Marine Institute

Sláinte Éisc mar Bhunchloch Dhobharshaothrú na hÉireann

Sheol an tUasal Simon Coveney, T.D., an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara lámhleabhar cuimsitheach le gairid (Dé Céadaoin, an 23 Samhain) faoi shláinte éisc le haghaidh thionscal feirmeoireachta bradán agus breac na hÉireann ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara.

Tá faisnéis phraiticiúil mhionsonraithe sa lámhleabhar ar a dtugtar The Farmed Salmonid Health Handbook faoi gach gné de chúram stoc éisc, lena n-áirítear saincheisteanna tréidliachta, cosaint an chomhshaoil, beathú agus cothú, cóireálacha agus reachtaíocht reatha. Chuir saineolaithe ó roinnt feirmeacha tráchtála éisc, ó eagraíochtaí príobháideacha agus ó eagraíochtaí Rialtais a bhfuil baint acu leis an tionscal dobharshaothraithe an Lámhleabhar i dtoll a chéile; ina measc siúd bhí siad seo a leanas: Dobharshaothrú IFA; Foras na Mara; Vet Aqua International; Global Trust Certification; agus an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara. Tugadh tacaíocht d’fhorbairt an Lámhleabhair faoin tionscadal, AquaPlan, arna ghabháil de láimh faoin straitéis, Casadh na Taoide, le cúnamh Fhoras na Mara.

“Is gné ríthábhachtach é an lámhleabhar seo de phlean náisiúnta a bhfuil mar aidhm aige tacú le cruthú réigiúnach post agus le fás geilleagrach, agus iad a mhéadú, i gceann dár n-earnálacha bunaithe um tháirgeadh bia uiscigh,” arsa an tAire Coveney. “Amhail tionscal ar bith a bhfuil baint aige le riar ainmhithe, tá sláinte agus leas an stoic ríthábhachtach má táthar le bheith rathúil.”

Sa bhliain 2000, chuir Foras na Mara bun faoin nGrúpa Comhairleach um Shláinte Éisc na hÉireann agus rinne siad cathaoirleacht orthu. Chuir siad tús le ceapadh Cóid Chleachtais do Shláinte Éisc Eite in Éirinn in 2005. Tugadh breac-chuntas sa Chód seo ar na prionsabail ar chomhaontaigh an tionscal feidhmiú dá réir d’fhonn an stádas sláinte ab fhearr agus ab fhéidir a ghnóthú dá chuid éisc.

A bhuíochas le cúnamh an tionscadail, AquaPlan, rinneadh forbairt ar cháipéis tionlacain ar a dtugtar The Farmed Salmonid Health Handbook anois.
“Tá faisnéis phraiticiúil mhionsonraithe sa Lámhleabhar seo faoi gach gné de bhainistíocht sláinte le linn éisc a thógáil,” arsa an Dr Peter Heffernan ó Fhoras na Mara. “Cuirfear ar fáil é amhail fillteán A4 agus déanfar athbhreithniú air gach bliain d’fhonn coinneáil suas leis na forbairtí is deireanaí. Tá súil againn go gcuideoidh sé le táirgeoirí chun creatlach fhónta a bhunú le sláinte agus leas ainmhithe a chosaint ar a bhfeirmeacha, agus táimid dóchasach go mbeidh sé ina spreagadh le haghaidh oiliúna freisin.”

De réir an Lámhleabhair, tá Plean Sláinte Tréidliachta scríofa, nach mór a chur i bhfeidhm i gcomhair gach feirme, ina chuid bhunriachtanach den phlean iomlán i dtaca le sláinte éisc. Ba cheart an cháipéis seo a chruthú i gcomhairle leis an tréidlia ceaptha éisc i ngach feirm agus ba cheart í a nuashonrú uair amháin sa bhliain ar a laghad.

“Is fíorthábhachtach é dea-fhearachas má táthar chun éisc shláintiúla a tháirgeadh,” arsa Richie Flynn, Rúnaí Feidhmiúcháin Dhobharshaothrú IFA, a dhéanann ionadaíocht thar ceann fheirmeoirí éisc agus sliogéisc na hÉireann. “Leagtar amach, go praiticiúil agus go simplí, sa Lámhleabhar seo na prionsabail is fearr chun éisc fionnuisce agus mhara a láimhseáil, a bheathú agus a fhás agus beidh sé mar bhunchloch an phlean náisiúnta do shláinte éisc arna chomhaontú idir an tionscal agus na húdaráis inniúla.”

Féadfar cóipeanna den Lámhleabhar The Farmed Salmonid Health Handbook a íoslódáil ó shuíomh gréasáin Dhobharshaothrú IFA ag http://www.ifa.ie/.

An Deireadh

Le tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil leis an duine seo a leanas: An Dr John Joyce – Bainisteoir Cumarsáide,
Foras na Mara. 
Guthán: 087 2250871                                                                             

Nótaí don Eagarthóir

The Farmed Salmonid Health Handbook – cúlra comair

Tá straitéisí cuimsitheacha dea-bhunaithe i mórán tíortha a neartaíonn agus a fheabhsaíonn an cumas bainistíochta ar shláinte ainmhithe uisceacha, ar nós an Phlean Náisiúnta Straitéisigh do Shláinte Ainmhithe Uisceacha san Astráil, Chód Dea-Chleachtais na hAlban, etc. Táthar den tuairim anois gur tosaíocht é AquaPlan Éireannach a fhorbairt ar mhaithe le táirgeadh, le hinbhuanaitheacht agus le borradh na hearnála éisc eite a mhéadú. Tionscadal é AquaPlan atá dírithe ar bheartais. Tá sé mar aidhm aige an cumas bainistíochta ar shláinte éisc eite san earnáil dobharshaothraithe a neartú agus a fheabhsú. Tacóidh AquaPlan le forbairt an lámhleabhair, The Farmed Salmonid Health Handbook, faoi threoir an tionscail, mar cheann dá thosaíochtaí.

Sa bhliain 2000, chuir Foras na Mara bun faoin nGrúpa Comhairleach um Shláinte Éisc na hÉireann agus rinne siad cathaoirleacht orthu. Chuir an grúpa seo tús le ceapadh Cóid Chleachtais do Shláinte Éisc Eite in Éirinn in 2005. Tugadh breac-chuntas sa Chód seo ar na prionsabail ar chomhaontaigh an tionscal feidhmiú dá réir d’fhonn an stádas sláinte ab fhearr agus ab fhéidir a ghnóthú dá chuid éisc. A bhuíochas le cúnamh an tionscadail, AquaPlan, rinneadh forbairt ar cháipéis tionlacain ar a dtugtar The Farmed Salmonid Health Handbook anois. Tá faisnéis phraiticiúil mhionsonraithe sa Lámhleabhar faoi gach gné de bhainistíocht sláinte le linn éisc a thógáil. Cuirtear an Lámhleabhar ar fáil amhail fillteán A4 agus déantar athbhreithniú air gach bliain d’fhonn an cháipéis a choinneáil suas leis na forbairtí is deireanaí.

Tugadh tacaíocht d’fhorbairt an Lámhleabhair faoin tionscadal, AquaPlan, arna ghabháil de láimh faoin straitéis, Casadh na Taoide, le cúnamh Fhoras na Mara agus Fhochlár Taighde Mara an Phlean Forbartha Náisiúnta 2007-2013, arna chómhaoiniú faoi Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa.