Fáiltíonn Foras na Mara roimh cheapachán Dr Rick Officer mar POF nua

Dr Rick Officer, POF nua Fhoras na MaraDr Rick Officer, POF nua Fhoras na Mara.

Tá Dr Rick Officer ceaptha mar an chéad Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin eile ar Fhoras na Mara, gníomhaireacht stáit na hÉireann do thaighde mara, forbairt teicneolaíochta agus nuálaíocht. Téann Dr Officer le Foras na Mara ó Ollscoil Teicneolaíochta an Atlantaigh (OTA) áit a raibh post aige mar Leas-Uachtarán um Thaighde agus Nuálaíocht. 

D’fhógair Charlie McConalogue TD, an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara an ceapachán níos luaithe inniu.“Cosúil leis an gcuid eile den domhan, tá Éire ag crosbhóthar ina dtagann dúshlán le deiseanna i dtaighde agus eolas mara. Agus muid ag dul i ngleic le dúshláin sochaíocha náisiúnta agus domhanda, cuireann ár n-acmhainn mhuirí deiseanna suntasacha ar fáil d’Éirinn ullmhú le haghaidh tionchair an athraithe aeráide, agus slándáil bia agus fuinnimh. Le taithí fhairsing an Dr Officer in iascaigh inbhuanaithe cláir thaighde nuálaíocha agus chomhtháite a threorú agus comhoibriú straitéiseach a chur chun cinn go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta, leanfaidh Foras na Mara ar aghaidh ag seachadadh na heolaíochta agus na seirbhísí láidre don rialtas agus don tionscal atá ag teastáil agus muid ag obair i dtreo córas eolasbhunaithe a sheachadadh. geilleagar gorm inbhuanaithe d’Éirinn,” a dúirt an tAire McConalogue.

Ag fáiltiú roimh an bhfógra, dúirt Dr John Killeen, Cathaoirleach Fhoras na Mara,“Thar ceann Bhord Fhoras na Mara, tá lúcháir orm fáilte a chur roimh Dr Officer mar POF. Tugann sé saibhreas taithí agus eolais don ról, agus beidh sé ina churadh tiomanta do luachanna na hInstitiúide agus a misean chun forbairt eacnamaíoch a chur chun cinn, fostaíocht a chruthú agus an comhshaol muirí a chosaint."

Ag labhairt dó faoina cheapachán, dúirt Dr Rick Officer,“Tá timpeallacht agus tionscail mhuirí na hÉireann faoi bhrú ollmhór agus práinneach. Tá ról ríthábhachtach ag Foras na Mara maidir le bonn fianaise a sholáthar chun oiriúnú do dhálaí athraitheacha sóisialta, eacnamaíocha agus comhshaoil a chumasú. Tá an eolaíocht agus an chomhairle den scoth arna dtáirgeadh agus arna thacú ag Foras na Mara ríthábhachtach chun go n-éireoidh le hÉirinn dul i ngleic leis na dúshláin mhóra a bhaineann le slándáil bia, oiriúnú aeráide agus aistriú fuinnimh. Is mór an phribhléid agus an onóir é Foras na Mara a threorú tríd an tréimhse chorraitheach athraithe seo. Táim ag tnúth le bheith ag obair le foireann thiomanta Fhoras na Mara agus muid ag tabhairt faoi na dúshláin seo agus ag baint amach na deiseanna a chuireann na haigéin i láthair.”

Téann Dr Officer le Foras na Mara ó Ollscoil Teicneolaíochta an Atlantaigh (OTA) áit a raibh post aige mar Leas-Uachtarán um Thaighde agus Nuálaíocht. Bhí Dr Officer i gceannas ar chomhtháthú na ngníomhaíochtaí Taighde agus Nuálaíochta in Institiúidí Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo, Sligeach agus Leitir Ceanainn, tríd an gcumasc le hOllscoil Theicneolaíochta an Atlantaigh. Bhí sé i gceannas freisin ar bhunú an Ionaid Taighde Mara agus Fionnuisce, an tIonad Taighde is mó san OTA anois ina bhfuil ~100 duine. Fuair Dr Officer a thaithí ar iascach agus dobharshaothrú idirnáisiúnta trína róil mar Eolaí Iascaigh i Victoria agus sa Tasmáin, agus a ról mar Cheannaire Eolaíochta d’Iascach agus Dobharshaothrú do Stát Queensland, an Astráil. Bhí sé i gceannas ar fhoireann taighde agus measúnaithe iascaigh ghrinnill roimhe seo ag Foras na Mara. Mar Cheannaire Foirne Iascaigh Ghrinnill áiríodh ar fhreagrachtaí Dr Officer róil an Phríomh-Eolaí ar bord soithí taighde Náisiúnta na hÉireann, ceapachán mar Thoscaire Náisiúnta ar Choiste Eolaíoch, Teicniúil agus Eacnamaíoch um Iascach an Choimisiúin Eorpaigh, agus Cathaoirleach ar Ghrúpaí Oibre Idirnáisiúnta agus Grúpaí Saineolaithe don Chomhairle Idirnáisiúnta um Thaiscéalaíocht na Mara (CITM) agus don Choimisiún Eorpach.

Tá céim san Eolaíocht (1990) agus PhD san Eolaíocht Iascaigh (1995) ó Ollscoil Melbourne, san Astráil, agus Máistreacht i Riarachán Gnó (2019) ó Choláiste na hOllscoile Londain ag Dr Officer. Cuirfidh Dr Officer tús lena cheapachán go luath i mí Eanáir 2024.

CRÍOCH

Le tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le do thoil le:
Sinéad Coyne, Foras na Mara r. 
sinead.coyne@marine.ie g. +353 (0)87 947 7090

Sheila Byrnes, Foras na Mara r. sheila.byrnes@marine.ie g. + 353 (0)87 815 5271

Nótaí don eagarthóir:

Cuireann Foras na Mara raon de sheirbhísí eolaíocha, comhairleacha agus forbartha geilleagracha ar fáil don rialtas, do ghníomhaireachtaí poiblí agus don tionscal muirí a dhéanann eolas do cheapadh beartais, do rialáil, agus do bhainistíocht agus d’fhás inbhuanaithe acmhainní muirí na hÉireann. Tugann an Institiúid faoi taighde agus forbairt mhara agus déanann sé iad a chomhordú agus a chur chun cinn, rud atá riachtanach chun geilleagar aigéin inbhuanaithe a bhaint amach, chun éiceachórais a chosaint, agus chun comhthuiscint ar an aigéan a spreagadh. www.marine.ie.

Is Comhlacht Stáit é Foras na Mara faoi choimirce na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara. Is é Foras na Mara an ghníomhaireacht náisiúnta atá freagrach as Taighde Mara, Forbairt Teicneolaíochta agus Nuálaíocht (TFTN). Is é ról Fhoras na Mara ná forbairt inbhuanaithe thionscal na mara a chur chun cinn trí chláir mhaoinithe straitéiseacha agus trí sheirbhísí eolaíochta riachtanacha a chosnaíonn an comhshaol muirí trí thaighde agus monatóireacht comhshaoil. Bunaíodh an Foras faoin Acht Fhoras na Mara 1991.