Ceapacháin ar Bhord Fhoras na Mara fógartha ag an Aire McConalogue

Shoreline Niall MeehanD’fhógair an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Charlie McConalogue, go bhfuil Pauline Cronin, Kate Burns, agus an tOllamh Tim McCarthy ceaptha ar Bhord Fhoras na Mara.

Dúirt an tAire gur ceapadh gach ceann acu ar feadh tréimhse cúig bliana tar éis próiseas roghnúcháin iomaíoch arna reáchtáil ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí (SCP).

Ag labhairt faoi fhógra an lae inniu, dúirt an tAire McConalogue: "Tá áthas orm a fhógairt go bhfuil Pauline, Kate agus Tim ceaptha ar Bhord Fhoras na Mara agus tá muinín agam go dtabharfaidh a gcúlra agus a seiteanna scileanna aonair an-chuid taithí ghairmiúil do Bhord Fhoras na Mara".

Dúirt an Dr Rick Officer, POF Fhoras na Mara, "Le bliain anuas sheol Foras na Mara ár straitéis chorparáideach nua cúig bliana, Eolas Aigéin ina leagtar amach agus spreagtar treochlár chun cur ar chumas na hÉireann spriocanna beartais náisiúnta agus AE a bhaint amach maidir le táirgeadh inbhuanaithe bia mara, eolaíocht agus bainistiú na n-aigéan, comhshaol agus bithéagsúlacht, iompar muirí, fuinneamh in-athnuaite amach ón gcósta agus gníomhú ar son na haeráide. Mar gheall air sin, is iontach an t-am é fáilte a chur roimh Pauline, Kate agus Tim chuig an mbord agus roimh an méid a chuireann siad le tosaíochtaí straitéiseacha na hInstitiúide a chur i gcrích in éineacht leis na comhaltaí boird atá ann cheana.” 

CRÍOCH

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le do thoil:
Sheila Byrnes r. sheila.byrnes@marine.ie u. +353 (0)87 815 5271
Sinéad Coyne r. sinead.coyne@marine.ie u. +353 (0)87 947 7090

Nótaí an Eagarthóra:
Foras na Mara
Is é Foras na Mara an ghníomhaireacht stáit atá freagrach as taighde mara, forbairt teicneolaíochta agus nuálaíocht in Éirinn. Cuireann sé réimse seirbhísí forbartha eolaíochta, comhairleacha agus eacnamaíochta ar fáil don rialtas, do ghníomhaireachtaí poiblí agus don tionscal muirí a chuireann bonn eolais faoi cheapadh beartas, rialáil agus bainistiú agus fás inbhuanaithe acmhainní mara na hÉireann. www.marine.ie.

FÉINAISNÉISÍ:

Is Cuntasóir Poiblí Deimhnithe é Pauline Cronin agus tá MSC san Eacnamaíocht agus sa Bheartas aige, le fócas ar leith ar rialachas corparáideach san earnáil phoiblí. Ó 2020 i leith, tá sí ina comhalta seachtrach de Choiste Iniúchóireachta agus Riosca Fhoras na Mara. Le 20 bliain anuas, tá sí ag obair i Státseirbhís na hÉireann ag fáil taithí ar iniúchóireacht, soláthar agus bainistíocht riosca san earnáil phoiblí. Tá sí ag obair faoi láthair mar Stiúrthóir um Iniúchadh Inmheánach agus Riosca in Ollscoil na Gaillimhe, ag tabhairt dearbhú d’Uachtarán na hOllscoile agus don Choiste Iniúchóireachta agus Riosca maidir le leordhóthanacht chreat rialachais foriomlán na heagraíochta lena n-áirítear a córas rialaithe inmheánaigh.

Roimhe sin, d’oibrigh Pauline mar Cheann na hIniúchóireachta Inmheánaí sa Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide, ag stiúradh na feidhme iniúchóireachta. Bhí sí in Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar feadh breis agus 10 mbliana agus, ina dhiaidh sin, leis an gCoimisiún Eorpach sa Roinn Oideachais agus Scileanna.

 

Is saineolaí acmhainní mara agus tuaithe í Kate Burns agus Stiúrthóir Bainistíochta Oileánach Kelp Ltd. Tá MSc aici i bhForbairt Tuaithe ó Ollscoil na Banríona, Dioplóma i gCleachtas Forbartha Pobail ó Choláiste na hOllscoile, Gaillimh agus BSc san Eacnamaíocht & Polaitíocht ó Ollscoil Oscailte. Tá Kate ina comhalta boird de AFBI (an Institiúid Agraibhia agus Eolaíochtaí Bitheacha) faoi láthair agus tá sí ina Cathaoirleach ar an gCoiste um Straitéis Eolaíochta, Údarás Cuain Iascaigh Thuaisceart Éireann agus tá sí ina Cathaoirleach agus ina comhalta boird de Ghrúpa Oidhreachta Muirí Chósta an Chabhsa.

Tá breis agus 14 bliain de thaithí ag Kate ag obair ar shaincheisteanna acmhainní mara agus os cionn 30 bliain i mbun bainistíochta. Trína cuid oibre i mbia mara, saothrú ceilp, agus pleanáil bainistíochta iascaigh cois cladaigh, tá tuiscint dhomhain ag Kate ar ról na heolaíochta muirí agus ar ról na hearnála iascaigh. Thacaigh sí le Bord Iascaigh Mhara (BIM) chun straitéisí FLAG AE a ullmhú do gach ceann de na sé réigiún FLAG in Éirinn i 2013 agus 2014. Mar chuid de thréimhse Kate mar Stiúrthóir Tionscnaimh le hInstitiúid Taighde Mhurascaill Mhainistir na Maine, rinneadh maoirseacht ar chlár tacaíochta d’iascairí agus iad ag aistriú chun bainistíocht scaireanna a ghabháil.

 

Is Ollamh é an tOllamh Tim McCarthy i Roinn na Ríomheolaíochta, agus Príomhthaighdeoir (PI) atá lonnaithe san Ionad Náisiúnta Geo-ríomhaireachta (NCG) in Ollscoil Mhá Nuad. Tá breis agus tríocha bliain taithí T&F aige i mBreathnóireacht na Cruinne, Eolaíocht Faisnéise Geografaí agus Geo-ríomhaireacht. Le cúig bliana déag anuas i Maigh Nuad, bhí sé i gceannas ar 32 thionscadal taighde a fuair maoiniú seachtrach (le maoiniú gaolmhar de €28m). Tá saineolas ar leith aige i dTeicneolaíochtaí Sonraí Muirí.

Tá croí-inniúlachtaí ag Tim i dTeicneolaíochtaí Sonraí Digiteacha agus i nDigitiú agus tá taithí aige a fuarthas i róil na ceannaireachta sinsearaí sa Taighde, sa Teicneolaíocht, san Fhorbairt agus sa Nuálaíocht (RTDI), ar an leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal Eorpach. I measc na ról gníomhach atá ag RTDI faoi láthair tá comhcheannaireacht a dhéanamh ar thionscadal ilmhilliún Euro, ‘Terrain-AI’, ag déileáil leis an Athrú Aeráide, ag comhordú tionscadal il-gheallsealbhóra de chuid Ghníomhaireacht Spáis na hEorpa (ESA) ‘Treo-Aimsitheoir Faireachais Mhuirí an Atlantaigh’, agus seach-chuideachta trí Theicneolaíocht Sonraí d’Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide.

Suíonn Tim ar 4 choiste/grúpa oibre, lena n-áirítear clár Copernicus um Fhaire na Cruinne sa Bhruiséil, a ceapadh mar thoscaire náisiúnta na hÉireann in 2015. Tugann sé tacaíocht RTDI don Tionscal lena n-áirítear roinnt fiontair nuathionscanta, dírithe ar Eolaíocht Gheospásúil & Teicneolaíocht, Córais Tacaíochta do Chinntí Spásúlachta agus Intleacht Shaorga.

Tá BSc sa Gheolaíocht & Mata ag Tim ó Choláiste na hOllscoile Corcaigh, MSc i Cianbhraiteacht ó Choláiste Ollscoile Londain agus PhD in Ollscoil Eolaíochta Geospásúil Londan (Birkbeck).