Foras na Mara

An Straitéis Náisiúnta um Thaighde & Nuálaíocht Mara 2021 Seolta

An Straitéis Náisiúnta um Thaighde & Nuálaíocht Mara 2021 SeoltaBa é an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara agus cathaoirleach an Ghrúpa Comhordaithe Mara Idir-Rannaigh, Michael Creed, T.D. a sheol an Straitéis Náisiúnta um Thaighde & Nuálaíocht Mara ag Cruinniú Mullaigh Shaibhreas ár nAigéin ag OÉ Gaillimh. Thug an tAire Creed faoi deara gur sainaithníodh i bPlean Comhtháite Mara na hÉireann, 'Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin', an t-éileamh do chlár straitéiseach um thaighde mara chun comhoibriú trasghníomhaireachta a chur chun cinn.

Agus é ag fáiltiú roimh an Straitéis, dúirt an tAire Creed "gur thacaigh an Rialtas leis an Ráiteas Straitéise seo mar chreatlach chun cúnamh leis na haonáin úd den rialtas a ghlacann rannpháirt i gcistiú an taighde agus na nuálaíochta a bhaineann leis an muir, agus táim ag súil le nuashonruithe a fháil faoina forfheidhmiú".

Clúdaítear sa straitéis an tréimhse idir 2017 agus 2021, agus ba é Foras na Mara a d'ullmhaigh í thar ceann an Ghrúpa Comhordaithe Mara. Tacaítear sa straitéis freisin le forfheidhmiú Innovation 2020, Straitéis Taighde agus Nuálaíochta náisiúnta na hÉireann, ina sainaithnítear an Mhuir mar cheann d'ocht limistéar sainairde don fhorás sóisialta agus don gheilleagar. Dúirt an Dr. Peter Heffernan, CEO Fhoras na Mara "Tagann an straitéis nua seo sna sála ar Sea Change, an straitéis dheireanach mhara náisiúnta a foilsíodh thiar sa bhliain 2007, agus cuideoidh sí chun a chinntiú go gcothabhálfaidh Éire a stádas ag croílár an taighde mhara san Eoraip".

"Cinnteofar leis an straitéis seo go dtacóidh torthaí an taighde agus na nuálaíochta nua le hiarracht na hÉireann chun tairbhí réadúla socheacnamaíocha a ghiniúint ach an sprioc don bhliain 2020 a bhaint amach de gheilleagar aigéin ar fiú €6.4 billiún é ar bhealach inbhuanaithe", a dúirt sé leis.

Is leis an straitéis a sholáthraítear creatlach do chisteoirí taighde chun measúnú a dhéanamh ar an tionchar agus ar an toradh dóchúil ón infheistíocht taighde i dtéamaí a bhaineann leis an muir. Tá sí deartha freisin chun a chinntiú go mbíonn taighdeoirí Éireannacha in ann le tacaíocht stáit don taighde mara dul san iomaíocht ag leibhéal idirnáisiúnta agus rannpháirt iomlán a ghlacadh le tionscadail taighde trasnáisiúnta.

Áiríodh le hullmhú na straitéise athbhreithniú ar straitéisí agus pleananna mara náisiúnta agus idirnáisiúnta, inar aithníodh 15 téama fhorleathana don taighde ar nós Fuinnimh, Iompair, Bithéagsúlachta agus Bith-acmhainní. Cuireadh gach ceann de na téamaí úd faoi athbhreithniú mionsonraithe i leith an chumais taighde in Éirinn, agus i leith na gcéimeanna riachtanacha chun é sin a ardú chun riachtanais taighde na straitéisí náisiúnta a shásamh ar nós Fómhar Bia 2025 agus an Pháipéir Bháin don Fhuinneamh "Trasdul na hÉireann chuig Todhchaí Fuinnimh Íseal-Charbóin 2015-2030".

Agus é ag fáiltiú roimh fhoilsiú na straitéise thar ceann bhord Fhoras na Mara, dúirt Cathaoirleach an Fhorais John Killeen "ba mhór ag Foras na Mara, mar an ghníomhaireacht náisiúnta don Taighde agus Forbairt Mara chun forbairt na straitéise sin a chomhordú. Táimid ag súil go múnlófar léi infheistíochtaí an Fhorais féin, lena n-áireofar ár bpleananna chun tionscadail a chomhchistiú le gníomhaireachtaí agus ranna rialtais eile i leith tionscadal thar réimse disciplíní taighde a bhaineann leis an muir".

Tháinig foilsiú New Connections III (2014-2016) le seoladh na Straitéise Náisiúnta um Thaighde & Nuálaíocht Mara ag Cruinniú Mullaigh Saibhreas ár nAigéin, ina dtaifeadtar an rath a bhí ar phobal taighde mara na hÉireann i gcláir chistithe iomaíocha an AE ar nós Horizon 2020, INTERREG-V agus ERASMUS+. Seo í an tríú tuarascáil New Connections arna táirgeadh ag Foras na Mara, leis na tuarascálacha roimhe seo ag clúdach na tréimhse idir 2007 agus 2013).

An Straitéis Náisiúnta um Thaighde & Nuálaíocht Mara 2021

An Straitéis Náisiúnta um Thaighde & Nuálaíocht Mara 2021

Críoch

Déan teagmháil le Lisa Fitzpatrick, Bainisteoir Cumarsáide, Foras na Mara 087 2250871 nó seol ríomhphost chuig lisa [dot] fitzpatrick [at] marine [dot] ie i gcomhair a thuilleadh eolais