Cuireann Foras na Mara fáilte roimh mhic léinn fochéime chuig Clár Sparánachta Samhraidh 2024

Cuireann Foras na Mara fáilte roimh 22 mac léinn fochéime an mhí seo chun na háiseanna den Fhoras atá suite ar Órán Mór, Co. na Gaillimhe agus sa Phort Nua, Co. Mhaigh Eo mar chuid de chlár Sparánachta Samhraidh 2024.

Leis an sparánacht seo, ligtear do na mic léinn saintaithí phraiticiúil luachmhar a fháil agus páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí laethúla an Fhorais. Thar thréimhse a mhairfidh idir ocht agus dhá sheachtain déag, beidh deis ag na mic léinn obair le saineolaithe ina réimse féin agus líonraí a chruthú don todhchaí sula gcríochnaíonn siad an t-oideachas tríú leibhéal.

Tabharfaidh mic léinn na bliana seo faoi shocrúcháin i monatóireacht Iascach Muirí agus Fionnuisce, Dobharshaothrú, monatóireacht Bheantach, sábháilteacht Sliogéisc, rannpháirtíocht pobail SmartBay, Anailís Sonraí, Acmhainní Daonna, Aigéaneolaíocht, agus cumarsáid mhuirí.

“Tá Clár Scoláireachtaí Sparánachta Fhoras na Mara ar siúl le breis agus 30 bliain anuas agus leantar leis deiseanna a chur ar fáil do mhic léinn fochéime chun a scileanna a fhorbairt agus a gcuid eolais maidir le hearnáil na mara a neartú,” a dúirt Patricia Orme, Stiúrthóir Seirbhísí Corparáideacha ag Foras na Mara. “Cuidíonn an clár le mic léinn cinntí eolasacha a dhéanamh go luath ina gcuid staidéir i leith na gairmeacha mara agus muirí ar mhaith leo a leanúint.”

Mar chuid den Chlár Sparánachta, déanfaidh mic léinn cuir i láthair d’fhoireann Fhoras na Mara agus dá gcomhscoláirí sparánachta faoina dtaithí oibre agus na scileanna agus an sain-tuiscint a fuair siad le linn a socrúcháin.

“Tá an Clár Sparánachta Samhraidh ann ó na 1960idí i leith, agus chreid go leor ball foirne reatha agus iar-fhoirne de chuid Fhoras na Mara gurb iad na sparántachtaí is cúis lena gcinneadh gairm a bhaint amach laistigh den eagraíocht,” a luaigh Helen McCormick, Anailísí Sinsearach Saotharlainne agus comhordaitheoir chlár na sparánachta. “Tugtar deis do mhic léinn ar sparánachtaí léargas a fháil dá ngairm bheatha amach anseo i réimse na heolaíochta mara, agus taighde a dhéanamh ina rogha réimsí agus sna réimsí is spéisiúil dóibh.”

Tá an Clár Scoláireachta Sparánachta ar fáil d’fhochéimithe Ollscoileanna agus Institiúidí Ardoideachais a bhfuil dhá bhliain nó níos mó staidéir déanta acu i ndisciplín ábhartha. Osclófar iarratais ar chlár Sparántacht Samhraidh 2025 san Earrach, 2025.

CRÍOCH

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Sheila Byrnes, Foras na Mara r. sheila.byrnes@marine.ie t. +353 (0)87 815 5271

Sinéad Coyne, Foras na Mara r. sinead.coyne@marine.ie t. +353 (0)87 947 7090

 

Eolas faoi Fhoras na Mara

Cuireann Foras na Mara réimse seirbhísí eolaíochta, comhairleacha agus forbartha eacnamaíche ar fáil don rialtas, do ghníomhaireachtaí poiblí agus don tionscal muirí a threoraíonn ceapadh beartais, rialáil, agus bainistíocht agus fás inbhuanaithe acmhainní muirí na hÉireann. Tugann an Institiúid faoi taighde agus forbairt mhara agus déanann sé iad a chomhordú agus a chur chun cinn, rud atá riachtanach chun geilleagar aigéin inbhuanaithe a bhaint amach, chun éiceachórais a chosaint, agus chun comhthuiscint ar an aigéan a spreagadh. www.marine.ie