Foras na Mara

Deiseanna Oiliúna ag Foras na Mara

CLÁR OILIÚNAITHE

Tá an Clár Oiliúnaithe (clár oibre Fhoras na Mara do chéimithe) in ainm is an taithí ábhartha oibre a thabhairt do chéimithe a bhain a gcéim amach le déanaí (le dhá bhliain anuas) agus tá an clár á reáchtáil go rathúil ó 2007.

Soláthraímid deiseanna fostaíochta gach bliain, as a n-íoctar, ar feadh 50 seachtain, ar a mhéid i measc réimse disciplíní, e.g. eolaíocht iascaigh, sábháilteacht bhia, ceimic, riarachán, eacnamaíocht, taighde, airgeadas, acmhainní daonna etc.

Fógraímid gach deis ar ár láithreán gréasán mar aon le hInstitiúidí tríú leibhéal ar fud na hÉireann. Anuas ar scileanna teicniúla a fhorbairt a bhaineann leis an limistéar oibre, soláthraítear réimse iomlán oiliúna de réir mar is gá, le linn na hoibre agus trí chúrsaí oiriúnacha. Sainaithneofar riachtanais oiliúna trí Chóras Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta Fhoras na Mara.

D'éirigh le hIar-Oiliúnaithe Fhoras na Mara fostaíocht a fháil i gcomhlachtaí eile san earnáil phoiblí, in eagraíochtaí san earnáil phríobháideach, thar lear agus d'fhill siad ar an oideachas chun staidéar a dhéanamh d'ardchéim. Féach an tábla thíos chun teacht ar shonraí a fhad le deireadh Lúnasa 2014.

Seo roinnt tuairimí de chuid Oiliúnaithe ar chríochnú a gcláir:STATISTICS AFTER COMPLETING MI STAGIAIRE TRAINING PROGRAMME

"Áit iontach le hoibriú ann is ea Foras na Mara agus mholfainn do dhaoine eile post an Oiliúnaí"

"B'iontach an oiliúint a cuireadh orm le linn na 50 seachtain agus bhí sí an-tairbhiúil"

"Bhain mé taitneamh as an obair shuirbhé a rinneadh agus as an oiliúint a cuireadh ar fáil le linn m'fhostaíochta le Foras na Mara"

"Aithne a chur ar an réimse fairsing daoine laistigh d'Fhoras na Mara agus caint leo. Bhain mé ollsochar as post an Oiliúnaí agus táim an-bhuíoch den taithí a fuair mé."

 

CLÁR SPARÁNAÍ

Clár dea-bhunaithe taithí oibre is ea Clár Sparánaí Fhoras na Mara chun cabhrú le mic léinn an bhearna a líonadh idir eolas teoiriciúil agus cur i bhfeidhm praiticiúil. D'éirigh le go leor mic léinn a thug faoi sparánaithe le Foras na Mara a gcéimeanna a chríochnú agus gabháil ar aghaidh chun fostaíocht a aimsiú i saotharlanna stáit, comhairlí contae, cuideachtaí cógaisíochta, an tionscal agus i gcoláistí.

Fógraímid deiseanna Sparánaí gach bliain go luath i bhFeabhra in Ollscoileanna agus Institiúidí Teicneolaíochta ar fud na hÉireann. Tá siad dírithe ar fhochéimithe a chríochnaigh bliain a trí dá gcúrsa céime. Maireann gach sparánaí ar feadh tréimhse ocht seachtaine agus bíonn stipinn €2,200 i gceist a íoctar trí phárolla.
In 2014, sholáthair clár Sparánaí Fhoras na Mara taithí oibre do mhic léinn ó sheacht n-institiúid agus n-ollscoil éagsúla tríú leibhéal ar fud na hÉireann, i réimse limistéar, lena n-áirítear: measúnuithe agus suirbhéanna ar éisc agus shliogéisc, cumarsáid chorparáideach, bradáin a shampláil agus iascaigh thráchtála i gcalaí, measúnuithe ar gheilleagair mhuirí agus forbairt teicneolaíochta aigéaneolaíochta.

Ag labhairt ag Seimineár bliantúil an Chláir Sparánaí, i Lúnasa 2014, dúirt an Dr Peter Heffernan, POF Fhoras na Mara, "I mbliana, léirigh na mic léinn go soiléir an tuiscint agus na scileanna a d'fhoghlaim siad i gcaitheamh an tsamhraidh agus táim muiníneach go leanfaidh an grúpa seo d'eolaithe muirí lena chinntiú go gcoimeádann Éire an ardcháil atá uirthi maidir le hearnáil thréan mhuirí a fhorbairt."

Tá sé spreagúil a fheiceáil, chomh maith, go dtuigeann an mic léinn an luach atá ar dhul i ngleic lena n-obair agus leis an muir agus iad a chur chun cinn trí insint scéalta agus íomhánna a úsáid nuair a bhíonn cur i láthair á dhéanamh acu. Cothóidh forbairt na scileanna seo tuiscint níos doimhne ar an luach atá ar an muir."

 

CLÁR INTÉIRNEACHTA JOBBRIDGE

Cuireann Foras na Mara Intéirneachtaí ar fáil i measc gach limistéar den ghnó trí chlár JobBridge, tionscnamh lena dtacaíonn an rialtas a bhfuil mar chuspóir aige cabhrú le daoine atá dífhostaithe chun a scileanna a choimeád agus a fhorbairt agus/nó taithí oibre luachmhar a fhorbairt chun cabhrú leo le fostaíocht a aimsiú.
Bainistítear gach intéirneacht i bhForas na Mara ar bhealach struchtúrtha agus pleanáilte. Anuas ar an idirphlé leanúnach neamhfhoirmiúil idir an rannpháirtí agus a mbainisteoir, ceaptar meantóir do gach intéirneach. Déantar comhaontú ar spriocanna feidhmíochta/ghníomhaíochtaí oibre idir an tIntéirneach agus a maoirseoir, mar aon le plean struchtúrtha foghlama agus forbartha chun a chinntiú (a) go mbaintear amach na scileanna agus an taithí faoi mar a shonraítear i sonraíocht an tsocrúcháin agus (b) soláthraítear na deiseanna uasta foghlama agus forbartha do na hIntéirnigh. A fhad le deireadh Mheán Fómhair 2014, sholáthair Foras na Mara 63 Intéirneacht agus bhain 67% díobh poist amach le tabhairt fúthu agus d'fhill 13% ar an Oideachas. Féach an chairt thíos, le do thoil, chun teacht ar bhreis sonraí.

Seo roinnt tuairimí ó Intéirnigh ar chríochnú a socrúcháin:

"Bhí an intéirneacht seo ar cheann de na rudaí ab fhearr a rinne mé riamh, bhain mé scoth an aoibhnis aisti agus d'fhoghlaim mé an oiread sin."

"Bhain mé fíor-thaitneamh as oibriú anseo, tá na daoine go deas agus tá timpeallacht iontach oibre anseo agus bhí mé thar a bheith buíoch de na deiseanna oiliúna/foghlama a soláthraíodh." STATISTICS AFTER COMPLETING JOBBRIDGE PROGRAMME

"Ghabh na 9 mí fíor-thapa. Táim an-bhuíoch den taithí agus ní cheapaim go mbainfinn mo phost amach gan an intéirneacht a dhéanamh."
Tuairim ó Oifigeach Leasa Shóisialaigh tar éis cuairt mhonatóireachta a thabhairt:

"Comhghairdeas, Intéirneacht den chéad scoth atá inti – chuaigh sé go mór i bhfeidhm orm."
Is féidir teacht ar bhreis faisnéise agus deiseanna Intéirneachta ar scéim Intéirneachta JobBridge ag www.jobbridge.ie.

 

COMHALTACHT UÍ CHUILINN

Tá de chuspóir ag Scéim Chomhaltachta Uí Chuilinn deiseanna oiliúna taighde a sholáthar d'eolaithe maidir leis an muir agus disciplíní bainteacha a n-eascraíonn ardchéim a bhaint amach as, agus cumas taighde Fhoras na Mara a mhéadú agus eolaíocht nua a thabhairt isteach i bhForas na Mara i gcomhthráth.

Soláthraíonn an Scéim chomhaltachtaí d'iarchéimithe a oibríonn ar thionscadail a bhaineann le Foras na Mara fad a bhíonn staidéar á dhéanamh acu dá n-ardchéim.

Féadtar na Comhaltachtaí a chur ar fáil i ngach limistéar de ghníomhaíocht taighde Fhoras na Mara – sábháilteacht bhia, teicneolaíocht mhuirí, iascaigh aigéaneolaíochta, loingseoireacht, staitisticí, eacnamaíocht mhuirí, dobharshaothrú agus géinitic.
Déanann foireann acadúil lánaimseartha i gcoláistí tríú leibhéal iarratais ar Chomhaltachtaí i gcomhar le hoifigeach taighde Fhoras na Mara.

Tá fáil ar thuilleadh faisnéise anseo.