Foras na Mara

Leideanna maidir le hIarratas Poist

Seo roinnt leideanna ginearálta chun breac-chuntas gearr a thabhairt duit ar na limistéir ar cheart duit machnamh agus taighde a dhéanamh orthu nuair a bhíonn iarratas á dhéanamh agat ar phost. Tá bailiúchán mór acmhainní ar líne agus ar pháipéar araon a chabhróidh leat d'eolas sa limistéar seo a fhairsingiú. Tá fáil gan stró ar CVanna agus litreacha cumhdaigh samplacha.

Litir Chumhdaigh

Ba cheart go ngabhfadh litir chumhdaigh le do CV a léiríonn do láidreachtaí agus an post ar leith a bhfuil iarratas á dhéanamh agat air:

Ba cheart go luafar cén fáth a bhfuil iarratas á dhéanamh agat ar an bpost, breac-chuntas gearr a thabhairt ar do scileanna agus do thaithí a oireann don chur síos a dhéantar ar an bpost agus limistéir atá á gcuardach ag an gcuideachta. Ba cheart go sainaithneofar sa litir go bhfuil tú féin oiriúnach don phost.

Curriculum Vitae

Ba cheart go léireodh CV a imríonn tionchar tréan do láidreachtaí agus an post a bhfuil iarratas á dhéanamh agat air:

Tionchar amhairc: baineann ríthábhacht leis an gcéad chló

  • Ní mór do do CV a bheith soiléir, gonta, agus go gcuimsítear ann an fhaisnéis ábhartha, agus go mbeadh sé soléite.
  • Ba cheart duit do CV a shaindearadh go n-oirfidh sé don phost a bhfuil iarratas á dhéanamh agat air agus don chuideachta a bhfuil iarratas á dhéanamh agat uirthi.
  • Iarr ar dhuine éigin léamh profaí a dhéanamh ar do CV sula seoltar é chuig fostóirí ionchasacha.

Ábhar agus léiriú: cén t-ábhar ar cheart bheith san áireamh?

  • Ba cheart go n-áireofaí i do CV saindeartha gach ceann de do scileanna agus taithí, agus ba cheart go mbeadh sé struchtúrtha chun riachtanais an fhostóra sa chur síos ar an bpost a léiriú.
  • Ná fág bearnaí – mínigh aon tréimhsí dífhostaíochta, e.g. Sosanna gairme, taisteal, etc.

Freastal ar agallamh

Ullmhúchán réamhagallaimh

"Ní féidir leat riamh bheith ró-ullamh d'Agallamh"

  • Déan taighde ar an méid is féidir leat, faoin gcuideachta agus faoin bpost é féin.
  • Ullmhaigh samplaí faoi conas a thaispeánann do thaithí roimhe seo go gcomhlíonann tú na riachtanais a leagtar amach sa chur síos ar an bpost. Féadtar taithí a bhaint ó go leor limistéar, ar nós obair pháirtaimseartha, obair dheonach nó oideachas.
  • Bíodh do CV féin ar eolas agat go mbeidh tú in ann aon sonraí air a mhíniú agus cur leo, má iarrtar amhlaidh ort ag an agallamh.
  • Déan cleachtadh ar do theicníc agallaimh; smaoinigh ar na ceisteanna is dóigh a chuirfear ort agus ar d'fhreagra orthu, chomh maith le haon cheisteanna ar mian leat cur orthu tú féin.
  • Tabhair cóip de do CV leat.

Stíleanna Agallaimh

Tá roinnt stíleanna agus teicnící éagsúla agallaimh ann a chuirtear i bhfeidhm chun measúnacht a dhéanamh ar oiriúnacht do ról nó cuideachta. I measc na samplaí díobh seo tá; painéil agallaimh atá ina bpainéil iompraíochta nó inniúlachtbhunaithe; Ionaid mheasúnaithe; tástáil shíciméadrach. Ba cheart duit a bheith ar an eolas ar an bhformáid a úsáidfear sula bhfreastalaíonn tú.