Foras na Mara

Rochtain ar Fhaisnéis

Rochtain ar Fhaisnéis maidir leis an gComhshaol

Foráiltear le Treoir 2003/4/CE ó Pharlaimint na hEorpa, faoi réir eisceachtaí áirithe, nach mór faisnéis maidir leis an gcomhshaol arna coinneáil ag údarás poiblí nó arna coinneáil d’údarás poiblí a chur ar fáil arna hiarraidh do dhuine ar bith, gan aon ghá don duine sin aon leas a lua.

Tugann Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis maidir leis an gComhshaol) 2007 (I.R. Uimh. 133 de 2007), cearta dlíthiúla dóibh siúd a iarrann rochtain ar fhaisnéis maidir leis an gcomhshaol ó údaráis phoiblí. Leasaíodh iad le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis maidir leis an gComhshaol) 2011 (I.R. Uimh. 662 de 2011).

Tá an dá phíosa reachtaíochta le léamh le chéile agus le bheith mar aon ní amháin, agus féadtar Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis maidir leis an gComhshaol) 2007-2011 a ghairm orthu.

Léiriú ar na Rialacháin

Tugtar sainmhíniú sna Rialacháin ar fhaisnéis chomhshaoil ​​agus tugtar breac-chuntas ar an mbealach a bhféadfaí iarratais ar fhaisnéis a chur faoi bhráid údaráis phoiblí. Ina theannta sin, foráiltear nós imeachta achomhairc foirmiúil leis na Rialacháin i gcás go mbíonn duine míshásta faoi chinneadh i dtaobh a n-iarratais.

Sna Rialacháin seo, ciallaíonn “Treoir” Treoir 2003/4/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2003.

Ciallaíonn “faisnéis chomhshaoil” aon fhaisnéis i bhfoirm scríofa, amhairc, éisteachta, leictreonach nó aon fhoirm ábhartha eile maidir le –

(a) staid eilimintí an chomhshaoil, amhail aer agus atmaisféar, uisce, ithir, talamh, tírdhreach agus láithreáin nádúrtha lena n-áirítear bogaigh, ceantair chósta agus mhara, éagsúlacht bhitheolaíoch agus a comhpháirteanna, lena n-áirítear orgánaigh géinmhodhnaithe agus idirghníomhaíocht i measc na ngnéithe sin,

(b) tosca amhail substaintí, fuinneamh, torann, radaíocht nó dramhaíl, lena n-áirítear dramhaíl radaighníomhach, astaíochtaí, scaoiltí agus sceití eile sa chomhshaol, a dhéanann difear nó ar dóigh dóibh difear a dhéanamh d’eilimintí an chomhshaoil,

(c) bearta (lena n-áirítear bearta riaracháin), amhail beartais, reachtaíocht, pleananna, cláir, comhaontuithe comhshaoil, agus gníomhaíochtaí a dhéanann difear nó ar dóigh dóibh difear a dhéanamh do na heilimintí agus na tosca dá dtagraítear i míreanna (a) agus (b) chomh maith le bearta nó gníomhaíochtaí arna gceapadh chun na heilimintí sin a chosaint,

(d) tuarascálacha ar chur i ngníomh reachtaíochta comhshaoil,

(e) anailís costais is tairbhe agus anailísí agus toimhdí eacnamaíocha eile a ghlactar i gcreat na mbeart agus na ngníomhaíochtaí dá dtagraítear i mír (c), agus

(f) staid shláinte agus shábháilteacht an duine, lena n-áirítear éilliú an bhiashlabhra, más iomchuí, coinníollacha shaol an duine, suíomhanna cultúrtha agus struchtúir thógtha sa mhéid agus go ndéanann, nó go ndéanfadh, staid eilimintí an chomhshaoil dá dtagraítear i mír (a) nó, trí na heilimintí sin, aon cheann de na nithe dá dtagraítear i míreanna (b) agus (c), difear dóibh; [aistriúchán neamhoifigiúil]

Ciallaíonn “faisnéis chomhshaoil arna coinneáil ag údarás poiblí” faisnéis chomhshaoil atá i seilbh an údaráis phoiblí a tháirg nó a fuair an fhaisnéis sin;

Ciallaíonn “faisnéis chomhshaoil arna coinneáil d’údarás poiblí” faisnéis chomhshaoil atá i seilbh duine nádúrtha nó duine dlítheanach go fisiciúil thar ceann an údaráis sin.

Cén Chaoi a nDéanaim Iarratas ar Fhaisnéis Chomhshaoil?

Maidir le hiarratas ar fhaisnéis chomhshaoil:

(a) déanfar i bhfoirm scríofa nó i bhfoirm leictreonach é,

(b) luafar ann go bhfuil an t-iarratas á dhéanamh faoi na Rialacháin seo,

(c) luafar ann ainm, sheoladh agus aon sonraí teagmhála ábhartha eile an iarratasóra,

(D) luafar ann, i dtéarmaí atá chomh sonrach agus is féidir, an fhaisnéis chomhshaoil is ábhar don iarratas, agus

(e) más mian leis an iarratasóir rochtain a fháil ar fhaisnéis chomhshaoil i bhfoirm nó ar mhodh áirithe, sonrófar ann foirm nó modh na rochtana a theastaíonn uaidh nó uaithi.

Ní cheanglófar ar iarratasóir a leas i ndéanamh an iarratais a lua. Níl aon táille thosaigh ag teastáil nuair a thaisctear iarratas ar fhaisnéis faoi na Rialacháin um Rochtain ar Fhaisnéis.

Ba chóir go gcuirfí iarratas d’Fhoras na Mara ar Fhaisnéis Chomhshaoil i bhfoirm scríofa nó i bhfoirm leictreonach chuig na seoltaí seo a leanas:

An tOifigeach Saorála Faisnéise,
Foras na Mara,
Rinn Mhíl,
Órán Mór,
Gaillimhe.
Ríomhphost: foi [at] marine [dot] ie

Tá dualgas ar Fhoras na Mara an t-iarratas a admháil laistigh de dhá sheachtain agus, go ginearálta, cinneadh a dhéanamh faoin iarratas laistigh de cheithre seachtaine, nó laistigh d’ocht seachtaine i gcásanna áirithe. Mura dtugann an Foras freagra laistigh de cheithre seachtaine, measfar an cinneadh a bheith diúltaithe agus féadfaidh an t-iarratasóir dul ar aghaidh go céim an athbhreithniúcháin.

Cad a tharlaíonn mura mbím sásta leis an gcinneadh faoi m’iarratas ar Fhaisnéis Chomhshaoil?

Féadfaidh tú ‘athbhreithniú inmheánach’ ar an gcinneadh a iarraidh ar Fhoras na Mara agus cuirfidh an Foras duine nach raibh baint aige nó aici leis an gcinneadh bunaidh agus atá ar comhchéim leis an gcinnteoir bunaidh nó níos airde, i gceann an athbhreithnithe ar an gcinneadh. Ní mór iarratais ar athbhreithniú ar chinneadh faoi iarratas a dhéanamh laistigh de cheithre seachtaine, agus ba chóir iad a chur chuig na seoltaí seo a leanas:

An tOifigeach Saorála Faisnéise,
Foras na Mara,
Rinn Mhíl,
Órán Mór,
Gaillimhe.
Ríomhphost: 
foi [at] marine [dot] ie

Ní ghearrfar aon táille as an bpróiseas a ghabhann le hathbhreithniú inmheánach. Ní mór don Fhoras an t-athbhreithniú a chur i gcrích laistigh de mhí amháin. Má bhíonn an t-iarrthóir míshásta faoin gcinneadh fós, tá sé de cheart aige nó aici achomharc in aghaidh an chinnidh chuig an gCoimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil. Is é nó is í sealbhóir Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil an duine atá i seilbh, de thuras na huaire, Oifig an Choimisinéara Faisnéise faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise 1997 agus 2003.

Oifig an Choimisinéara Faisnéise,
18 Sráid Líosain Íochtarach,
Baile Átha Cliath 2.
Guthán: (01) 6395689 

An ngearrtar táille as Faisnéis Chomhshaoil a fháil faoi na Rialacháin um Rochtain ar Fhaisnéis maidir leis an gComhshaol?

Níl aon táille thosaigh ag teastáil nuair a thaisctear iarratas ar fhaisnéis faoi na Rialacháin um Rochtain ar Fhaisnéis. Mar sin féin, i gcomhréir leis na Rialacháin, féadfaidh Foras na Mara táille a ghearradh nuair a chuireann sé faisnéis chomhshaoil ar fáil de réir na Rialachán sin, ar choinníoll go mbeidh an táille sin réasúnach ag féachaint don Treoir. Ní ghearrfaidh Foras na Mara táille as rochtain ar aon liostaí nó cláir phoiblí d’fhaisnéis chomhshaoil ​​de bhun Airteagal 5(1)(d). Ní ghearrfaidh Foras na Mara táille as scrúdú na faisnéise iarrtha in situ. I gcás go ngearrann Foras na Mara táille, cuirfidh sé liosta ar fáil de na táillí a ghearrtar, faisnéis faoin gcaoi a ríomhtar iad agus na himthosca inar féidir iad a tharscaoileadh. Ní ghearrfar aon táille as an bpróiseas a ghabhann le hathbhreithniú inmheánach.

Gearrfar táille €150 as achomharc a dhéanamh chuig an gCoimisinéir. Maidir le hachomharc acu seo a leanas:

(a) Sealbhóir cárta leighis,

(b) Cleithiúnaí de chuid sealbhóra cárta leighis, nó

(c) Aon duine dá dtagraítear in airteagal 12(3)(b),

gearrfar táille €50.