Foras na Mara

Ceapann SeaFest 2017 101,000 cuairteoir

Ceapann SeaFest 2017 101,000 cuairteoir. Andrew Downes, XPOSUREMealladh 101,113 cuairteoir chuig Calafort na Gaillimhe d'fhéile mhuirí náisiúnta na hÉireann SeaFest i rith na himeachta trí lá, rud a ghin €6.3 milliún don chathair.

Léirítear fás iontach faoi 68% sa tinreamh le hais na bliana roimhe sin sna figiúirí nua-eisithe. Chonacthas 60,000 cuairteoir ag freastal ar fhéile SeaFest istigh i nGaillimh anuraidh, agus chonacthas 10,000 cuairteoir dá céad bhliain thiar sa bhliain 2015.

Dúirt An Dr. John Killeen, Cathaoirleach Fhoras na Mara, "Tá Cruinniú Mullaigh Saibhreas ár nAigéin agus SeaFest 2017 tar éis ár n-ionchais dóibh a shárú i dtéarmaí tinrimh agus freisin do spreagadh na feasachta i measc an phobail i leith na n-acmhainní muirí ábhalmhóra a fheictear go flúirseach timpeall oileán na hÉireann. Táimid ag tosú anois mar thír ag éirí níos feasaí faoin saibhreas féideartha a d'fhéadfá a bhaint dár bhfarraigí. Tugtar ardán le SeaFest chun dlúthpháirtíocht an phobail a fháil i leith tábhacht ár bhfarraigí agus rannchur dár ngeilleagar áitiúil agus náisiúnta".

De réir na bhfigiúirí a d'eisigh SEMRU ag Cruinniú Mullaigh Shaibhreas ár nAigéin, a reáchtáladh mar chuid de SeaFest Dé hAoine 30 Meitheamh, tá 'geilleagar gorm' ag feidhmiú níos fearr ná an geilleagar i gcoitinne. Tásctar leis na figiúirí gurbh ionann luach eacnamaíoch díreach gheilleagar aigéin na hÉireann agus €1.8 billiún nó tuairim 0.9% den olltáirge intíre (GDP) sa bhliain 2016, ar mhéadú faoi 20% ar leibhéil na bliana 2014.

Gineadh €6.3 milliún ag an leibhéal áitiúil le SeaFest 2017 in ioncam díreach do thionscal turasóireachta na cathrach. Bhain an chóiríocht, na bialanna agus gnólachtaí eile ar fud na Gaillimhe tairbhe as an mórphlódú daoine isteach ar Chalafort na Gaillimhe thar an deireadh seachtaine.

Dúirt Méara Chomhairle Cathrach na Gaillimhe Pearce Flannery, "D'éirigh thar cionn le SeaFest, agus léirítear in athuair cumas dosháraithe na Gaillimhe chun imeachtaí muirí náisiúnta agus idirnáisiúnta a óstáil. Tá cumas millteach mór i nGaillimh chun éirí mar ionad forásach sa saol mara, ós rud é go bhfaightear Foras na Mara agus Institiúid Uí Riain ag OÉ Gaillimh inti, agus gur cuan nádúrtha arb acmhainn iontach don chathair é".

Ag labhairt dó faoin rath a bhain SeaFest amach, dúirt an Dr. Peter Heffernan: "Níorbh fhéidir an fhéile seo a reáchtáil gan tacaíocht ollmhór ó réimse leathan gníomhaireachtaí áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta a tháinig le chéile chun an imeacht seo ar scála mór a phleanáil agus a stiúradh. D'fheidhmigh na saorálaithe dár bhféile ról tábhachtach freisin chun SeaFest 2017 a chur sna hannála".Ceapann SeaFest 2017 101,000 cuairteoir. Andrew Downes, XPOSURE

Athraíodh Calafort na Gaillimhe ón mbonn aníos le bheith ina 'shaol farraige' idirghníomhach ar feadh thrí lá na féile, agus bhí raidhse gníomhaíochtaí agus siamsaíochta do gach aoisghrúpa ar siúl gan staonadh cois cuain. Bhí na himeachtaí a tharla le linn SeaFest saor in aisce go léir do lucht na féile. Bhain na sluaite spraoi as léiriúcháin iontacha agus cleasghleacaíocht aerga dhochreidte i gcroílár an chalafoirt ó churaidh na mBan san Aerchlár Kristen Smoyer agus ó Beau Weston na Nua-Shéalainne. Cuireadh seoltóireacht agus cadhcáil shaor in aisce ar fáil, agus thairg Cumann Seoltóireachta na hÉireann rochtain mhíchumasaithe freisin do mhairnéalaigh ionchasacha thar an deireadh seachtaine. Bhí turais oscailte ar fáil ar roinnt soithí sa chalafort a bhí lán le longa lenar áiríodh an long ard The Phoenix, soitheach cabhlaigh na hÉireann an LÉ Ciara, Granuaile le Coimisinéirí Soilse na hÉireann agus soitheach taighde Fhoras na Mara an RV Celtic Explorer.

Bhí an taispeántas ollmhór le hÓglaigh na hÉireann coitianta i measc na hóige agus na mbreac-óg. Chonacthas léiriúcháin bheo den chócaireacht agus den mhangaireacht éisc i Seafood Experience le BIM agus le Bord Bia, chomh maith le taispeántais idirghníomhacha de speicis bheo éisc agus sliogéisc. Thug na fiontraithe muirí atá lonnaithe in Iarthar na hÉireann a gcuid scéalta san Ollphuball LookWest.ie. Bhí ceardlanna ealaíne agus ceardaíochta ann do leanaí cruthaitheacha sa Chrios Leanaí saintiomanta, agus bhí seisiúin scéalaíochta ann dóibh, péinteáil aghaidhe agus suiteálacha ealaíne mara. Chuir siamsaíocht fhiáin fharraige idir fhoghlaithe mara lena gclaímhte agus fhathaigh is puipéid de théama na mara le hatmaisféar bríomhar an aonaigh ann freisin. Síneadh SeaFest 2017 chuig an gCeathrú Laidineach freisin, chuig Bóthar na Trá agus Cuan an Roisín, agus an tAtlantach Fiáin - áiléar Eolaíocht na Mara ag Músaem Cathrach na Gaillimhe, agus taispeántas den taiscéalaí polach Roald Amundsen ag OÉ Gaillimh, a bhí mar chuid den fhéile freisin.

Fillfidh SeaFest chun na Gaillimhe idir 29 Meitheamh agus 1 Iúil sa bhliain 2018.