Foras na Mara

Saoráil Faisnéise

Cad é an tAcht um Shaoráil Faisnéise?

Mar thoradh ar na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise 1997, 2003 agus 2014, tá sé de cheart agat rochtain a fháil ar thaifid atá i seilbh Fhoras na Mara agus eagraíochtaí stáit eile. Ní gá duit cúis a thabhairt leis na taifid sin a fheiceáil. Níor mhór go ndéanfaí cinneadh faoi d'iarratas laistigh de cheithre seachtaine de ghnáth.

Cad is féidir liom a iarraidh?

  • Gach taifead a cruthaíodh tar éis thosach feidhme an Achta ar dtús an 21 Aibreán 1998;
  • Gach taifead a cruthaíodh roimhe sin má theastaíonn siad chun taifid a cruthaíodh tar éis an 21 Aibreán 1998 a thuiscint;
  • Gach taifead a bhaineann le faisnéis phearsanta, is cuma cén uair a cruthaíodh iad;
  • Gach taifead foirne a cruthaíodh tar éis an 21 Aibreán 1995, nó roimhe sin má úsáidtear iad go dochrach in aghaidh ball foirne.

Táirgeann Foras na Mara leabhair thagartha chun cuidiú leis an bpobal:

Tugtar breac-chuntas ar fheidhm Fhoras na Mara, ar a chuid seirbhísí agus ar na haicmí taifead ina sheilbh i Leabhar Tagartha Alt 15.

Tugtar breac-chuntas ar an dóigh a ndéanann Foras na Mara cinntí faoi achtacháin agus scéimeanna a chuirimid i bhfeidhm i Leabhar Tagartha Alt 16.

Cuirfear scéim foilseachán in ionad na leabhar tagartha sin, mar a fhoráiltear le hAlt 8 den Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 nuair a fhoilseofar an t-ordú ábhartha um thosach feidhme.

Cén chaoi a ndéanaim iarratas Saorála Faisnéise?

Níor mhór go gcuirfí iarratais ar fhaisnéis i scríbhinn chuig na seoltaí a leanas:

An tOifigeach Saorála Faisnéise,
Foras na Mara
Rinn Mhíl
Órán Mór
Gaillimh
Ríomhphost: foi [at] marine [dot] ie

  • Níor mhór go gcuirfí in iúl san iarratas go bhfuil an fhaisnéis á lorg faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise.
  • Má bhíonn faisnéis ag teastáil i bhformáid ar leith (mar shampla fótachóip, dlúthdhiosca nó formáid leictreonach), ba chóir é sin a shonrú san iarratas.
  • Ba chóir go mbeadh na hiarratais chomh sonrach agus is féidir d'fhonn gur féidir an fhaisnéis a theastaíonn a aithint.

De rogha air sin, tig leat leas a bhaint as an bhfoirm iarratais ar líne.

Déanfaidh Foras na Mara an t-iarratas a admháil laistigh de dhá sheachtain agus, go ginearálta, déanfaidh sé cinneadh faoin iarratas laistigh de cheithre seachtaine, nó laistigh d'ocht seachtaine i gcásanna áirithe. Mura dtugann an Foras freagra laistigh de cheithre seachtaine, measfar an cinneadh a bheith diúltaithe agus féadfaidh an t-iarratasóir dul ar aghaidh go céim an athbhreithniúcháin.

Cén chaoi a ndéanaim teagmháil leis an Oifigeach Saorála Faisnéise?

Is féidir dul i dteagmháil leis an Oifigeach Saorála Faisnéise mar seo a leanas:

An tOifigeach Saorála Faisnéise,
Foras na Mara
Rinn Mhíl
Órán Mór
Contae na Gaillimh
Guthán: +353 (0)9 138 7200
Facs: +353-(0)9 138 7201
Ríomhphost: foi [at] marine [dot] ie

Cad a tharlaíonn mura mbím sásta leis an gcinneadh faoi m'iarratas ar Shaoráil Faisnéise?

Féadfaidh tú athbhreithniú inmheánach a iarraidh ar Fhoras na Mara arna dhéanamh ag oifigeach níos sinsearaí. Cuirfidh siad toradh an athbhreithnithe in iúl duit laistigh de thrí seachtaine. Ba chóir iarratas ar athbhreithniú inmheánach a sheoladh chuig an Oifigeach Saorála Faisnéise (sonraí teagmhála thuas).

Mura mbíonn tú sásta le toradh an athbhreithnithe inmheánaigh, féadfaidh tú iarraidh ar an gCoimisinéir Faisnéise an gnó a athbhreithniú.

Oifig an Choimisinéara Faisnéise
18 Sráid Líosain Íochtarach
Baile Átha Cliath 2
Guthán: +353 (0)1 678 5222
Facs: +353 (0)71 661 0570
Ríomhphost: foi [at] ombudsman [dot] irlgov [dot] ie

An ngearrtar táille as faisnéis a fháil faoin Acht um Shaoráil Faisnéise?

Mar is eol duit, d'athraigh an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe struchtúr na dtáillí sa Bhille go mór. Seo a leanas na hathruithe sin go hachomair:

Cineál Iarratais

 Táille Chaighdeánach 

Táille Laghdaithe

Iarratas ar thaifead

Iarratas Tosaigh

Athbhreithniú Inmheánach

Athbhreithniú an Choimisinéara Faisnéise

€ 0

€ 30

€ 75

€ 0

€ 30

€ 75

Iarratas ar thaifead ina bhfuil faisnéis phearsanta

€ 0

€ 0
Iarratas ar leasú taifid ina bhfuil faisnéis phearsanta atá mícheart, neamhiomlán nó míthreorach € 0 € 0
Iarratas ar na cúiseanna atá le cinneadh a dhéanann difear don duine € 0 € 0
Táillí Cuardaigh agus Aisghabhála agus Táillí Cóipeála

Cuardach agus Aisghabháil

Cóipeáil

CD-ROM

 

Íostairseach

Uastáillí

 

Má bhíonn na costais mheasta chuardaigh agus aisghabhála os cionn €700, féadfaidh Foras na Mara próiseáil an iarratais a dhiúltú murar féidir scóip an iarratais a bheachtú d'fhonn na costais a thabhairt laistigh den teorainn €500.

 

 

€20.95 in aghaidh na huaire

€0.04 in aghaidh na bileoige

€10.16

 

€100

€500

 

 

 

 
Éarlaisí
Tá éarlais 50% iníoctha i gcás go mbíonn an costas measta le haghaidh aisghabháil na dtaifead os cionn €100.