Athbhreithniú na Bliana 2023

Marine Institute Year in Review 2023D'fhoilsigh Foras na Mara Athbhreithniú na Bliana 2023 inniu, ina dtugtar léargas ar chuid de bhuaicphointí iomadúla na heagraíochta le linn bliain ghnóthach tháirgiúil.

Cuireann an foilseachán 24 leathanach príomhéachtaí i láthair ar fud na hInstitiúide i rith na bliana, mar aon le rogha de phríomhfhíricí, figiúirí agus grianghraif.

Sa léagas seo ar an 12 mhí roimhe seo is léir an ról ceannaireachta atá ag an bhForas maidir le taighde a dhéanamh, tuiscint a fháil agus tacú le forbairt inbhuanaithe acmhainní muirí na hÉireann, agus ar thionchar agus rannchuidíocht Fhoras na Mara ar an leibhéal náisiúnta agus idirnáisiúnta. Is léiriú Athbhreithniú na Bliana 2023 ar fhairsinge na seirbhísí, na dtionscadal agus na dtionscnamh a bhfuil foireann na hInstitiúide ag obair orthu, i gcomhar le comhpháirtithe agus páirtithe leasmhara.

In 2023, chuir Foras na Mara tús leis an gcéad bhliain dá Straitéis Chorparáideach nua, Ocean Knowledge that Informs and Inspires . Leagtar amach sa straitéis sin fís agus misean nua don eagraíocht agus aithníonn sí ocht dtosaíocht straitéiseacha don chéad chúig bliana eile.

I measc na mbuaicphointí eile a cuireadh i láthair in Athbhreithniú na Bliana 2023 tá an chomhairle agus na seirbhísí eolaíochta leanúnacha a chuirtear ar fáil don Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara agus ranna rialtais, gníomhaireachtaí agus páirtithe leasmhara eile, lena n-áirítear an pobal. Tá na seirbhísí sin riachtanach chun geilleagar inbhuanaithe aigéin a bhaint amach, chun ár n-éiceachórais mhuirí a chosaint agus a bhainistiú, agus chun oibleagáidí an Aontais a chomhlíonadh.

Rinne Foras na Mara 6,409km2 de ghrinneall na farraige a mhapáil in 2023 mar chuid den chlár INFOMAR, i gcomhpháirtíocht le Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann Rinne an soitheach taighde Celtic Explorer agus an soitheach taighde Tom Crean (sa chéad bhliain iomlán i mbun seirbhíse di) 596 lá suirbhé in 2023.

Lean an t-athrú aeráide de bheith ina réimse fócais tábhachtach don Institiúid i rith na bliana, mar d'oibrigh sí le páirtithe leasmhara aeráide chun na seirbhísí aeráide a theastaíonn uathu don fhearann muirí a shainiú, agus lean sí lena tacaíocht do thaighde na hÉireann ar athrú aeráide trí líon suntasach suirbhéanna agus tionscadal.

 Mórfhoilseachán de chuid an Fhorais le linn na bliana atá imithe tharainn ab é an Tuarascáil maidir le Stádas Aeráide agus Éiceachórais Aigéan na hÉireann 2023, foilseachán a chomhordaigh rannóg seirbhíse na Seirbhísí Aigéin, Aeráide agus Faisnéise (OCIS) agus le hionchur ó  ghrúpaísprice de chuid Fhoras na Mara agus ó ghrúpaísprice seachtracha.

Rinne Oifig Maoinithe Taighde na heagraíochta infheistíochtaí €12.3 milliún i dtaighde nua arna mbronnadh faoi Chlár Taighde Mara na heagraíochta a riar le linn 2023. Áiríodh leis sin 'am loinge' ar na soithí taighde agus ar an bhfeithicil chianoibrithe agus tionscadal taighde  fadréimseacha ardtionchair a mhaoiniú.

Le linn 2023, rinne Foras na Mara anailís ar raon leathan ábhar a mbíonn tionchar acu ar na hearnálacha iascaireachta agus dobharshaothraithe agus sholáthar sé tacaíocht maidir leis na hábhair sin, agus sheachaid sé an Stocleabhar bliantúil don Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, ina dtugtar an chomhairle eolaíoch is déanaí maidir le 74 stoc de chuid na hÉireann a ndéanann cabhlach iascaireachta na hÉireann saothrú orthu.

Thug an fhoireann um Shábháilteacht Sliogéisc tacaíocht agus comhairle do na hÚdaráis Inniúla in Éirinn agus ar an leibhéal Eorpach maidir le saincheisteanna sábháilteachta bia i dtaca le biotocsainí miocróbacha agus biotocsainí muirí a bhaineann le sliogéisc dhébhlaoscacha. Rinneadh raon leathan tástálacha, lena gcinntítear ardleibhéal muiníne agus cosanta do thomhaltóirí, agus lena dtacaítear le sláine, cáilíocht agus clú sliogéisc na hÉireann agus a thionscal.

 Bliain dhúshlánach a bh in 2023 don tionscal loingseoireachta agus bhí tionchar ag an dianthimpeallacht eacnamaíoch  ar an méid tráchta ar gach modh iompair mhuirí. D’oibrigh Oifig Forbartha Muirí na hÉireann chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin don tionscal muirí agus chun na dúshláin sin a shárú agus chun tacú leis an ngeilleagar gorm.

Leanadh le tiomantas na hInstitiúide do bheith ina heagraíocht inbhuanaithe in 2023 agus athbhreithniú bliantúil á dhéanamh ar a chéad Treochlár um Ghníomhaíocht Aeráide, agus le roinnt príomhfhorbairtí inbhuanaitheachta chun a lorg carbóin agus a tionchar ar an gcomhshaol a laghdú.

Ar na príomhimeachtaí agus tionscnaimh eile le linn 2023 bhí dul i gcomhpháirtíocht maidir leis an gcomhdháil OCEANS 2023, seoladh sraith Mapaí Gorma INFOMAR, tacú le cur i bhfeidhm reachtaíochta maidir leis an gcomhshaoil muirí agus maidir le pleanáil spásúlachta, leanúint de thiomantas an Fhorais don chomhionannas, don éagsúlacht agus don chuimsiú, agus ceiliúradh 10 mbliana ar Ráiteas na Gaillimhe maidir le Comhar san Aigéan Atlantach.

Féach Foras na Mara Athbhreithniú na Bliana 2023. 
 

Críoch

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:
Sinéad Coyne, Foras na Mara r. sinead.coyne@marine.ie t. +353 (0)87 947 7090
Sheila Byrnes, Foras na Mara r. 
sheila.byrnes@marine.ie t. +353 (0)87 815 5271

Nótaí don eagarthóir:

Maidir le Foras na Mara
Cuireann Foras na Mara raon de sheirbhísí eolaíocha, comhairleacha agus forbartha geilleagracha ar fáil don rialtas, do ghníomhaireachtaí poiblí agus don tionscal muirí a dhéanann eolas do cheapadh beartais, do rialáil, agus do bhainistíocht agus d’fhás inbhuanaithe acmhainní muirí na hÉireann. Tugann an Institiúid faoi taighde agus forbairt mhara agus déanann sé iad a chomhordú agus a chur chun cinn, rud atá riachtanach chun geilleagar aigéin inbhuanaithe a bhaint amach, chun éiceachórais a chosaint, agus chun comhthuiscint ar an aigéan a spreagadh. www.marine.ie