Foras na Mara

Téarmaí Úsáide

Rialaíonn na téarmaí agus coinníollacha seo (na Téarmaí)do rochtain ar shuíomh gréasáin agus ar thairseacha Fhoras na Mara (Marine.ie; Seafest.ie; Explorers.ie; FishHealth.ie; OOW.ie; AORA.ie agus IMDO.ie) agus an úsáid a bhaineann tú astu sin agus an úsáid agus an rochtain ar aon eagraíocht infheidhme atá dod’ chur ag obair nó ina bhfuil tú fostaithe.  Sna Téarmaí seo, tagraíonn Suíomhanna Gréasáin do gach gné de na suíomhanna gréasáin agus tairseacha a luadh roimhe seo agus aon fheidhmchláir shoghluaiste ábhartha arna dtairiscint ag Foras na Mara.

Is é Foras na Mara (Foras na Mara, muidne) a fheidhmíonn na Suíomhanna Gréasáin.  Is comhlacht reachtúil é Foras na Mara, a bunaíodh de bhun Acht um Fhoras na Mara, 1991.

Téarmaí Úsáide

Tugann Foras na Mara rochtain ar na Suíomhanna Gréasáin seo agus cead iad a úsáid faoi réir na rudaí seo a leanas.

 1. Beidh aon tagairt duitsedo chuid ag tagairt don duine aonair a bheidh ag rochtain na Suíomhanna Gréasáin agus an eagraíocht a bhfuil sé nó sí fostaithe ar a son nó ina bhfuil sé nó sí fostaithe agus/nó ag rochtain na Suíomhanna Gréasáin.
 2. Cuimsítear le húsáid na Suíomhanna Gréasáin go bhfuil tú ag glacadh leis na Téarmaí seo lena mbíonn éifeacht nuair a úsáideann tú na Suíomhanna Gréasáin seo den chéad uair agus beidh feidhm leo i gcás aon úsáid ina dhiaidh sin nó aon úsáid bhreise as na Suíomhanna Gréasáin. Coimeádann Foras na Mara an ceart na Téarmaí sin a athrú ag aon tráth ach athruithe a phostáil ar líne. Tá tusa freagrach as faisnéis a phostáiltear ar líne a athbhreithniú go rialta chun fógra caoithiúil a fháil faoi athruithe den sórt sin. Cuimsítear le d’úsáid leanúnach as aon cheann de na Suíomhanna Gréasáin tar éis athruithe a phostáil go bhfuil tú ag glacadh leis an gcomhaontú sin arna mhionathrú leis na hathruithe postáilte.
 3. Ní mór duit a bheith sé bliana déag (16) d’aois ar a laghad chun na Suíomhanna Gréasáin a úsáid.
 4. Cé go ndéanann Foras na Mara gach iarracht a chinntiú go mbíonn fáil ar na Suíomhanna Gréasáin de ghnáth 24 uair an chloig sa lá, ní bheidh Foras na Mara faoi dhliteanas má tharlaíonn sé ar chúis ar bith nach mbeidh fáil ar na Suíomhanna Gréasáin ag aon tráth nó ar feadh aon tréimhse.
 5. Féadfar rochtain ar na Suíomhanna Gréasáin a chur ar fionraí go sealadach nó go buan agus gan aon fhógra a thabhairt.
 6. Cé go ndéanann Foras na Mara gach iarracht a chinntiú go bhfuil an fhaisnéis ar na Suíomhanna Gréasáin ceart, ní thugtar aon bharántas, léirithe nó tugtha le fios, maidir le cruinneas na faisnéise sin agus ní ghlacann Foras na Mara aon dliteanas as aon earráid nó mainneachtain san ábhar.
 7. Ní bheidh Foras na Mara faoi dhliteanas maidir le haon damáistí, (cibé go díreach nó go hindíreach agus ina n-áirítear, gan teorainn, damáistí as caillteanas gnó nó caillteanas brabús) a eascraíonn sa chonradh, tort nó ar shlí eile de bharr úsáid nó éagumas na Suíomhanna Gréasáin a úsáid, nó aon ábhar ann, nó de bharr aon ghníomh nó cinneadh a glacadh mar thoradh ar úsáid na Suíomhanna Gréasáin nó aon ábhar den sórt sin.
 8. Ar mhaithe le háisiúlacht, d’fhéadfadh naisc a bheith ar na Suíomhanna Gréasáin chuig suíomhanna eile arna gcothabháil agus arna bhfeidhmiú ag tríú páirtithe.  Níl na suíomhanna gréasáin a bhfuil naisc chucu faoi smacht Fhoras na Mara, agus níl Foras na Mara freagrach as an ábhar atá ar fáil ar aon suíomhanna gréasáin eile atá nasctha lena Shuíomhanna Gréasáin.  Ní thugann naisc den sórt sin le fios go bhfuil Foras na Mara ag formhuiniú, ag tabhairt urraíochta nó go bhfuil Foras na Mara ag moladh ábhair ar aon suíomh gréasáin eile agus séanann Foras na Mara aon bharántais (léirithe nó tugtha le fios) maidir leis an ábhar agus feidhmiú na suíomhanna gréasáin sin.  Séanann Foras na Mara aon dliteanas as naisc: (i) ó shuíomh gréasáin eile chuig suíomhanna gréasáin Fhoras na Mara; agus (ii) chuig suíomh gréasáin eile ó shuíomhanna gréasáin Fhoras na Mara.
 9. I gcás go gcinnfí go bhfuil aon cheann de na Téarmaí sin neamhdhleathach, neamhbhailí nó nach féidir iad a fhorfheidhmiú ar aon slí eile, cuirfear deireadh le Téarma nó le Téarmaí den sórt sin agus scriosfar iad ón gclásal lena mbaineann agus beidh na Téarmaí a bheidh fágtha ar marthain, i bhfeidhm go hiomlán agus beidh siad fós ceangailteach agus infhorfheidhmithe.
 10. Ach aon chuid de na Suíomhanna Gréasáin sin a rochtain, measfar gur ghlac tú leis na Téarmaí sin in iomlán, agus cuimsítear an Comhaontú iomlán leis na Téarmaí atá leagtha síos anseo. I gcás go dtarlaíonn sé ag aon tráth, nach nglacann tú nó nach nglacann tú a thuilleadh le haon cheann nó leis na Téarmaí go léir, ba cheart duit stopadh de bheith ag úsáid na Suíomhanna Gréasáin lom láithreach.
 11. Soláthraíonn Foras na Mara na Suíomhanna Gréasáin “mar atá” agus “mar atá ar fáil” agus gan aon bharántas nó choinníoll, léirithe nó tugtha le fios. Go háirithe (ach gan teorainn), ní iarrann Foras na Mara go bhfeidhmeofaí an Suíomh Gréasáin seo gan aon bhriseadh, go mbeidh sé caoithiúil, slán nó saor ó earráid. Ní iarrann Foras na Mara go mbeidh na Suíomhanna Gréasáin nó an t-ábhar orthu saor ó víris nó fadhbanna agus níl Foras na Mara freagrach as aon díobháil a tharlaíonn dod’ mhaoin de bharr do chuid úsáid as na Suíomhanna Gréasáin
 12. Má chuireann tú tuairimí nó ábhar d’aon chineál in aon chor (dá dtagraítear ina dhiaidh seo mar Ábhar Úsáideora) isteach chuig Foras na Mara, aontaíonn tú agus tugann tú barántas gur chruthaigh tú an tÁbhar Úsáideora nó go bhfuair tú cead ó úinéir aon chuid den Ábhar Úsáideora sin a dhéanamh, nó go bhfuil údarás cuí agat ón úinéir sin.
 13. Rochtain ar an bhfaisnéis atá againn maidir leat

13.1  Próiseálaimid faisnéis fút de réir ár Ráitis Príobháideachais. Ach ár Suíomh gréasáin a úsáid, tugann tú cead faisnéis a phróiseáil ar an mbealach sin agus tugann tú barántas go bhfuil na sonraí go léir a sholáthraíonn tú cruinn.

14.  Cosaint Sonraí

14.1   Chun críocha an chlásail seo beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

14.1.  Ciallaíonn Reachtaíocht Sonraí Pearsanta AE GDPR;

14.1.2  Ciallaíonn GDPR Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le cosaint daoine nádúrtha i dtaca le sonraí pearsanta a phróiseáil agus ar shaorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) agus aon leasuithe arna ndéanamh air sin;

14.1.3  Ciallaíonn Reachtaíocht na hÉireann an tAcht um Chosaint Sonraí 2018 agus aon dlí nó rialachán eile is infheidhme in Éirinn a bhaineann le sonraí pearsanta a phróiseáil agus le príobháideachas (lena n-áirítear Treoir R-Phríobháideachas agus reachtaíocht chur chun feidhme in Éirinn), de réir mar a dhéanfar reachtaíocht den sórt sin a leasú, a athbhreithniú nó a athsholáthar ó am go ham, lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta d’fheidhmiú GDPR (agus dlíthe ag cur i bhfeidhm nó ag forlíonadh GDPR in Éirinn);

14.1.4  Ciallaíonn Ceanglais Rialála an reachtaíocht príobháideachais agus sonraí pearsanta is infheidhme maidir le sonraí pearsanta a phróiseáil, lena n-áirítear Reachtaíocht um Shonraí Pearsanta AE agus Reachtaíocht na hÉireann, agus reachtaíocht dá shórt a d’fhéadfadh an reachtaíocht thuasluaite a ionadú ó am go ham (agus i gcás neamhréitigh idir rialacha nó rialacháin difriúla, beidh feidhm leis an gceann is mó a thugann an méid is mó príobháideachais agus//nó slándáil faisnéise).

14.1.5  forléireofar ábhar sonraí, rialaitheoir, sonraí pearsanta, comhrialaitheoir, próiseáil, próiseálaí, tríú tír de réir na brí a thugtar dóibh sa Reachtaíocht um Shonraí Pearsanta AE.

14.2  I gcás ina n-uaslódálann tú sonraí pearsanta chuig aon cheann de na Suíomhanna Gréasáin, agus i dtaca leis sin cinnfidh tú féin agus Foras na Mara na bealaí próiseála agus na cuspóirí próiseála mar chomhrialaitheoirí, beidh tú féin agus Foras na Mara freagrach go haonair, mar rialaitheoir sonraí aonair, dá phróiseáil sonraí féin de bhun úsáid a leithéid de Shuíomh Gréasáin agus/nó maidir leis an úsáid sin. 

14.3  Ba cheart duit féin agus d’Fhoras na Mara díriú ar a bheith comhlíontach go hiomlán leis na Ceanglais Rialála agus ní mór acmhainní réasúnta a sholáthar dá fhostaithe ionas go mbeifear in ann sonraí pearsanta a phróiseáil i gcomhlíonadh na gCeanglas Rialála.

14.4  Cuirfidh tú féin agus Foras na Mara an duine eile ar an eolas faoi aon iarratas ó ábhair sonraí maidir le sonraí pearsanta a réiteach nó a scriosadh, nó próiseáil sonraí pearsanta a shrianadh nó cur ina gcoinne, atá ábhartha don pháirtí eile.  Cloífidh tú féin agus Foras na Mara, a mhéid is a bhíonn tionchar ag iarratas den sórt sin ar phróiseáil sonraí pearsanta an Pháirtí eile, le gach iarratas den sórt sin de réir na gCeanglas Rialála.

14.5  Cuirfidh tú féin agus Foras na Mara an duine eile ar an eolas láithreach má fhaigheann sé amach, nó má bhíonn amhras air gur tharla sárú ar sonraí pearsanta ar dóigh go mbeidh tionchar aige nó go ndéanfaidh sé agair ar oibleagáidí an pháirtí eile faoi na Ceanglais Rialála.  Coinneoidh an páirtí a thabharfaidh fógra faoi na sáruithe go léir ar shonraí pearsanta cuntas de réir na gCeanglas Rialála agus comhoibreoidh sé go hiomlán leis an bpáirtí eile lena chinntiú go gcloítear leis na Ceanglais Rialála.  Úsáidfidh an dá pháirtí iarrachtaí réasúnacha chun aon díobháil a fhulaingeoidh ábhar sonraí a mhaolú.

15.  Iompar Úsáideora

15.1  Aontaíonn tú nach n-úsáidfidh tú an Suíomh gréasáin seo chun na nithe seo a leanas a dhéanamh:

(a)  aon ábhar atá mídhleathach, díobhálach, bagartha, maslach, ciapach, tort, clúmhillteach, gáirsiúil, graosta, clúmhillteach, ionsaitheach ar phríobháideachas duine eile, gránna nó samhnasach ar bhonn ciníoch, eitneach nó ar shlí eile a uaslódáil, a phostáil nó a tharchur ar shlí eile;

(b)  aon ábhar nach bhfuil de chead agat a tharchur faoi aon dlí, nó a shárú (lena n-áirítear le dlí maoine intleachtúla) nó caidreamh conarthach nó muiníneach a uaslódáil, a phostáil nó a tharchur ar shlí eile;

(c)  ábhar neamhábhartha a phostáil nó an t-ábhar sin nó ábhar den chineál céanna a phostáil go míchuí;

(d)  aon ábhar fógraíochta, bolscaireachta, ‘dramhphost’ nó turscar nó aon chineál sirtheoireachta a uaslódáil, a phostáil nó a tharchur ar shlí eile, ach amháin sna codanna sin den Suíomh gréasáin atá ainmnithe chun na críche sin;

(e)  aon rud a sháraíonn aon dlí, riail nó rialachán is infheidhme;

(f)  víris, bogearraí mailíseacha, nó cód mailíseach eile a tharchur.

16.  Maoin Intleachtúil

16.1  Ní bhronnann na Téarmaí seo ach amháin an ceart chun na Suíomhanna Gréasáin a úsáid fad is atá éifeacht leis na Téarmaí seo agus ní léiríonn siad aon chearta úinéireachta ar an Suíomh gréasáin nó aon ábhair nó faisnéis ar an suíomh sin.  Beidh gach ceart, teideal agus leas, lena n-áirítear gan teorainn aon chóipcheart, paitinn, rún ceirde, nó aon cheart eile ar mhaoin intleachtúil sa Suíomh gréasáin faoi úinéireacht Fhoras na Mara agus sin amháin.  Aontaíonn tú dá réir sin nach ndéanfaidh tú cóipeáil, atáirgeadh, athrú, mionathrú, nó nach gcruthóidh tú oibreacha díorthacha ón Suíomh gréasáin.

17.  Slánaíocht

17.1  Aontaíonn tú Foras na Mara, a mháthairchuideachta, fochuideachtaí, cleamhnaithe, oifigigh agus fostaithe a shlánú agus iad a choimeád neamhurchóideach ó aon éilimh, damáistí, speansais, dliteanais, costais nó éilimh, lena n-áirítear costais dlí, arna ndéanamh nó arna dtabhairt ag aon tríú páirtí i ngeall ar na nithe seo nó ag eascairt astu:

(a)  an úsáid a bhaineann tú as an Suíomh gréasáin nó aon chuid de;

(b)  sárú na dTéarmaí seo nó aon fhoráil iontu;

(c)  aon chearta maoine intleachtúla aon duine nó aonáin.

18.  Teorainn Dliteanais

18.1  Ní bheidh Foras na Mara faoi dhliteanas ag aon chaillteanas maidir le húsáid, briseadh gnó, nó aon damáistí díreacha nó indíreacha, speisialta, teagmhasacha, nó iarmharacha d’aon chineál (lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta do bhrabúis chaillte) is cuma cén cineál gnímh, cibé i gconradh, tort (lena n-áirítear faillí), diandhliteanas táirgí, nó ar shlí eile, fiú má cuireadh Foras na Mara ar an eolas go bhféadfadh damáistí den sórt sin tarlú, is cuma cén chaoi a bhféadfaidís tarlú, de bharr úsáid na Suíomhanna Gréasáin.

19.  Téarma agus Foirceannadh

19.1  Ní thugaimid ráthaíocht go mbeidh na Suíomhanna Gréasáin ar fáil i gcónaí nó nach gcuirfear isteach orthu.  Coimeádaimid an ceart gan leanúint ag tairiscint na Suíomhanna Gréasáin nó na Suíomhanna Gréasáin a mhodhnú ag aon tráth faoinár lánrogha féin agus gan fógra a thabhairt.  Féadfaimid freisin, faoinár lánrogha féin, do rochtain ar na Suíomhanna Gréasáin a fhoirceannadh nó a chur ar fionraí ag aon tráth.  Tar éis foirceanta, measfar gach téarma den sórt sin a d’fhéadfadh teacht slán ó fhoirceannadh a bheith tagtha slán óna leithéid d’fhoirceannadh.

20.  Dlínse agus Dlí is Infheidhme

20.1  Beidh dlínse eisiach ag cúirteanna na hÉireann ar aon éileamh a thiocfaidh as, nó a bhainfidh le, cuairt chuig ár Suíomhanna Gréasáin. Is in Éirinn a bheidh na Téarmaí seo i mbun feidhme.  Ní chuirfidh sé sin cosc, áfach, ar Fhoras na Mara ó éileamh a dhéanamh ar shárú conartha, sárú cóipchirt nó aon rud eile maidir leis na Téarmaí seo nó na Suíomhanna Gréasáin in aon dlínse eile. Beidh na téarmaí úsáide seo agus aon díospóid nó éileamh a thiocfaidh astu nó maidir leo nó lena n-ábhar nó foirmiú (lena n-áirítear díospóidí nó éilimh neamhchonartha) á rialú agus á bhforléiriú de réir dlí na hÉireann.

21.  Ceisteanna nó Imní

21.1  I gcás go bhfuil aon cheisteanna agat maidir leis na téarmaí seo, déan teagmháil linn ar ríomhphost ag dpo [at] marine [dot] ie