Foras na Mara

Seirbhís do Chustaiméirí

Is tábhachtach dúinn go bhfreastalaímid ar do chuid riachtanas. Tá muidne, Foras na Mara, tiomanta do sheirbhís thapa ghairmiúil chuimsitheach a chur ar fáil. Leagtar amach inár gCairt Chustaiméirí an chaoi a bhfuil sé mar aidhm againn ár ngealltanais duitse a bhaint amach. Déan teagmháil linn mura bhfuil tú sásta le haon ní.  

Nósanna Imeachta Aiseolais maidir le Seirbhís do Chustaiméirí  

Cuirimid fáilte roimh do chuid aiseolais ar an eispéireas a bhí agat le seirbhísí nó le pearsanra Fhoras na Mara. Comhlánaigh agus cuir isteach an Fhoirm Aiseolais le haghaidh Seirbhíse do Chustaiméirí a leanas. Admhófar d’aiseolas laistigh de dhá lá oibre tar éis d’Fhoras na Mara é a fháil. Gheobhaidh tú freagra mionsonraithe laistigh de 15 lá oibre tar éis dúinn an t-aiseolas a fháil. 

Beartas Míchumais 

Táimid lántiomanta dár mbeartas comhionannais agus deiseanna. Tá ráiteas soiléir inár mBeartas Míchumais i dtaca le daoine faoi mhíchumas. D’fhonn a chinntiú go bhfreastalaítear ar riachtanais ár gcustaiméirí uile, lena n-áirítear daoine faoi mhíchumas, agus go seastar le cearta chun cóir chomhionann i seachadadh seirbhíse, cheap Foras na Mara Oifigeach Rochtana de réir Alt 26(2) den Acht um Míchumas 2005. Comhaontaíonn an Foras go hiomlán leis an gCód Cleachtais ar Inrochtaineacht Seirbhísí Poiblí agus Faisnéise a chuireann Comhlachtaí Poiblí ar Fáil.

An tOifigeach Fiosrúchán

Cheapamar beirt Oifigeach Fiosrúchán faoin Acht um Míchumas 2005. Amharc ar ár leathanach Inrochtaineachta i gcomhair tuilleadh faisnéise.  

Ráiteas maidir le hInrochtaineacht Gréasáin 

Táimid dírithe ar fhaisnéis agus seirbhísí a chur ar fáil ar féidir le daoine faoi mhíchumas teacht orthu ina n-iomláine. Tá fáilte romhat aiseolas a chur ar fáil ar ár suíomh gréasáin agus amharc ar ár Ráiteas Inrochtaineachta.  

Saoráil Faisnéise 

Tháinig Foras na Mara faoi réir an Achta um Shaoráil Faisnéise, 1997 i mí na Samhna 2002.  

Amharc ar ár gCuid Sonraí faoi Shaoráil Faisnéise

Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid 

Comhlíonann Foras na Mara Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid) 2005 (I.R. Uimh. 279 de 2005). Spreagaimid an fhaisnéis a tháirgimid a athúsáid, faoi réir ár mbeartais maidir le faisnéis a athúsáid. 

Grúpa Gaeilge Fhoras na Mara 

Bhunaigh Foras na Mara an Grúpa Gaeilge chun Scéim Ghaeilge a chruthú agus a chur i bhfeidhm chun an Ghaeilge a chur chun cinn san eagraíocht agus chun oibleagáidí Fhoras na Mara a chomhlíonadh maidir le soláthar seirbhísí trí Ghaeilge faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.