ar ár n-aimsir agus ar ár n-aeráid, cuireann sé lenár ngeilleagar, cothaíonn sé ár bpobail chósta agus cuireann sé ár bhfolláine iomlán chun cinn. Tá tuiscint ar ár n-aigéan agus an chomhairle eolaíoch a sholáthar lena húsáid inbhuanaithe lárnach d’obair Foras na Mara agus tá siad ríthábhachtach dár dtodhchaí, ”a dúirt an Dr Connolly.

 Gné thábhachtach chun sláinte ár n-aigéin a chinntiú agus chun ár dtodhchaí roinnte a chaomhnú, is ea an ról is féidir le gach saoránach a ghlacadh chun glacadh le tábhacht na farraige inár saol laethúil. Cuidíonn gníomhaíochtaí for-rochtana mar fheachtas ar líne Aigéin na Foghlama, agus imeachtaí mar SeaFest (an fhéile mhuirí is mó in Éirinn), Our Ocean Wealth Summit, agus daoine eile le Foras na Mara feasacht a chruthú agus líonraí láidre a chothú le heagraíochtaí agus le saoránaigh in Éirinn agus timpeall an domhain.

 Tá sé thar a bheith tábhachtach teagmháil a dhéanamh lenár n-óige (eolaithe agus abhcóidí ár n-aigéin amach anseo) ionas go dtuigeann siad agus go nglactar leo cé chomh ríthábhachtach agus atá an cuan don tsochaí. Bíonn an clár Explorers Education, atá á mhaoiniú ag Foras na Mara, i dteagmháil leis na mílte leanbh bunscoile, múinteoirí agus an líonra oideachais gach bliain, ag cruthú ceannairí mara agus seaimpíní aigéin timpeall na tíre. Go hidirnáisiúnta tacaíonn Foras na Mara le Clár Ambasadóir Óige Uile an Aigéin Atlantaigh, faoi stiúir DG Research and Innovation, agus an chéad scoil ambasadóir óige á reáchtáil ag Foras na Mara i nGaillimh.

 Ó bunaíodh í i 1991, tá comhpháirtíochtaí láidre tógtha ag Foras na Mara le hinstitiúidí acadúla trí eolaithe a óstáil a oibríonn i dteannta a foirne eolaíochta agus teicniúla. Soláthraíonn sé seo oiliúint riachtanach, éascaíonn sé comhoibriú agus méadaíonn sé an acmhainn taighde agus an t-eolas san Institiúid. Éascaítear go leor de na comhoibrithe seo trí shuirbhéanna ar bord dhá árthach taighde na hInstitiúide, RV Celtic Explorer agus RV Celtic Voyager.

 Bealach tábhachtach eile is ea clár Comhaltachta Cullen, a sholáthraíonn comhaltachtaí d’iarchéimithe chun obair ar thionscadail thar go leor réimsí de ghníomhaíocht taighde na hInstitiúide, chun comhpháirtíochtaí a chothú agus torthaí taighde nua a bhaint amach.

 Díríonn ábhar Aigéin Foghlama na seachtaine seo ar go leor comhoibrithe agus comhpháirtíochtaí lárnacha lena mbaineann an Institiúid agus leagann sé béim ar roinnt príomhthionscadal a dhéanann comhpháirtithe.

 Beidh ócáid ​​bheo an-speisialta ann freisin Déardaoin 23 Iúil, agallamh eisiach Éireannach le Kathy Sullivan. Is í an chéad duine riamh a fuair taithí ar thaisteal go spás domhain agus go domhain na farraige agus cuirfidh an craoltóir Pat Kenny agallamh uirthi don ócáid ​​‘Taiscéalaíocht Urghnách: Ón Spás go Urlár na Farraige’.

 Cheana féin sna leabhair staire mar an chéad bhean Meiriceánach a shiúil sa spás i 1984, fuair Kathy í féin ag déanamh staire arís díreach an mhí seo caite nuair a bhí sí ar an gcéad bhean a shroich Challenger Deep, an áit is doimhne san fharraige. Tagann an dá mhisean, codarsnachtaí iomlána in intinn a lán daoine, do Sullivan, ó mhian simplí amháin: an domhan timpeall uirthi a thuiscint a oiread agus is féidir.

 Mar atá feicthe againn le naoi seachtaine anuas d’Aigéin Foghlama, tá an cineál seo paisean don fhoghlaim agus don nuálaíocht lárnach d’obair na ndaoine sin a chuireann eolaíocht mhara, taiscéalaíocht agus oideachas chun cinn. Bhreathnaigh an tsraith ar ábhair lena n-áirítear aeráid farraige atá ag athrú, bia ónár n-aigéan, nuálaíocht do thodhchaí inbhuanaithe, bithéagsúlacht mhuirí agus go leor eile. Ag croílár na hoibre seo go léir tá comhoibriú agus comhpháirtíocht, chun a chinntiú go mbíonn an fócas i gcónaí ar aigéan roinnte amháin, todhchaí roinnte amháin.

 Tá topaic na seachtaine seo mar chuid d’Aigéin na Foghlama, sraith 10 seachtaine ina ndéanann Foras na Mara agus a comhpháirtithe ceiliúradh ar aigéan roinnte an domhain agus an nasc atá againn leis an bhfarraige, ag roinnt nuachta agus ag tairiscint gníomhaíochtaí ar líne, físeáin agus acmhainní in-íoslódáilte ar ábhar muirí nua an ceann seachtain.

 Cuireann Aigéin na Foghlama físeáin, gníomhaíochtaí idirghníomhacha agus acmhainní in-íoslódáilte ar One Shared Ocean, One Shared Future. Chun na hacmhainní seo a fheiceáil, tabhair cuairt ar.

 Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar Aigéin Foghlama, tabhair cuairt ar www.marine.ie agus lean Foras na Mara ar Facebook, Instagram agus Twitter.

 

CRÍOCH

 

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, téigh i dteagmháil le:

Sheila Byrnes e. sheila [dot] byrnes [at] marine [dot] ie teil. +353 (0)87 225 0871

Sinéad Coyne e. sinead [dot] coyne [at] marine [dot] ie teil. +353 (0)87 947 7090

 

Nótaí d’eagarthóir

Is féidir leat tiúnadh isteach i sruth beo Kathy Sullivan in Conversation ar chainéil meán sóisialta Foras na Mara (Facebook, Twitter agus YouTube) Déardaoin, 23 Iúil 2:00 in GMT / 9:00 am EDT.

  1. Tá comhoibriú agus nuálaíocht oscailte ríthábhachtach - anois níos mó ná riamh - agus muid ag obair le chéile chun ár n-Aigéan Comhroinnte Amháin, Todhchaí Comhroinnte Amháin a chosaint. Faigh tuilleadh eolais i #OceansOfLearning na seachtaine seo.
  2. Tú féin a thumadh i bhfíseáin, i ngníomhaíochtaí agus in acmhainní in-íoslódáilte ar ábhar #OceansOfLearning na seachtaine seo - One Shared Ocean, One Shared Future. Tá siad uile ar fáil ar ár suíomh Gréasáin.
  3. Le chéile is féidir linn ár n-éiceachórais a chosaint agus comhthuiscint ar an aigéan a spreagadh. Faigh tuilleadh eolais trí shúile na chéad ghlúine eile san fhíseán seo de chuid Foras na Mara.
  4. Le chéile is féidir linn ár n-éiceachórais a chosaint agus comhthuiscint ar an aigéan a spreagadh. Faigh tuilleadh eolais trí shúile na chéad ghlúine eile san fhíseán seo de chuid Foras na Mara.