Ceiliúrann Foras na Mara Lá Domhanda na nAigéan de chuid na NA

Ceiliúrann Foras na Mara Lá Domhanda na nAigéan de chuid na NA 2024Is cúis bhróid d'Fhoras na Mara aitheantas a thabhairt don tábhacht a bhaineann leis an aigéan mórthimpeall ár gcóstaí trí Lá Domhanda na nAigéan de chuid na NA a cheiliúradh Dé Sathairn an 8ú Meitheamh 2024.

Bíonn Lá Domhanda na nAigéan de chuid na Náisiún Aontaithe ar siúl ar an 8ú Meitheamh gach bliain, agus ardaíonn sé feasacht faoin ról tábhachtach atá ag na haigéin inár saol laethúil, agus faoin dualgas aonair agus comhchoiteann atá orainn acmhainní na n-aigéan a úsáid ar bhealach inbhuanaithe.

“Is acmhainn iad ár n-aigéin nach mór dúinn a bhainistiú agus a chosaint - tacaíonn siad le héiceachórais éagsúla, is foinse bia iad, bíonn tionchar acu ar ár n-aeráid agus ar ár n-aimsir, agus cuireann siad buntáistí iomadúla ar fáil dár sláinte agus dár bhfolláine,” a dúirt an Dr Rick Officer, POF Fhoras na Mara. “Fostaíonn geilleagar aigéin na hÉireann thart ar 33,500 duine, rud a chabhraíonn le pobail chósta agus tionscail mhuirí agus mhara amhail iascach, dobharshaothrú, calafoirt agus loingseoireacht, teicneolaíocht agus turasóireacht a chothú.”

Dúirt an Dr Officer freisin, “Tá acmhainní muirí na hÉireann lárnach do go leor de na dúshláin chasta atá roimh an tsochaí, lena n-áirítear slándáil bia agus fuinnimh a bhaint amach, agus oiriúnú don athrú aeráide. Ag Foras na Mara, cuirimid an eolaíocht agus an t-eolas riachtanach aigéin ar fáil a theastaíonn chun dul i ngleic leis na dúshláin seo, deiseanna nua a fhorbairt, agus acmhainní muirí ríthábhachtacha na hÉireann a chosaint.”

Is é Foras na Mara gníomhaireacht eolaíochta na hÉireann atá freagrach as tacú le forbairt inbhuanaithe limistéar muirí agus acmhainní muirí an stáit. Déanann an Institiúid taighde feidhmeach agus soláthraíonn sí eolas eolaíoch, comhairle agus seirbhísí don rialtas, don tionscal agus do pháirtithe leasmhara eile.

Is é an téama do Lá Domhanda na nAigéan 2024 de chuid na Náisiún Aontaithe ‘Dúisigh Doimhneachtaí Nua’ arb é is aidhm dó tuiscint fhorleathan a chothú ar an aigéan agus doimhneachtaí nua tuisceana, comhbhá, comhoibrithe agus tiomantais a mhúscailt do na haigéin agus do gach a gcothaíonn siad.

CRÍOCH

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:
Sinéad Coyne, Foras na Mara r. sinead.coyne@marine.ie t. +353 (0)87 947 7090
Sheila Byrnes, Foras na Mara r. 
sheila.byrnes@marine.ie t. +353 (0)87 815 5271

Eolas faoi Fhoras na Mara
 Cuireann Foras na Mara réimse seirbhísí eolaíochta, comhairleacha agus forbartha eacnamaíche ar fáil don rialtas, do ghníomhaireachtaí poiblí agus don tionscal muirí a threoraíonn ceapadh beartais, rialáil, agus bainistíocht agus fás inbhuanaithe acmhainní muirí na hÉireann. Tugann an Institiúid faoi taighde agus forbairt mhara agus déanann sé iad a chomhordú agus a chur chun cinn, rud atá riachtanach chun geilleagar aigéin inbhuanaithe a bhaint amach, chun éiceachórais a chosaint, agus chun comhthuiscint ar an aigéan a spreagadh. www.marine.ie