Foras na Mara

I dtreo Straitéis Taighde agus Nuálaíocht Mara 2021

Bhí Foras na Mara, gníomhaireacht náisiúnta taighde agus forbartha muirí na hÉireann, ag gabháil do phróiseas chun athbhreithniú a dhéanamh ar fheidhmiú taighde muirí in Éirinn le 24 mí anuas.

Comhlánaíonn agus oibríonn an straitéis ar straitéisí náisiúnta eile taighde agus nuálaíochta, amhail an Cleachtadh Náisiúnta Tosaíochta agus Nuálaíocht 2020

Mar is féidir ról a bheith agatsa

1. Líon isteach an suirbhé

Dearadh deich gceist chun do chuid tuairimí a fháil. Tugtar na ceisteanna ar leathanach 1 den doiciméad seo.

Tá ceisteanna 1-5 dírithe ar an measúnú foriomlán ar aibíocht taighde agus ar an anailís bhainteach ar na bearta atá ag teastáil chun an aibíocht taighde a ardú i dtrí dhiminsean, mar atá, cumas an duine, bonneagair agus gréasáin taighde, agus caidreamh. Baineann na ceisteanna seo chomh maith leis na hionstraimí maoinithe atá molta mar aon le róil agus freagrachtaí an Stáit.

Baineann ceisteanna 6-10 go sainiúil leis na téamaí, iad dírithe ar aibíocht taighde gach téama agus ar fhócas molta an mhaoinithe atá bainteach le gach ceann acu

Líon isteach an suirbhé.

Tá sé de rún ag Foras na Mara gach aighneacht a fhaightear a chur ar fáil ar Marine.ie, ach amháin má iarrtar a mhalairt.

Tabhair do d’aire, beidh gach aighneacht a fhaightear faoi réir fhorálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise.

2. Faisnéis Bhreise

Íoslódáil cóip den Dréacht-Straitéis

Íoslódáil cóip de na Ceisteanna comhairliúcháin

Ta an cáipéis seo ar fáil as Béarla amháin.
Íoslódáil cóip de na Cáipéisí Faisnéise Cúlra (Béarla)
 
Ceisteanna:

Foras na Mara
Rinn Mhíl, Órán Mór,
Contae na Gaillimhe.
Guthán: +353 (0)9 138 7200
Ríomhphost: stakeholders [at] marine [dot] ie

3. Na Chéad Chéimeanna eile

Déanfar anailís ar na haighneachtaí a fhaightear agus déanfar an straitéis a chríochnú agus a chur faoi bhráid an Ghrúpa Comhordaithe Muirí. Faoi réir cinneadh ón nGrúpa, tá sé de rún ag Foras na Mara an straitéis a chur faoi bhráid an Rialtais lena faomhadh agus, ina dhiaidh sin, a sheoladh agus a fhoilsiú.