Seolann Foras na Mara Treochlár um Ghníomhú ar Son na hAeráide

Treochlár um Ghníomhú ar Son na hAeráideReáchtáil Foras na Mara Lá Feasachta Fuinnimh, chun seoladh Treochlár um Ghníomhú ar Son na hAeráide na heagraíochta a chomóradh. Leagann ár straitéis cúig bliana, Ocean Knowledge that Informs and Inspires, fís agus misean nua d'Fhoras na Mara agus aithníonn sí ocht dtosaíocht straitéiseacha don tréimhse 2023-2027. Tá an inbhuanaitheacht agus an aeráid i gcroílár na straitéise eagrúcháin, rud a thugann tosaíocht, spreagadh, acmhainní agus maoirseacht do sheachadadh an Treochláir um Ghníomhú ar Son na hAeráide.

Is iomaí rud dearfach a tháinig as comhiarrachtaí na foirne don Institiúid, lena n-áirítear laghdú fuinnimh 41% inár gCeanncheathrú i nGaillimh ó 2015 i leith, bainistiú dramhaíola feabhsaithe, bheith ina thacadóir don Phlean Uile-Éireann um Phailniú, Feasacht ar Fhuinneamh agus Inbhuanaitheacht a chur chun cinn agus cuireadh tús le deimhniú My Green Lab in 2022 agus cur i bhfeidhm go leor bearta bainistíochta fuinnimh ar fud ár bhflít soitheach taighde.

Dúirt Patricia Orme, Stiúrthóir Seirbhísí Corparáideacha, Cosantóir Aeráide agus Inbhuanaitheachta agus Oifigeach Feidhmíochta Fuinnimh “Tá na feabhsuithe a baineadh amach an-mhór cheana féin agus is toradh iad ar chomhiarrachtaí Comhghleacaithe ar fud Foras na Mara. Táim ag tnúth le dul chun cinn leanúnach a fheiceáil agus muid ag obair trí na tionscadail atá sonraithe sa Treochláir um Ghníomhú ar Son na hAeráide.”

Reáchtáladh roinnt gníomhaíochtaí i rith an lae freisin chun an coigilteas fuinnimh a bhain Foras na Mara amach a aithint agus conas is féidir leis an bhfoireann leanúint ar aghaidh ag éirí níos glaise ag an obair agus sa bhaile. Ghlac baill foirne páirt i léirithe ar chleachtais inbhuanaithe ó Optimising Power@Work, Bailiúchán DTLL Tí (Dramhaíl ó Threalamh Leictreach agus Leictreonach), féiríní síol bláth fiáin, agus turais ar na coirí a uasghrádaíodh le déanaí sa seomra gléasra.

CRÍOCH

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:
Sinéad Coyne, Foras na Mara r. sinead.coyne@marine.ie t. +353 (0)87 947 7090
Sheila Byrnes, Foras na Mara r. 
sheila.byrnes@marine.ie t. +353 (0)87 815 5271