Leabhar Stoic Éisc Fhoras na Mara 2023 eisithe

Dr Ciaran Kelly, Stiúrthóir Seirbhísí Comhairleacha Éiceachóras Iascaigh ag Foras na Mara agus Michael Gillooly, Príomhfheidhmeannach Eatramhach Fhoras na Mara le leabhar stoic éisc Fhoras na Mara 2023 Tá eagrán 2023 den Leabhair Stoic foilsithe ag Foras na Mara. Soláthraíonn an foilseachán mionsonraithe bliantúil seo an chomhairle eolaíoch neamhchlaonta is déanaí don rialtas maidir le stádas 74 príomhstoc éisc is díol spéise d’Éirinn.

Dúirt an tAire Charlie McConalogue, “Tá lúcháir orm Leabhar Stoic Éisc don bhliain 2023 a fháil. Soláthraíonn sé seo faisnéis riachtanach lena ndéantar athbhreithniú ar staid na stoc éisc in 2023 agus cuireann sé comhairle bhainistíochta ar fáil maidir le cuótaí 2024 a shocrú. Cuireann an obair iontach atá déanta ag eolaithe Fhoras na Mara leis an gComhairle Idirnáisiúnta um Thaiscéalaíocht na Mara (ICES), chun an chomhairle eolaíoch neamhspleách is fearr atá ar fáil a chruthú a threoraíonn m’idirbheartaíochtaí ag Comhairle Iascaigh mhí na Nollag agus le Tríú Tíortha, lena n-áirítear an RA. Tá sé tábhachtach go gcuirfí an eolaíocht agus an chomhairle ar fáil don tionscal agus do pháirtithe leasmhara eile trí fhoilsiú bliantúil leanúnach Leabhar Stoic na hÉisc.”

Dúirt an tAire freisin, “Arís in 2023 tá treocht i dtreo staid fheabhsaithe do go leor stoc iascaigh. Tugann an bunús fianaise láidir seo cinnteacht go bhfuil dul chun cinn á dhéanamh ag ár mbeartas ar leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an AE maidir le hinbhuanaitheacht fhadtéarmach a sheachadadh. Tá méadú tagtha le blianta beaga anuas ar stoic anglá, sciolltáin, tuinnín, agus cuid de stoic Chloicheán Bhá Bhaile Átha Cliath agus tá siad á n-iascach go hinbhuanaithe i gcónaí. Tá laghdú tagtha ar stoic áirithe amhail trosc, scadán agus faoitín agus tá siad mall ag teacht chucu féin, leanfar den obair chun na stoic thábhachtacha seo a atógáil.”

Is é seo an 31ú eagrán den leabhar bliantúil, ina bhfuil an chomhairle bhainistíochta is déanaí a úsáideann cinnteoirí chun leibhéil inbhuanaithe gabhála agus cuótaí iascaireachta do 2024 a shocrú. Is treoir tagartha luachmhar é an foilseachán do lucht spéise leathan, lena n-áirítear foireann idirbheartaithe an Aire, tionscal na hiascaireachta, eolaithe mara, eagraíochtaí neamhrialtasacha comhshaoil ​​agus institiúidí tríú leibhéal.

In 2022, gabh báid na hÉireann thart ar 157,000 tona iasc fiáin arbh fhiú níos mó ná €296 milliún iad ag an gcéad díolachán. Tacaíonn sé seo, ar a sheal, le tionscal próiseála luachmhar agus le gníomhaíochtaí eile inár bpobail cois cósta.

Is príomhchuspóir de chuid an Chomhbheartais Iascaigh é inbhuanaitheacht fhadtéarmach a chinntiú. Chuige sin, gach bliain, tugann Foras na Mara faoi chlár fairsing bailithe sonraí ar bord soithí tráchtála, sna calafoirt agus trí suirbhéanna iolracha eolaíocha iascaigh. Caitear os cionn 200 lá, arb ionann é agus níos mó ná 2,000 lá eolaithe, ar an bhfarraige ag déanamh monatóireachta ar acmhainní iascaigh ar shoithí taighde mara den scoth na hÉireann, RV Tom Crean agus RV Celtic Explorer.

Tomhaiseann cláir shamplála ar tír agus ar muir os cionn leathmhilliún iasc agus meastar 56,000 eile thar gach speiceas tráchtála. Tiomsaítear sonraí na hÉireann leis iad sin agus sonraí ó thíortha eile tríd an eagraíocht idir-rialtasach ICES. Déanann eolaithe Fhoras na Mara na measúnuithe stoic agus forbraíonn siad an fhianaise agus comhairle eolaíoch ag ICES. Comhtháthaíonn an Leabhar Stoic an chomhairle eolaíoch is déanaí ó ICES le faisnéis ábhartha ar iascach na hÉireann.

Dúirt Michael Gillooly, Príomhfheidhmeannach Eatramhach Fhoras na Mara, “Tá lúcháir orm foilsiú Leabhar Stoic na bliana seo a fheiceáil arb é toradh na hoibre crua a rinne eolaithe Fhoras na Mara i rith na bliana. Bailíonn agus bainistíonn ár n-eolaithe na sonraí a theastaíonn agus déanann siad anailís chun a mheas cé mhéad iasc is féidir a ghabháil go hinbhuanaithe ón acmhainn in-athnuaite seo. Comhoibríonn saineolaithe Fhoras na Mara le ICES chun comhairle eolaíoch láidir agus neamhspleách a fhorbairt don bhainistíocht. Tá an chomhairle agus na seirbhísí eolaíocha a chuireann ár n-eolaithe ar fáil do pháirtithe leasmhara ríthábhachtach chun tacú le geilleagar aigéin inbhuanaithe, chun ár n-éiceachórais mhuirí a chosaint agus a bhainistiú agus chun oibleagáidí an AE a chomhlíonadh. Tá an obair seo riachtanach chun soláthairtí inbhuanaithe bia mara a chinntiú atá mar chnámh droma an gheilleagair chósta i go leor réimsí."

Dúirt an Dr Ciaran Kelly, Stiúrthóir Seirbhísí Comhairleacha Éiceachóras Iascaigh ag Foras na Mara, “Le fiche bliain anuas tá infheistíocht shuntasach déanta ag Éirinn i mbailiú sonraí agus i bhfeabhsú eolais ar ár n-acmhainní iascaigh agus éiceachórais mhuirí. Tá tairbhe ag baint leis seo i dtéarmaí comhairle eolaíocht-bhunaithe fheabhsaithe agus torthaí níos inbhuanaithe do tháirgeadh bia mara agus ár n-aigéan. Leanann eolaithe Fhoras na Mara ar aghaidh ag cur go mór le hobair ICES agus is díol suntais gurb é an Dr Colm Lordan cathaoirleach nua Choiste Comhairleach ICES (ACOM) a bhí i gceannas ar an obair ar Leabhar Stoic na bliana seo.”

Tá Leabhair Stoic 2023 ar fáil go leictreonach ar shuíomh Gréasáin Fhoras na Mara https://oar.marine.ie/handle/10793/1873  agus mar fheidhmchlár idirghníomhach ar líne (https://shiny.marine.ie/stockbook/). Tá an chuid is mó den obair eolaíoch a sheachadann Leabhair Stoic Fhoras na Mara maoinithe faoin gCiste Eorpach Muirí, Iascaigh agus Dobharshaothraithe (EMFAF).

 

CRÍOCH

 

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:
Sinéad Coyne, Foras na Mara r. sinead.coyne@marine.ie t. +353 (0)87 947 7090
Sheila Byrnes, Foras na Mara r. 
sheila.byrnes@marine.ie t. +353 (0)87 815 5271

 

Nótaí don eagarthóir:

Maidir le Foras na Mara
 Cuireann Foras na Mara raon de sheirbhísí eolaíocha, comhairleacha agus forbartha geilleagracha ar fáil don rialtas, do ghníomhaireachtaí poiblí agus don tionscal muirí a dhéanann eolas do cheapadh beartais, do rialáil, agus do bhainistíocht agus d’fhás inbhuanaithe acmhainní muirí na hÉireann. Tugann an Institiúid faoi taighde agus forbairt mhara agus déanann sé iad a chomhordú agus a chur chun cinn, rud atá riachtanach chun geilleagar aigéin inbhuanaithe a bhaint amach, chun éiceachórais a chosaint, agus chun comhthuiscint ar an aigéan a spreagadh.
 www.marine.ie