Foras na Mara

Síníonn Éire agus an Ríocht Aontaithe Comhaontú maidir le Forbairt, Nuálaíocht agus Taighde Mara

Shínigh an Dr Peter Heffernan, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Foras na Mara, agus an tOll. Ian Wright, Leas-Stiúrthóir, Eolaíocht agus Teicneolaíocht, an Lárionad Náisiúnta Aigéaneolaíochta (an Ríocht Aontaithe) (NOC/National Oceanography Centre), Meabhrán Tuisceana inniu an 24 Aibreán, i láthair an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Simon Coveney, T.D., chun comhoibriú níos dlúithe agus comhghníomhaíochtaí a chothú idir Éire agus an Ríocht Aontaithe maidir le forbairt, nuálaíocht agus taighde mara. 
 
Is straitéiseach é an comhoibriú a bheartaítear ina léireofar réimsí leasa choitinn, mar shampla: léarscáiliú hidreagrafaíochta, grinnill agus gnáthóige den Atlantach; forbairt ar réadlanna aigéin de phointe fosaithe; forbairt braiteoirí agus ardáin lena mbaineann; agus aistriú eolais agus comhairle faoi bheartais.

Chuir an tAire Coveney fáilte roimh an Meabhrán Tuisceana agus luaigh sé dearcadh an rialtais an athuair gur príomhspreagthóirí na forbartha geilleagraí agus an téarnaimh gheilleagraigh iad an taighde agus an nuálaíocht, mar a leagtar amach sa doiciméad comhairliúcháin náisiúnta: Saibhreas Ár nAigéin – I dTreo Plean Comhtháite Muirí d’Éirinn (www.ouroceanwealth.ie) agus sa Chleachtadh Náisiúnta um Beartú Tosaíochtaí Taighde.

“Cuirfear na tosaíochtaí a mbeifear sa tóir orthu sa Phlean Comhtháite Muirí d’Éirinn san áireamh sa Phlean Gníomhaíochta (2014-2020) do Straitéis an Aontais Eorpaigh don Atlantach (EUSA). Thabharfaí treoir dó seo tríd an Straitéis Eoraip 2020 maidir le fás cliste inbhuanaithe cuimsitheach agus tríd an mBeartas Comhtháite Muirí don Aontas Eorpach leis an ‘bhFás Gorm’ a chothú,” a dúirt an tAire Coveney.

Dhearbhaigh an Dr Heffernan, “Mar gheall ar Chistí Thaighde na hEorpa (Horizon 2020) agus Beartais Chomhtháthaithe, don tréimhse idir 2014 agus 2020, agus comhchuspóirí nasctha le cuspóir an fháis chliste den Straitéis Eoraip 2020, tuaraimid go mbeidh níos mó béime ar a thábhachtaí atá taighde comhoibríoch ar fud na hEorpa.

“Le go mbeifear in ann teacht ar an gcómhaoiniú an-iomaíoch seo, beidh sé ríthábhachtach go gcruthófar comhpháirtíochtaí tréana idir na príomhfhorais taighde Eorpacha agus SMEnna eolasbhunaithe. Tá Foras na Mara agus an Lárionad Náisiúnta Aigéaneolaíochta suite go maith ó thaobh na heolaíochta agus na tíreolaíochta de chun leas a bhaint as na deiseanna maoinithe seo i dtéarmaí mhaoiniú Horizon 2020, tríd an bhfócas ar an sármhaitheas sa taighde agus sa nuálaíocht agus trí dhíriú ar infheistíochtaí chun dul i ngleic le dúshláin shochaíocha agus chun iomaíochas in earnáil na tionsclaíochta a chothú.”

Dúirt an tOllamh Wright: “Tá an Lárionad Náisiúnta Aigéaneolaíochta tiomanta do chruthú comhpháirtíochtaí idirnáisiúnta leasa choitinn agus táimid ag tnúth go mór le cur lenár saothar comhoibríoch le Foras na Mara atá láidir cheana féin.”

Chomhoibrigh Foras na Mara agus an Lárionad Náisiúnta Aigéaneolaíochta cheana féin, i gcomhar le National Geographic TV, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann agus Ollscoil Southampton i Suirbhé VenTURE 2011 inar thángthas ar réimse craois nua hidriteirmigh feadh Dhroim an Atlantaigh Láir. Beidh sé seo faoi chaibidil i léacht speisialta Acadamh Ríoga na hÉireann dar teideal ‘Alien World: New discoveries of exotic life forms & volcanic metal chimneys in the deep ocean’ a bheidh ar siúl an tráthnóna seo, an 24 Aibreán (www.ria.ie/events/events-listing/marine-institute-ria-lecture.aspx).

An Deireadh

Le tuilleadh eolais a fháil déan teagmháil leis an duine seo a leanas:
Lisa Fitzpatrick, Bainisteoir Cumarsáide, Foras na Mara: lisa [dot] fitzpatrick [at] marine [dot] ie, Fón póca: 00-353-87-2250871

Mike Douglas, Ceann Cumarsáide, an Lárionad Náisiúnta Aigéaneolaíochta: mike [dot] douglas [at] noc [dot] ac [dot] uk.

Nótaí:
Is é Foras na Mara gníomhaireacht náisiúnta na hÉireann um thaighde, teicneolaíocht, forbairt agus nuálaíocht mhara (www.marine.ie). Soláthraí seirbhíse taighde (e.g. measúnú agus comhairle iascaigh, deimhniú agus monatóireacht ar an muirthimpeallacht) é Foras na Mara, a bhfuil ionaid acu i nGaillimh, i mBaile Uí Fhiacháin agus i mBaile Átha Cliath. Ina theannta sin, is gníomhaí taighde é agus maoinitheoir taighde. Tá páirt mhór aige freisin i dtionscadail taighde mara náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Tugtar faoi thaighde aigéin comhtháite agus faoi fhorbairt teicneolaíochta sa Lárionad Náisiúnta Aigéaneolaíochta (http://noc.ac.uk) ón gcósta go dtí an t-aigéan domhain. Soláthraíonn sé ábaltacht fhadtéarmach eolaíocht mhara, lena n-áirítear: mór-áiseanna; breathnú, léarscáiliú agus suirbhéanna marthanacha aigéin; bainistíocht sonraí; agus comhairle eolaíochta. Tá an NOC faoi lánúinéireacht an Natural Environment Research Council (NERC) agus tá gníomhaíocht faoi bhainistíocht NERC ag iar-Shaotharlann Aigéaneolaíochta Proudman i Learpholl agus ag an Lárionad Náisiúnta Aigéaneolaíochta in Southampton san áireamh ann. Is é seo príomhfhoras na Ríochta Aontaithe le haghaidh eolaíocht leibhéal na mara, taighde cósta agus taighde domhainfharraige agus forbairt teicneolaíochta.